2024. 05. 18. szombat
Alexandra, Erik
: 388 Ft   : 358 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Napirend előtti kérdéseket tett fel a Honvédszakszervezet

Hosz  |  2007. 02. 01., 08:55

A HÉF-en történt A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) január 24-i ülésén - a hivatásos és szerzõdéses katonák érdekében - több napirend elõtti kérdést is megfogalmazott a munkavállalói oldalon helyet foglaló Honvédszakszervezet (Hosz). A plenáris egyeztetést Palásti Ferenc dandártábornok, személyzeti fõosztályvezetõ vezette, a munkáltatói oldal ügyvivõje dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy, a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje, míg a munkavállalói oldal ügyvivõje Sipos Géza, a BEOSZ elnöke volt. A Honvédszakszervezetet Mészáros Géza elnök, Heiling Ottó és Szincsák Gyula alelnökök képviselték. Napirend elõtt Sipos Géza, a BEOSZ elnöke, majd a Honvédszakszervezet fogalmazott meg kérdéseket.

Mészáros Géza elnök az alábbi kérdéseket intézte a tárca illetékeseihez:

- A folyamatban lévõ szervezeti átalakítások során kiemelt jelentõséggel bír a személyi állomány szolgálati- és életkörülményeinek alakulása. A lakásellátás és a lakhatás biztosítása területén jelen lévõ feszültségeket tovább fokozzák a helyõrséget váltó, valamint a nyugállományba vonuló állomány újonnan megjelenõ igényei. A szûkös pénzügyi források eddig sem tették lehetõvé a munkáltatói kölcsönök azonnali folyósítását, ami nagymértékben megnehezítette az ügyletek lebonyolítását. Információink szerint a költségvetési törvényben erre a célra jóváhagyott keretet a tárca vezetése más területen kívánja felhasználni.

Valóban született-e ilyen irányú döntés? Ha igen, az álláspontunk szerint egyrészt tartalmában ellentétes a katonák érdekeivel, másrészt meghozatalának módja nem egyeztethetõ össze a tárcaszintû érdekegyeztetés mûködési rendjével. A munkáltatói oldal részérõl elhangzott, hogy a kérdésre a késõbbiekben ad írásos választ a minisztérium illetékese.

A második napirend elõtti kérdésben elhangzott: amint az - a kormányzati és tárcaszintû normatívákból – egyértelmûen megállapítható, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség létszáma 2007. 12. 31-ig 24.500 fõre csökken. Miközben a haderõt hivatásos- és szerzõdéses katonák, és közalkalmazottak ezreinek kell kényszerûségbõl (beosztás hiányában) elhagynia, az utóbbi hetekben a médiában elképesztõ adatokkal illusztrált nyilatkozatok, tudósítások látnak napvilágot a honvédség létszámfejlesztésérõl, a katonák számának nagymértékû növelésérõl. Mivel a szóban forgó anyagok nem elszigetelten, illetve a megszokott sajtóhibákon túlmutatva jelentkeztek, vélhetõen azonos forrásokon alapulnak.

Véleményünk szerint a közvélemény egyoldalú (félreérthetõ) tájékoztatása hamis képet fest a valós folyamatokról. Ellentmondásba kerülve a személyes tapasztalatokkal, zavart kelthet az állomány körében, ami fokozhatja az amúgy is jelen lévõ feszültségeket.

Milyen adatokat (folyamatokat) kommunikál a tárca az írott és elektronikus sajtó felé a kiinduló és célállapot létszámviszonyairól? Kezdeményezi-e a tárgyi tévedések helyesbítését?

A kérdésre reagáló Vámos Nóra elmondta, hogy a szaktárca csak a saját médiumaiért tud felelõsséget vállalni. A HM kommunikációs és toborzó fõosztályának helyettes vezetõje szerint a civil sajtóban megjelent tévedések pedig általában nem érik el azt a határt, amikor már helyreigazítást kellene kérni.  Viszontreakciójában Szincsák Gyula Hosz alelnök kiemelte: ami megjelenik az írott sajtóban, az ellentétes kommunikáció. A súlyos tárgyi tévedések nem egyedi esetek, ezért jótékony hatású lenne a helyes irányszámok közlése, a helyesbítés.

A harmadik napirend elõtti kérdés során a Hosz elnöke elmondta: tapasztalataink szerint a 2007. január elsejei határidõvel újonnan megalakításra kerülõ szervezetek (pl.: MH ÖHP) esetében a szolgálati- és életkörülmények kialakítása még nem érte el a problémamentes mûködéshez szükséges szintet. Ezt követõen megkérdezte: felkészültek-e (a szintén átalakulóban lévõ) szakmai közegek a hiányosságok gyors felszámolására? Rendelkezésre állnak-e a kellõ szakmai, anyagi- technikai erõforrások és készletek a megfelelõ körülmények és feltételek kialakítására?

A kérdésre felelõ Csák Gábor mérnök dandártábornok amellett, hogy beszámolt az MH ÖHP létszámadataiból eredõ bútorigények, karbantartási kérések teljesítésének helyzetérõl, hozzátette: mintegy 4 milliárd forintot kíván a tárca 2007-ben a laktanya-rekonstrukciós programra fordítani.

A napirend elõtti negyedik kérdés során Mészáros Géza arról beszélt, hogy az utazási költségek (MÁV, VOLÁN) küszöbön álló emelkedése a családjuktól külön élõ katonák körében újra felveti a közlekedési eszköz megválasztásának, illetve a költségek megtérítésének kérdését. Problémaként jelentkezik a vasúti közlekedés területén az IC pótjegyek térítésének hiánya, hiszen bizonyos viszonylatokban gyakorlatilag más járat vagy eszköz racionálisan nem jöhet számításba. Kérdésben fogalmazta meg, hogy tervezik-e a tárca illetékesei a korszerûtlenné és valószerûtlenné vált térítési szabályok módosítását?

Lévai Attila dandártábornok válaszában elmondta: a tárca szakemberei több alkalommal kezdeményezték a jogszabályok enyhítését, ám az érvényben lévõ kormányrendelet ezt jelenleg nem teszi lehetõvé. Mészáros Géza ezt követõen is azt kérte, hogy a tárca továbbra is tegyen meg mindent az anomáliák feloldása érdekében.

A napirend elõtti megfogalmazott ötödik kérdés azt fejtette ki, hogy egyre erõteljesebben érezhetõ a katonák félelme és bizalmatlansága a nyugdíjrendszer 2008. évi változásairól terjedõ hírek hallatán. Újból a középpontba került a honvédelmi miniszter úr ez irányú ígéretének tartalma, érvényre jutásának módja, a nyugdíjrögzítés kérdése. Ugyancsak érzékelhetõ a 0% illetményemelés következtében kialakult elégedetlenség és a pozitív elmozdulás iránti várakozás. Figyelembe véve az állomány jogos és méltánylandó elvárásait, kezdeményezzük a szolgálati nyugdíjrendszerrõl, valamint a tárca hatáskörébe tartozó juttatási elemekrõl való érdemi és részletes tárgyalások mielõbbi megkezdését.

A felvetésre reagáló Lévai Attila István aláhúzta: a szaktárca is szeretné a juttatási elemekrõl való érdemi és részletes egyeztetéseket. A kollégiumi ülésen megszületett döntéseket követõen, várhatóan egy héten belül ezek a tárgyalások megkezdõdhetnek - tette hozzá a vezérigazgató.

A HÉF résztvevõi - ezt követõen - a napirenden szereplõ témákat tárgyalták. Elsõként az aktuális haderõ-szervezési feladatokról szóló írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítését hallgatták meg. A HM HVK fõnöke a múlt héten aláírta az állománytáblákat, azok kimentek a csapatokhoz, intézményekhez – mondta Békési István dandártábornok. A Hodosz részérõl felszólaló dr. Zsiga Imre túl nagyvonalúnak minõsítette a tájékoztatót, míg Mészáros Géza azt hangsúlyozta, hogy az állomány nagy várakozással tekint a legnagyobb kedvezmény alkalmazása elé, mindez ugyanis jó hangulati hatást keltene.

Minden változtatás után egy kicsit leül a rendszer, ám megnyugtató lehet, hogy a 2008-as esztendõ már a stabilitás éve lesz – mondta reakciójában dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy, fõosztályvezetõ. Ezt követõen Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára azt kérte, hogy a kért létszámadatokat mielõbb adja meg a munkáltató a reprezentatív szakszervezeteknek.

A HM hivatalok és háttérintézmények átalakításával összefüggõ feladatokról, különös tekintettel a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, illetve a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség létrehozásáról szóló napirendi témát a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztályának vezetõje terjesztette elõ. Dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy az írásos beszámolóját kiegészítve kijelentette: a feladatokat a minisztériumi szakközegek végrehajtották, a miniszter jóváhagyta a módosított állománytáblákat.

Szincsák Gyula hozzászólásában kiemelte: a korrekt, áttekintésre alkalmas anyag jól szolgálja a problémák belátható idõn belüli rendezésének, kezelésének lehetõségét is. A Hosz alelnöke azt kérdezte, hogy ez a létszámadat milyen hatást gyakorol az év végi létszám beállásában. Az elfogadott 24.500-as tárcalétszám nem számol ezzel, s ez nem érinti a költségvetési pozíciókat sem - mondta reakciójában a fõosztályvezetõ.

A HM fejezetéhez tartozó szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak és térítési díjainak megállapításáról szóló 26/2006. (XI.17.) HM rendelet módosításáról szóló tervezet véleményezését a HM Közigazgatási és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója terjesztette elõ. Lévai Attila István dandártábornok – a beterjesztett írásos anyagot kiegészítendõ – elmondta, hogy az árváltozások miatt kell a térítési díjakat módosítani.

A munkavállalói oldal véleményét a Hosz képviselõje fogalmazta meg. Szincsák Gyula alelnök kiemelte: érzékenyen érinti az állományt a kedvezményes étkeztetés. A kétszámjegyû kondícióromlás, valamint a 0%-os bérajánlat miatt sem fogadható el a juttatási rendszer ezen részének romlását elõidézõ intézkedés.

Válaszában Lévai dandártábornok azt hangsúlyozta, hogy a tényleges önköltséghez viszonyítva még mindig jelentõsen kedvezményes ez a költség, hiszen a minisztériumok között még mindig ez az ár a legalacsonyabb. Az oldal összegzett véleménye, kérése az, hogy a miniszter addig ezt az utasítást ne adja ki, amíg az illetménytárgyalások le nem zajlottak – mondta a Hosz alelnöke. 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. Törvény (Hjt.) módosító javaslatairól dr. József Péter adott tájékoztatást. A HM jogi fõosztályának vezetõje azt emelte ki, hogy a törvény szövege akkor lesz végleges, ha azt a köztársasági elnök már aláírta. Napi kapcsolatban állunk a reformbizottsággal, ennek megfelelõen hamarosan tárcaköröztetésre is érett lesz az anyag – tette hozzá dr. Józsa Péter.

A munkavállalói oldal véleményét megfogalmazó Heiling Ottó - többek között - azt emelte ki: a közszolgálattal és az államreformmal kapcsolatos csomagot támogatja a Hosz. A szakszervezet alelnöke elmondta, hogy a lerövidített felmentési idõtartamokkal viszont nem tud azonosulni a Hosz! A szakszervezet emellett aggályosnak tartja a Hjt. 60.paragrafusa 3. bekezdésének módosítását, mert nem definiálja egyértelmûen a nemzetbiztonsági alkalmatlanság kritériumát, s így visszaélésre is alkalmat adhat.

A HM által önállóan kezdeményezett (fakultatív) törvénymódosítási javaslatokkal kapcsolatban a Hosz alelnöke azt kérte, hogy a munkaidõ szabályozásával kapcsolatban a szaktárca ne terjeszszen be semmilyen módosító javaslatot, míg  nem fejezõdtek be az erre vonatkozó egyeztetések, s a Hjt.-ben nem jelennek meg a vonatkozó EU irányelvvel összhangban álló szabályok.

Az egészségügyi szabadság összevonására tett módosítás - melynek értelmében, amennyiben mindkét házastárs katona, csak az egyik vehetné igénybe az eü. szabadságot - diszkriminatív s ez hátrányosan érinti a katona-állományt azokkal szemben, ahol csak az egyik házastárs katona. Így a Hosz kérése, hogy az maradjon változatlan - tette hozzá Heiling Ottó. Az illetmény nélküli szabadság kérdésében azt a véleményt fogalmazta meg a Hosz alelnöke, hogy az illetmény nélküli szabadság idõtartamának a szolgálati nyugdíjba történõ be nem számítása elfogadhatatlan. Mészáros Géza a különleges igénybevételi és különleges mûveleti pótlékok beillesztését, illetve újabb szakértõi egyeztetést javasolt a tervezet végsõ elfogadása, illetve még a tárcaköröztetés elõtt.

Reakciójában a jogi fõosztályvezetõ elmondta, hogy az Államreform Bizottsággal (ÁRB) nem könnyû az egyeztetés, és a Hosz módosító javaslatai is elsõsorban a költségvetési és az egységesítési kérdéseket boncolgatják.

Az ülés végén a HÉF 2007. I. félévi munkatervét vitatták meg a résztvevõk. Zsoldos Géza HÉF titkár elõterjesztésében megköszönte a határidõre pontosan beérkezett javaslatokat, majd a havi tevékenységek egyeztetésére kérte mindkét oldal képviselõit. Végül a BEOSZ, a Hodosz, a Hosz, majd a HM javaslatait tárgyalták meg és fogadták el.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-15 10:13:12
Sobri Jóska Élménypark 2024.05.26-án és 2024.06.02.-án Egésznapos felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak a Kislődi Sobri Jóska Élmény és Kalandpark...

  JETfly Magazin

Nem könnyű a semleges országok élete. Pláne nem, ha kicsik és védelmi iparuk nem fejlett. Így járt Ausztria is: éppen ezért jelent most komoly fejtörést légierejének fejlesztése.

  Háború Művészete magazin

Az Airbus Helicopters friss bejelentése értelmében, új rendelés érkezett a H145M típusú könnyű, többfeladatú forgószárnyasra: Brunei hat példányt rendelt a hazánk által is hadrendbe állított helikopterből.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.