2024. 05. 29. szerda
Magdolna
: 385 Ft   : 355 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztató a 13. havi illetményről

Hosz  |  2006. 01. 11., 15:24

A HM KPSZH kiadta az állomány 13. havi illetményére való jogosultság változásával kapcsolatos tájékoztatót. Az alábbiakban ezt olvashatják...

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

 sz. példány

KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVATAL

„Telefaxon továbbítandó!”

 

Nyt. szám: 235/4/2005.                                                                                                    

 

 

 

 

 

Pénzügyi és Számviteli Igazgató,

Fő (Al-) Osztályvezető

 

 

Állomáshelyén

 

 

            Tárgy: A 13. havi illetményre való

 jogosultság változásával

 kapcsolatos tájékoztató

 

 

 

 

I.

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

 

            A 13. havi illetmény, illetve  a hivatásos és szerződéses állomány esetében külön juttatás (a továbbiakban együtt 13. havi illetmény) jogosultsági és folyósítási szabályai – 2006. január hó 1. napjától – a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásával foglalkozó 2005. évi  CXVIII. törvény  (a továbbiakban: Kö. tv.) 32., 34., 36. és 38. §-ai alapján lényegesen módosultak. (A törvény a Magyar Közlöny 148. számában került kihirdetésre.)

 

            A Kö. tv. szerint módosultak:

-         a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.),

-         a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.),

-         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),

-          az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üszt.),

-          a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.)

-          az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.), valamint

-          a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.)

 

13. havi illetménnyel kapcsolatos szabályai.

           

A törvényi módosításoknál a korábbi közalkalmazotti 13. havi illetménnyel kapcsolatos rendelkezéseket vették alapul, így a katonák és a köztisztviselők e juttatásra való jogosultsága teljesen új alapokra került, míg a közalkalmazottak esetében csak kisebb változásokról beszélhetünk.

 

            A változások lényegét tömören úgy lehet összefoglalni, hogy a katona, a köztisztviselő és a közalkalmazott akkor jogosult teljes összegü 13. havi illetményre, ha a tárgyévben 12 hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. Időarányos 13. havi illetmény pedig akkor illeti meg őket, ha a szolgálati (munka)-viszonyuk eléri legalább a 3 hónapot. (Ez a katonák és köztisztviselők esetében merőben új szabályozás, mivel az esetükben ezidáig nem került megállapításra a 3 hónapos korlát, hanem ők a ténylegesen jogviszonyban töltött hónapok alapján voltak jogosultak az időarányos juttatásra.)

 

            Alapvető változásként kell megemlíteni továbbá azt is, hogy a szolgálati idő számításánál a törvények külön rendelkeznek arról, hogy milyen időtartamok számíthatók be, illetve, hogy milyen jogviszony szünetelési időket nem szabad figyelembe venni a számítások során.

 

            Mindezek után lássuk tételesen, állománycsoportonként, hogy az új rendelkezések miként szabályozzák a 13. havi illetményt.

 

            Tekintettel arra, hogy a módosítás visszaható   rendelkezései   terjedelmesek – az alapvető változások mellett – ezekkel külön foglalkozunk.

 

II.

 

A jövőre vonatkozó, vagyis 2006. január hó elsejétől

alkalmazandó rendelkezésekről

 

            A) A hivatásos és szerződéses katonák esetében

           

            1) Az állomány tagja egy havi távolléti díjra (13. havi illetményre) jogosult, ha a tárgyévben 12 hónap szolgálati jogviszonnyal rendelkezik.

 

            2) A 13. havi illetmény az állomány tagját időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 3 havi (91 nap) szolgálati jogviszonnyal rendelkezik.

 

            3) A szolgálati jogviszony számításánál – a 4) pontban foglaltak kivételével – a szolgálati viszony szünetelésének időtartama alapvetően nem vehető figyelembe.

 

            4) A 3) pontban meghatározott szolgálati idők számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság idejét –  azok hosszától függetlenül – figyelembe kell venni.

 

            Számításba kell venni továbbá az alábbi időket is – ha azok együttes időtartama a 6 hónapot (183 napot) nem haladja meg –

           

a) a keresőképtelenséget okozó betegséget, vagyis a Hjt. 100. §-a szerinti egészségügyi szabadságot,

            b) a Hjt. 103. §-a szerint engedélyezett, 30 napot meg nem haladó illetmény nélküli szabadságot, valamint

            c) minden olyan szolgálatteljesítésben  nem töltött időt, amely alatt az állomány tagja távolléti díjban részesült.

 

            5) A 4) pont szerinti  rendes szabadság fogalomkörébe a katonáknál a Hjt. 98. §-ának (1) bekezdése szerinti alapszabadság, a (2) és (3) bekezdés, valamint a 98. § szerinti pótszabadság és a 99. § szerinti külön pótszabadság tartozik.

 

            A szülési szabadságot – amely a rendes szabadság mellett, időtartamától függetlenül ugyancsak beszámít a jogosultsági időbe – a Hjt. 102. §-a szabályozza.

 

            6) A 13. havi illetmény összege a tárgyév – vagyis a kifizetést megelőző naptári év – december hónapjára megállapított távolléti díj összegével egyezik meg.

 

            7) A 13. havi illetmény kifizetésére a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetőleg ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő munkanapon kell intézkedni.

 

            8) A szolgálati viszony év közben történő megszüntetése esetén a kifizetés az utolsó munkában töltött napon esedékes, összegét pedig a kifizetéskor érvényes távolléti díj alapján kell megállapítani. 

 

            B) A köztisztviselők és közalkalmazottak esetében

           

1) A köztisztviselő és a közalkalmazott (hasonlóan a katonákhoz) 13. havi illetményre akkor jogosult, ha a tárgyévben 12 hónap közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

 

            2) A 13. havi illetmény időarányosan illeti meg őket, ha a tárgyévben legalább 3 havi jogviszonnyal rendelkeznek.

 

            3) A 12, illetőleg a 3 hónapos (91 nap) időtartam számításánál a rendes szabadság (amit a Ktv. 41. §-a, valamint a Kjt. 56. §-a szabályoz) és a szülési szabadság (Mt. 138. §) időtartamát – függetlenül azok hosszától – figyelembe kell venni.

 

            4) Az 1) és 2) pontban szereplő   (12 és 3 hónap)   időtartamok számításánál – ha azok együttes időtartama a 6 hónapot (183 napot) nem haladja meg – figyelembe kell venni:

 

a)     a keresőképtelenséget okozó betegség,

b)     a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

c)     a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint

d)     minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a köztisztviselő, közalkalmazott átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült.

 

            5) A 13. havi illetmény  mind a köztisztviselők, mind pedig a közalkalmazottak esetében a tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg.

 

            6) A 13. havi illetmény kifizetésére mindkét állománycsoportnál a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve, ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni.

 

            7) Ha a közszolgálati, vagy a közalkalmazotti jogviszony év közben szünik meg, a 13. havi illetményt az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. Ebben az esetben a 13. havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege alapján kell meghatározni.

 

*

 

*

 

*

 

 

            Az előző szabályok egy-két példán keresztül az alábbiakban mutathatók be mind három állománycsoport vonatkozásában.

 

            Például,  ha a személyi állomány tagjának a szolgálati (munka)-viszonya – a beszámolási időszakban a 13. havi illetményre való jogosultság szempontjából – eléri a 12 hónapot, vagyis nincs folyamatos 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadsága és a katonáknál a A/4. a)-c) pontok, köztisztviselőknél és közalkalmazottaknál pedig a B/4. a)-d) pontok szerinti összeszámított idők a 6 hónapot (183 napot) nem haladják meg, (ez történik például 5 havi egészségügyi szabadság, vagy táppénz és 1 havi fizetés nélküli szabadság esetében), akkor a teljes összegü 13. havi illetmény jár. Egy 8 havi egészségügyi szabadság vagy táppénz esetén viszont csak az egy havi távolléti díjnak, (illetménynek)  a négytizenketted része jár. A 9 hónapot meghaladó egészségügyi szabadság vagy táppénz viszont kizárja a 13. havi illetményből való jogosultságot, mivel a lecsökkentett jogosultsági idő nem éri el a 3 hónapot. (Ugyancsak nem jár a 13. havi illetmény annak, aki például a tárgyévben 10 hónapig volt fizetés nélküli szabadságon, mivel ennek az időnek a híján nincs meg a tárgyidőszakban szükséges 3 hónap.)

 

 

III.

 

A 13. havi illetményre vonatkozó visszamenőleges

hatályú jogosultsági szabályok

(átmeneti intézkedések)

 

            A 13. havi illetményre vonatkozó átmeneti, vagyis visszamenőleges hatályú intézkedéseket a Kö. tv. 36. és 38. §-ai tartalmazzák. Ezek szerint a következő jogosultságok keletkeznek.

 

1) A 2005. évre járó, vagyis  2006. január 16-án esedékes 13. havi illetmény megállapításának szabályai

 

a) A 2005. január 01-jén hivatásos és szerződéses, köztisztviselői, valamint közalkalmazotti jogviszonyban állók és 2005. január 17-én külön juttatásban részesülők juttatása

 

            A katonák, köztisztviselők és közalkalmazottak  az új általános szabályok szerint,  katonák esetében a  2005. december havi távolléti díjjal, míg a köztisztviselők és közalkalmazottak esetében a 2005. decemberi illetménnyel  megegyező összegü 13. havi illetményre jogosultak, ha 2005. évben 12 hónap jogviszonnyal rendelkeznek, függetlenül attól, hogy 2005. január 17-én megkapták a   külön juttatást.

 

            A jogviszonyban töltött idő számításánál  nem vehető figyelembe a jogviszony szünetelésének időtartama. Ha azonban  a köztisztviselők és közalkalmazottak vonatkozásában, az alábbi szünetelési jogcímek:

-         a keresőképtelenséget okozó betegség,

-         a 30 napot meg nem haladón fizetés nélküli szabadság, és

-         a tartalékos katonai szolgálat, valamint

-          minden olyan munkában nem töltött idő, amely alatt a jogviszonyban álló átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült (pl. felmentés esetén a munkavégzés alóli mentesítés ideje)

 

katonák vonatkozásában pedig a következő szünetelési jogcímek:

- a keresőképtelenséget okozó betegség, azaz a Hjt. 100. §-a szerinti egészségügyi szabadság,

- a Hjt. 103. §-a szerint engedélyezett 30 napot meg nem haladó illetmény nélküli szabadság valamint

-                     minden olyan szolgálatteljesítésben nem töltött idő, amely alatt a katona távolléti díjban részesült,

 

együttes időtartama a 6 hónapot  nem haladja meg, akkor ezen időtartamokat szolgálatteljesítésben, munkában töltött időként kell figyelembe venni.

 

            Az előzőekből következően, ha a jogviszonyban álló katona, köztisztviselő vagy közalkalmazott 2005. január 01-je és 2005. december 31-e közötti időszakban nem rendelkezik 12 hónap jogviszonnyal, vagy rendelkezik, de az egész évben fennálló jogviszonya alatt a felsorolt szünetelési jogcímek együttes időtartama a 6 hónapot  meghaladja,  akkor nem jár részére a 13. havi illetmény, mivel  a Kö. tv. 36. § (1) bekezdés alapján – időarányos összeg nem fizethető. Ha a felsorolt időtartamok együttesen nem haladják meg a 6 hónapot, és a 2005. évi jogviszony teljes időtartama 12 hónap, akkor a katonáknak a 2005. december havi távolléti díjjal, míg a köztisztviselők és közalkalmazottaknak a 2005. december havi  illetménnyel azonos összegü 13. havi illetményt kell fizetni.

 

            A jogviszony 2005. évközi megszünése esetén tehát – az áthelyezést kivéve – még időarányosan sem állapítható meg és nem fizethető ki 2006. január 16-án 13. havi illetmény!

 

b) A 2005. január 01-jén GYED-ben, GYES-ben részesülő, illetve egyéb 30 napot meghaladó illetmény (fizetés)  nélküli szabadságon lévő katonák, köztisztviselők és közalkalmazottak  13. havi illetménye (a tv.  38. § (2) vonatkozásában):

 

            Azoknak a katonáknak, köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak, akiknek a jogviszonya 2005. január 01-jén fennállt, de a 13. havi illetmény  kifizetésére 2005. január 17-én azért nem került sor, mert GYED-ben, GYES-ben részesültek vagy  egyéb illetmény (fizetés) nélküli szabadság miatt szünetelt a jogviszonyuk, 2006. január 16-án egyhavi távolléti díjnak, illetménynek megfelelő összegü 13. havi illetmény  jár.

 

            Az e jogcímen megállapított juttatás teljes összegben jár az alábbiak szerint:

 

-         Ha az említett okok miatt 2005-ben egész évben szünetelt a jogviszony, a juttatás összege megegyezik az ellátás folyósításának megkezdését, illetve az illetmény  (fizetés) nélküli szabadságot megelőző utolsó munkában töltött teljes hónapra kifizetett, katonák esetében távolléti díjjal, míg a köztisztviselők és közalkalmazottak esetében illetménnyel.

 

-          Ha az adott személy 2005. év folyamán az előbb felsorolt távollétről visszatért, akkor a visszatéréskor megállapított, katonák esetében  távolléti díjat, köztisztviselők és közalkalmazottak esetében illetményt kell e jogcímen kifizetni.

 

Ilyen esetekben akkor is jár a teljes összegü 13. havi illetmény a katonának, köztisztviselőnek és közalkalmazottnak,   ha a jogviszony év közben megszünt.

 

            c) A 2005. évben jogviszonyt létesítő katonák, köztisztviselők és közalkalmazottak  részére járó juttatás (a 38. § (1) vonatkozásában):

 

            Azoknak a katonáknak, köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak, akiknek a jogviszonya 2005. január 01-jét követően keletkezett, és ezért a jogviszony január 01-jei fennállásának hiányában 2005. január 17-én egyhavi külön juttatásban nem részesültek,  ki kell fizetni a teljes összegü 13. havi illetményt, akkor is,  ha 2005-ben megszünt a jogviszonyuk.

 

            Az e jogcímen megállapított 13. havi illetmény teljes összegben jár, és az megegyezik a jogviszony keletkezése időpontjában irányadó, katonák esetében távolléti díjjal, míg köztisztviselők és közalkalmazottak esetében az illetménnyel. Azon személyek esetében, akik 2005. év folyamán többször létesítettek köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyt, a külön juttatást annak a munkáltatónak kell kifizetni, ahol első ízben létesített a munkavállaló 13. havi illetményre  jogosító jogviszonyt.

 

            d) Azoknak a járandósága, akiknek a felmentése 2004-ben kezdődött, de a vége 2005-re átnyúlt.

 

            Ilyen esetben, ha 2005. január 17-én nem történt meg a 13. havi illetmény kifizetése, 2006. január 16-án azt teljes összegben pótolni kell. Ha nem állapítható meg a 13. havi illetmény kifizetésének az elmaradása, a jogosulttól írásos nyilatkozatot kell kérni arról, hogy azt részére más munkáltató nem fizette ki.

 

2) A 2004. február 1-je és 2004. december 31-e között megszünt

jogviszonyúak járandósága

 

            A 38. § (4)-(5) vonatkozásában:

            Azoknak a katonáknak, köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak,  akiknek a jogviszonya a fenti időszakban szünt meg, és 2005. január 1-jén egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban nem álltak, vagy részükre a 2004. évben jogviszonyban töltött időre tekintettel – bírósági ítélet, vagy munkáltatói döntés alapján – egyhavi külön juttatás 1/12-ed részénél nagyobb összegü juttatást nem fizettek ki, a 13. havi illetményt vagy annak időarányos részét a munkáltatóhoz benyújtott írásbeli kérelem alapján, a kérelem benyújtását követő 30 napon belül ki kell fizetni. A kérelmet legkésőbb 2006. március 31-ig lehet benyújtani.

 

            A kifizetésnél a következőket kell figyelembe venni:

 

A jogviszony megszünésekor irányadó, katonák esetében távolléti díjjal, köztisztviselők és közalkalmazottak esetében illetménnyel  megegyező összegü 13. havi illetményre jogosult az állomány tagja, ha 2004. évben 12 hónap jogviszonnyal rendelkezett.

Időarányosan illeti meg az előbbi összeg az állomány tagját, ha 2004. évben legalább 3 havi  jogviszonya volt.

 

A jogviszonyban töltött idő számításánál (a rendes szabadság és a szülési szabadság kivételével) nem vehető figyelembe a jogviszony szünetelésének időtartama. Ha azonban a köztisztviselők és közalkalmazottaknál az  alábbi szünetelési jogcímek:

-    a keresőképtelenséget okozó betegség,

-         a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

-         tartalékos katonai szolgálat és

           -  minden olyan munkában nem töltött idő, amely alatt a jogviszonyban álló személy átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült,

 

katonák esetében pedig a következő szünetelési jogcímek:

            - keresőképtelenséget okozó betegség, vagyis a Hjt. 100. §-a szerinti egészségügyi szabadság,

- a Hjt. 103. §-a szerint engedélyezett, 30 napot meg nem haladó illetmény nélküli szabadság, valamint

- minden olyan szolgálatteljesítésben nem töltött idő, amely alatt a katona távolléti díjban részesült,

 

 együttes időtartama nem haladja meg a hat hónapot,  akkor azok munkában töltött időnek minősülnek.

 

            A részarányos összegü 13. havi illetmény  kifizetésére  az állományilletékes katonai szervezethez 2006. március 31. napjáig írásban benyújtott kérelem alapján, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2006. január 16-án kell intézkedni. Erről a katonai szervezeteknek írásban kell  értesíteniük a 2004-ben kivált, de arra az évre 13. havi illetményre jogosult katonai, köztisztviselői és közalkalmazotti  állományt.

 

 

 

IV.

 

AZ ADÓ ÉS JÁRULÉKELSZÁMOLÁSRÓL

 

            1) A  kifizetett 13. havi illetmény 2004. és 2005. évre vonatkozó kifizetését a 2006. évi személyi jövedelemadó alapnál kell figyelembe venni.

 

            2) Az állományban lévők részére 2005-re kifizetett 13. havi illetmény(eke)t (visszamenőlegesség esetén) a kifizetés évében (2006.) kell a járulék fizetési felsőhatár figyelembevételének szempontjából beszámítani.

 

3) A 2004. illetve 2005. években kiváltak részére kifizetett  13. havi illetményt – visszamenőleg – a vonatkozási időszaknál kell a  járulékfizetési felsőhatár figyelembevételének szempontjából beszámítani.

 

*

 

*

 

*

 

 

            Kérem, hogy  a fentiekről az alárendelt pénzügyi szolgálatokat (referenseket),  valamint a pénzügyi ellátási körébe tartozó katonai szervezetek parancsnokait (vezetőit), illetőleg a teljes személyi állományt  soron kívül tájékoztatni szíveskedjen.

 

            Melléklet: 1 db Nyilatkozat minta  (1 lap)

           

Budapest, 2006. január     -     n.

 

 

 

Dr. Alkéri István dandártábornok

főigazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT

Alulírott «Teljes név», mivel jogviszonyom «Kilépés dátuma»-n szünt meg, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtására kiadott 2005. évi CXVIII. törvény 38. § (4) bekezdése alapján kérem, hogy egyhavi illetményem, illetve annak időarányos részének kifizetésére jelen kérelmem beérkezésétől számított harminc napon belül, de legkorábban 2006. január 16-án intézkedni szíveskedjen.

A 38. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy

                 - 2005. január 1-jén egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban nem álltam, illetve

                 - részemre a 2004. évben jogviszonyban töltött időre tekintettel egyhavi juttatás egytizenketted részénél nagyobb összegü külön juttatást nem fizettek, vagy fizetnek ki.

Kelt: ……………………………

  ……………………………aláírás

 

 

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...

  JETfly Magazin

Az első nyári hónapban repülőnapot rendeznek többek között Dunakeszin, Kadarkúton és Budaörsön is, a Múzeumok Éjszakáján pedig szintén több helyszínen várják a repülés rajongóit!

  Háború Művészete magazin

A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.