2023. 09. 29. péntek
Mihály
: 391 Ft   : 369 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Az ember a legfontosabb (2.)

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:10

A fo­ko­zot­tan ve­szé­lyes mun­ka­kö­rök té­ma­kö­re az egyik leg­ne­u­ral­gi­ku­sabb te­rü­le­te a mun­ka­vé­de­lem­nek. Sok szol­gá­la­ti pa­nasz ke­let­ke­zett ez ügy­ben. A Hjt. kap­csán jog­hé­za­gok ke­let­kez­tek, me­lyek ne­ga­tív ha­tást vál­tot­tak ki a mun­ka­adók és a mun­ka­vál­la­lók kö­zött. A ka­to­nai szer­ve­ze­tek pa­rancs­no­kai rend­re fel­ter­jesz­tet­ték a mun­ka­kö­rök minösítést, me­lyet az MH EVI a hely­szí­nen vizs­gált és ügy­da­rab­ban minösített. Több he­lyen prob­lé­ma­ként je­lent­ke­zett, hogy a fo­ko­zot­tan ve­szé­lyes be­osz­tá­sok­ban dol­go­zók­nál rend­re el­ma­rad­tak az idöszakos or­vo­si vizs­gá­la­tok, a nyil­ván­tar­tás­ok hi­á­nyoz­nak. (Itt jegy­zem meg, hogy meg­je­lent „a fo­ko­zot­tan ve­szé­lyes, va­la­mint az egész­ség­ká­ro­sí­tó be­osz­tá­sok köréröl, az azok­hoz kap­cso­ló­dó rész­le­tes, va­la­mint a csök­ken­tett na­pi szol­gá­la­ti idöre vo­nat­ko­zó sza­bá­lyok­ról szó­ló 30/2004. (XII.6.) HM ren­de­let.)

A képernyös mun­ka­he­lyek vo­nat­ko­zá­sá­ban a hely­zet a leg­meg­nyug­ta­tóbb. A mun­ka­vál­la­lók ren­del­kez­nek éles­lá­tást biz­to­sí­tó mun­ka­szem­üveg­gel. Az er­go­nó­mi­ai kö­ve­tel­mé­nyek tel­je­sí­té­se már na­gyobb szó­ró­dást mu­tat. A bú­tor­zat, a kor szín­vo­na­lá­nak megfelelö szá­mí­tó­gé­pek és mo­ni­to­rok be­szer­zé­sé­nek prob­lé­má­ja sok he­lyen meg­ol­dás­ra vár.

A ve­szé­lyes gé­pek, be­ren­de­zé­sek te­rü­le­tén is jelentös el­ma­ra­dás ta­pasz­tal­ha­tó. A mun­ka­vé­del­mi tör­vény­ben elöírt üzem­be he­lye­zé­sek nin­cse­nek vég­re­hajt­va, va­la­mint az idöszakos biz­ton­sá­gi fe­lül­vizs­gá­lat­ok is rend­re el­ma­rad­nak. En­nek jelentöségét nö­ve­li, hogy a mun­kál­ta­tó ez­zel a ma­ga­tar­tá­sá­val sú­lyo­san ve­szé­lyez­te­ti a mun­ka­vál­la­ló egész­sé­gét és tes­ti ép­sé­gét. Sok ala­ku­lat­nál hi­á­nyoz­nak a nyil­ván­tar­tás­ok, a mun­ka­esz­kö­zök do­ku­men­tá­ci­ói (Gép­könyv, Megfelelöségi nyi­lat­ko­zat, Kar­ban­tar­tá­si uta­sí­tás, Emelögép nap­ló), me­lyek meg­lé­te el­en­ged­he­tet­len az üzem­be he­lye­zés­hez és üze­mel­te­tés­hez. Föleg a tar­gon­cák ese­té­ben ala­csony színtü az üze­mel­te­té­si fe­gye­lem.

Az elsösegélynyújtás ál­ta­lá­ban a nem hang­sú­lyos te­rü­le­tek kö­zé tar­to­zik. Az elsösegélynyújtók fel­ké­szí­té­sé­re nem for­dí­ta­nak kellö hang­súlyt. A mun­ka­he­lye­ken az elsösegélynyújtó fel­sze­re­lé­sek hi­á­nyo­sak, le­járt sza­va­tos­sá­gú anya­gok és esz­kö­zök is el­for­dul­nak. Nin­cse­nek fel­tün­tet­ve az elsösegély­nyúj­tók és a mun­ka­vé­del­mi tiszt ne­vei, elérhetösége.

Az érin­tés- és vil­lám­vé­del­mi szab­vá­nyos­sá­gi fe­lül­vizs­gá­la­t­ok jelentös ré­sze el­ma­rad, vagy a fel­tárt hi­á­nyos­sá­gok ki­kü­szö­bö­lé­sé­re nem tör­té­nik in­téz­ke­dés. A szol­gál­ta­tók az „A” és „B” tüzveszélyességi osz­tály­ba so­rolt épü­le­tek vizs­gá­la­tát el­vég­zik, ugyan­ak­kor a „C”,”D”,”E” be­so­ro­lá­sú­ak­nál ezen fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sa az ala­ku­la­tot ter­he­li (ki­ma­radt a szerzödésböl). A pénz­ügyi for­rá­sok hi­á­nya mi­att a fel­adat csor­bát szen­ved.

Az egyé­ni védöeszközök el­lá­tá­sá­nak rend­jét a mun­kál­ta­tó­nak írás­ban kell meg­ha­tá­roz­ni, me­lyet az SzMvSz mel­lék­le­té­ben rög­zí­te­ni kell. Prob­lé­ma, hogy a ter­ve­zé­sért felelös szak­ág több eset­ben nem von­ja be a fo­lya­mat­ba a mun­ka­vé­del­mi tisz­tet és az or­vost, pe­dig e te­vé­keny­ség mun­ka­biz­ton­sá­gi és mun­ka-egész­ség­ügyi te­vé­keny­ség­nek minösül. A konk­rét be­szer­zé­sek­nél is gon­dot je­lent ez, mi­vel a beszerzö nem is­me­ri az egyé­ni védöeszközökkel kap­cso­la­tos elöírásokat. Így az­tán sürün elöfordul, hogy nin­cs a védöeszközhöz a mun­ka­he­lyen fel­hasz­ná­lói in­for­má­ció, mely a hasz­ná­la­tát, kar­ban­tar­tá­sát len­ne hi­va­tott elöírni. A mun­kál­ta­tó az egyé­ni védöeszköz hasz­ná­la­tát és an­nak ál­la­po­tát rend­sze­re­sen nem ellenörzi, ezért sok esz­köz védöképességének el­vesz­té­se után is hasz­ná­lat­ban ma­rad.

A ve­szé­lyes anya­go­kat szé­les kör­ben hasz­nál­ják a hon­véd­ség­ben. A Biz­ton­sá­gi Adat­la­pok – ami a ve­szé­lyes anyag kel­lé­ke – nem áll ren­del­ke­zés­re tel­jes körüen a fel­hasz­ná­lói szin­te­ken. A Biz­ton­sá­gi Adat­la­pok tar­tal­mát meg kell is­mer­tet­ni a mun­ka­vál­la­ló­val a mun­ka­vé­del­mi ok­ta­tás ke­re­té­ben. A ve­szé­lyes anya­gok cso­ma­go­lá­sa­i­nak egy ré­szén nin­cs cím­ke, így az nem azo­no­sít­ha­tó.

A mun­ka­he­lyek­nél fi­gye­lem­be kell ven­ni „a mun­ka­he­lyek mun­ka­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nye­i­nek mi­ni­má­lis szintjéröl” szó­ló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együt­tes ren­de­let elöírásait, mely 2004. má­jus 1-én lé­pett ha­tály­ba, de nem hi­á­ba két év állt ren­del­ke­zés­re a ben­ne fog­lal­tak tel­je­sí­té­sé­re. A te­rü­let­nek szám­ta­lan szeg­men­se van, de csak né­há­nyat em­lí­tek meg. A harc- és gépjármü ja­ví­tó mühelyek ál­la­po­ta si­ral­mas a vizs­gált ob­jek­tu­mok zö­mé­nél. Az akkumulátortöltö he­lyi­sé­gek nem fe­lel­nek meg az elöírásoknak. Az iro­da- és szol­gá­la­ti he­lyi­sé­gek sok eset­ben zsú­fol­tak, a bú­tor­zat le­amor­ti­zá­ló­dott, a kli­ma­ti­kus ál­la­po­tok nem érik el a kí­vánt ér­té­ket, a mes­ter­sé­ges meg­vi­lá­gí­tás ér­té­kei ala­cso­nyak, a kom­for­tos­ság sok he­lyen nem éri el a kor szín­vo­na­lát. Több he­lyen mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek ta­pasz­tal­ha­tók.

A mun­ka­vé­del­mi érdekképviselök meg­vá­lasz­tá­sa a ka­to­nai szer­ve­ze­tek­nél nem tör­tént meg, pe­dig ez az ér­dek­kép­vi­se­le­ti fó­rum len­ne hi­va­tott szak­mai kap­cso­la­tot tar­ta­ni a mun­ka­adó­val (pa­rancs­nok­kal) töb­bek kö­zött ab­ból a cél­ból, hogy ami a mun­ka­he­lye­ken prob­lé­ma­ként je­lent­ke­zik, az el­jus­son a szer­ve­zet vezetöjéhez.

A be­ter­jesz­tett mun­ka­vé­del­mi je­len­tés és a meg­szer­zett ta­pasz­ta­la­tok is­me­re­té­ben a Hosz szán­dé­ka, fel­ven­ni a hi­va­ta­los kap­cso­la­tot a HM köz­igaz­ga­tá­si ál­lam­tit­ká­rá­val, aki a hon­vé­del­mi ága­zat mun­ka­vé­del­mi fel­ada­ta­i­nak ko­or­di­ná­to­ra, felelöse. Vall­juk azt a né­ze­tet, hogy a mun­ka­vé­de­lem ügyét eb­ben a hely­zet­ben csak legfelsö szin­ten le­het kor­rekt mó­don ke­zel­ni.

 

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 08. 28., 09:00
30 éves a magyar katonai felsővezető-képzés! A jubileumi év tiszteletére rendezett ünnepségre Lippai Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja meghív minden nyugállományú kollégát, aki az elmúlt 30 évben elvégezte a katonai felsővezető-képzést – köznapi nevén a vezérkari tanfolyamot.
2023. 09. 27., 12:32
2023.09.26-án Czövek János elnök és Bazsik István alelnök tartott tájékoztatót Kaposváron a HOSZ alapszervezeténél...
2023-08-28 10:30:20
A V4 tagországok az EUROMIL képviselőivel kiegészülve idén Szlovákiában tartják soron következő éves szakmai konferenciájukat
2023-08-28 09:44:54
Szeptember 02-án következő állomásához ér a 175. éves a Magyar Honvédség programsorozatunk. Ezen a napon kerül megtartásra az Úri Libaterelő túra, ahol a Hosz tagokat és a katonai nevezőket az alaklomhoz illő ajándékkal lepjük meg.
2023-08-18 07:51:02
A Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulója alkalmából tartott Fáy túra beszámolóját Tiger Zoltán tagtársunk "szemüvegén át" olvashatják az érdeklődők

  JETfly Magazin

2023. szeptember 27-én jelentették be, hogy a cseh kormány jóváhagyta 24 db, ötödik generációs F-35A típusú harci repülőgép megvásárlását, mellyel leváltják 14 gépes JAS 39C/D Gripen flottájukat.

  Háború Művészete magazin

A most belépő fiatalok történelmi jelentőségű korszakban válhatnak a hazájuk védelmében aktív részt vállaló katonákká – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában dr. Böröndi Gábor vezérezredes.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.