2024. 07. 14.
Örs, Stella
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Pozitív jelenségek és konszenzus

Hosz  |  2007. 05. 30., 13:29

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) május 22-i, Székesfehérvárott, az MH Összhaderõnemi Parancsnokságon tartott kihelyezett ülésén a házigazda, Tömböl László mérnök altábornagy kijelentette: az érdekvédelmi szervezetek, különösen a Honvédszakszervezet hathatós közremûködésének köszönhetõen pozitív jelenség a lakáslízing, mint megtartó erõ, emellett konszenzus alakult ki a napi munkába járás szolgálati járatokkal történõ biztosításáról szóló tárgyalásokkor is. Az ülésen a Honvédszakszervezetet Mészáros Géza elnök, Szincsák Gyula alelnök és az elnökségi tagok képviselték, emellett a fõtitkár, az ügyvivõk, a haderõnemi titkárok és a nagyobb alapszervezetek vezetõi is megjelentek...

Az ülést a HÉF soros elnöke, Mészáros Géza nyitotta meg. A fórumon részt vett a házigazda, az MH ÖHP parancsnoka, Tömböl László mérnök altábornagy, a munkaadói oldal ügyvivõje dr. József Péter, a HM jogi fõosztályvezetõje, a munkavállalói oldal ügyvivõje pedig Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára volt. A honvédelmi minisztert Iváncsik Imre, a HM államtitkára képviselte.

Napirend elõtt a Hosz nevében Szincsák Gyula alelnök fogalmazott meg kérdéseket. A HÉF legutóbbi ülésén elhangzott, hogy a kabinetfõnök a következõ formális döntést hozta: azok a szerzõdéses katonák, akiknek megszûnik a jogviszonya, a felmentési idõre járó juttatásokat havi bontásban kapják meg. A kabinetfõnök ezen döntését hivatalos úton ezidáig nem kaptuk meg. Mikor kaphatjuk meg az ezirányú döntést hivatalosan? Palásti Ferenc dandártábornok, a HM személyzeti fõosztályvezetõje válaszában elmondta, hogy nagyon rövid idõn belül pótolni fogja a hiányosságot.

A HÉF legutóbbi ülésén a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály részérõl elhangzott, hogy a vezérkari fõnök heti 3 órában határozta meg a testnevelési egyéni felkészülést a katonaállomány részére. Errõl szervezetünk más jellegû ismerettel rendelkezett. Valóban létezik a fenti intézkedés? Amennyiben igen, kérjük, hivatalos formában juttassák el hozzánk.

Oláh László alezredes, a HM KTF részérõl az érvényben lévõ szabályzókra hivatkozva válaszolt, amibõl egyértelmûvé vált, hogy a heti három óra csak az állomány egy részére vonatkozik.

A megkezdett, keresetnövelésre vonatkozó tárgyalások során abban állapodtunk meg, hogy a tárca április végén a leépítés költségei és más források ismeretében választ ad a további keresetnövelõ elemek kifizetésének lehetõségeire. Mikor folytathatjuk a tárgyban az érdemi tárgyalásokat - hangzott a harmadik napirend elõtti kérdés.

A munkáltató részérõl dr. Alkéri István dandártábornok elmondta: a PM-mel történõ egyeztetés után, várhatóan május utolsó napjaiban folytatódthatnak a keresetnövelésre vonatkozó tárgyalások.

A honvédelmi miniszter nemrég látogatást tett Afganisztánban a PRT kontingensnél. Ennek kapcsán a Honvédszakszervezet már korábban jelezte, hogy a katonák szûkös elhelyezése további gondokat, problémákat okozhat. Döntött-e a miniszter a tábor férõhelyeinek bõvítésérõl a kisebb létszámú (2 fõs) körletek kialakítása érdekében - kérdezte a Hosz alelnöke.

Igen, a miniszter döntött, a beszerzés megindul, s a HM tárca forrásából, mintegy 300 millió forintos költségvetéssel minden említett problémát felszámolunk. Három-négy hónap múlva minden ügyet megoldottnak szeretnénk tekinteni - mondta Csák Gábor mérnök dandártábornok.

Bizakodással fogadtuk a honvédelmi tárca szolgálati nyugdíjra vonatkozó elgondolásának HM kollégiumi fogadtatását és a kormány elé terjesztését. Az eltelt idõszakban azonban nem kaptunk információt a beterjesztés sorsáról. Ugyanakkor ismét felerõsödtek a témára vonatkozó szigorítási szándékról szóló, informális csatornákról érkezõ hírek. Elfogadta a kormány, illetve az Államreform Bizottság a beterjesztést? Milyen stádiumban van az ezirányú jogszabály módosításának elõkészítése - hangzott a kérdés.

Semmilyen álláspont nem változott, a HM továbbra is kiáll a korábban megfogalmazottak mellett, azonban a kormányzati szervektõl visszajelzés még nem érkezett - mondta dr. József Péter jogi fõosztályvezetõ.

2007. április hó 05. napján a Somogy Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság jogerõs ítéletében helybenhagyta a kaposvári Munkaügyi Bíróság 2006. november 06-án kelt ítéletét, megállapítva, hogy a NATO Reagáló Erõk 5. váltásában (NRF 5.) szolgálatot teljesítõk – a teljes körû bizonyítás lefolytatását követõen, a megállapított körülmények figyelembe vételével – a 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 27.§ (1) bekezdés e, pontjában szabályozott állandó jellegû készenléti szolgálatot láttak el.

Tekintettel arra, hogy a Szegedi Munkaügyi Bíróságon – elsõfokon – folyamatban lévõ NRF 5. váltásban szolgálatot teljesítõ felperesek esetében is hasonló döntés várható fenti jogerõs ítélet ismeretében, javasoljuk a Honvédelmi Minisztérium részére annak a lehetõségnek a megvizsgálását, hogy peres eljárások lefolytatása nélkül, kifizetésre kerülhessenek az NRF különbözõ váltásaiban szolgálatot teljesítõk részére az elmaradt készenléti pótlék–összegek. A tényleges kifizetések megtörténtét követõen természetesen a felperesek kereseti kérelmüket visszavonják. Jelen javaslatunk elfogadása esetén mikorra várható a tényleges kifizetések ügyében a döntés meghozatala?

A HM jogi fõosztályvezetõje elmondta, hogy számos ügy van folyamatban, így megvárják a végeredményt, s azt követõen alakítják ki a HM álláspontját.

Ezt követõen a BEOSZ és a Hodosz tett fel kérdéseket az ÁEK megalakulásával kapcsolatban, ehhez csatlakozott a Hosz képviselõje is. A válaszokból kiderült, hogy az ÁEK a HEK jogutódjaként fog mûködni, s ez a HM-nek is jól felfogott érdeke. A munkáltatói jogokat pedig az ÁEK fõigazgatója és a miniszteriális szervek, valamint a HM HVK gyakorolja. Megtudtuk azt is, hogy folyamatos az ÁEK vezetõ beosztásaira, valamint az osztályvezetõ-fõorvosi munkakörökre érkezett pályázatok elbírálása is.

A BEOSZ elnöke - egy korábbi rendezvényre hivatkozva - azt is megkérdezte, hogy ki és mi dönti el, hogy a HM hetilapja számára mi számít közlésre alkalmas hírnek. Mind a HM államtitkára, mind a HM Zrínyi Kht. kommunikációs igazgatója is azt emelte ki: nem fordulhat elõ az, hogy valamely társadalmi szervezet kiemelt eseményérõl nem számol be a Magyar Honvéd. Orgovány István azt is elmondta, hogy amennyiben az újságírók nem tudnak részt venni valamely eseményen, akkor az onnan érkezett tudósításnak, fotóknak is helyet adnak a magazinban.

A BEOSZ felvetette az egyenruha-viselés jelenlegi anomáliáit is. Meg kell védeni annak az egyenruhának a becsületét, amelyet minden honvéd méltó módon viselhet - mondta Iváncsik Imre államtitkár. 

Napirend elõtt az aktuális haderõszervezési feladatokról Grõb János ezredes, a HM tervezési és koordinációs fõosztályának osztályvezetõje adott hasznos információkat.

Ezt követõen az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának tájékoztatója hangzott el a Parancsnokság megalakításának tapasztalatairól, a megalakításra került szervezetek mûködési feltételeirõl, így kiemelten a személyi állomány élet- és munkakörülményeirõl. Tömböl László mérnök altábornagy miután teljes áttekintést adott az új szervezet struktúrájáról, mûködésérõl, napi életérõl, kiemelte: a HM HVK fõnökének közvetlen alárendeltségében, a Magyar Honvédség egyetlen középszintû szervezeteként mûködik az ÖHP, ugyanakkor a teljes fogyasztói logisztika irányítása is az MH ÖHP-hez kell, hogy tartozzon. A napi munkábajárás megoldott, a lakhatás, az elhelyezés feltételei azonban még sok tennivalót igényelnek, a helyi munkafeltételek kialakítása a nyár elejéig elhúzódik, sokan még Veszprém helyõrségben kell, hogy szolgáljanak - mondta a katonák életkörülményeirõl jelentõ parancsnok.

Az érdekvédelmi szervezetek hathatós közremûködésének megfelelõen pozitív jelenség a lízing, mint lakáshoz jutási lehetõség, emellett konszenzus jött létre a napi munkábajárás szolgálati járatokkal történõ biztosítása ügyében is - tette hozzá Tömböl altábornagy. Az illetményen kívüli juttatásokról, a segélyezésrõl, a családtámogatási rendszerrõl, valamint a foglalkoztatás helyzetérõl is részletesen beszámolt a HÉF tagjainak az MH ÖHP parancsnoka. Ma már önállóan dönteni képes parancsnokokra van szükség a vezetés minden szintjén - hangsúlyozta tájékoztatója végén az altábornagy. Tömböl László azt is elmondta, hogy az érdekvédelmi szervezetekkel való jó kapcsolat is elõsegíti az eredményes tevékenységet.

A tájékoztató után kérdések, hozzászólások, vita, majd a válaszadás következett. Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke aktuális, az MH ÖHP-ról szóló elõadással kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket, melyekben a katonák járandóságait, szolgálati élet- és munkakörülményeit érintette. 

Az MH Tervezési és Koordinációs Fõosztály és az MH Személyzeti Fõosztály együttes elõterjesztésében a 2007. évi átszervezések és létszámleépítések humánpolitikai és szervezési elvei, azok konkrét megvalósításának lépései (kiemelten a megszûnõ katonai szervezetek állományának beosztásba helyezésére, a beosztást/helyõrséget váltók élet-és munkakörülményeire, a honvédséget elhagyó ht. és szerzõdéses állomány elhelyezkedését támogató intézkedésekre) címet viselõ témát a HÉF következõ ülésén tárgyalják majd. 

Az ülés végén a Párbeszéd honlapról hangzott el tájékoztató. A belsõ kommunikáció újfajta csatornájaként, a differenciált közösségi tájékoztatás részleteit Sajner Gyula ezredes ismertette.

Elhangzott még, hogy a HÉF 15 éves jubileuma alkalmából rendezendõ emlékülést június 5-én, míg a soros ülést június 20-án, Budapesten rendezik majd.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.