2017. 10. 23. hétfő
Gyöngyi
: 308 Ft   : 261 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztató a MH Szociálpolitikai Közalapítvány segélyezési rendjéről

2017. 05. 02., 12:46

Az alábbiakban olvashatják az MH Szociálpolitikai Közalapítvány segélyezési és támogatási rendjéről és azok követelményeiről szóló összefoglaló tájékoztatót...

A) MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁBA TARTOZÓK SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSE.

 1.                    I.            A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei.

Szociális segélyben részesíthető a személyi állomány köréből azon

­   nagycsaládosok (3 vagy több gyermek);

­   kétgyermekes családok;

­   gyermeket egyedül nevelő szülők;

­   gyermekes pályakezdő hivatásos katonák, kormánytisztviselők, közalkalmazottak, MT hatálya alá tartozó munkavállalók az első beosztásba / munkakörbe történő, illetve az első munkahelyre való belépéstől számított 4 évig;

akiknek az egy főre eső nettó jövedelme – a közös háztartásban élőkre tekintettel – a minimál nyugdíj 2,45-szeresét, két gyermekes családok esetében 2,2-szeresét, nem haladja meg és életkörülményeire, vagyoni- szociális helyzetére, egészségi állapotára tekintettel rászorulónak minősül.

Nagycsaládos; gyermeket egyedül nevelő szülő; gyermekes pályakezdő hivatásos katona, kormánytisztviselő, közalkalmazott, MT hatálya alá tartozó munkavállaló esetében:

 

Egy főre eső nettó jövedelem (Ft)

A segély összege (Ft)

Minimál nyugdíj 2,45-szerese

(jelenleg: 71.000.-)

38.650

A nagycsaládosoknál a negyedik gyermektől, a gyermeket egyedül nevelőknél és a pályakezdőknél a második és minden további gyermek után a szociális segély összege 5.000 Ft-tal megemelhető.

Ha az egy főre eső nettó jövedelem 40.000.- Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmező szociális helyzete indokolja 50.000.- Ft szociális segély adható.

 

Kétgyermekes családok esetében:

 

Egy főre eső nettó jövedelem (Ft)

A segély összege (Ft)

Minimál nyugdíj 2,2-szerese

(jelenleg: 63.000.-)

38.650

Ha az egy főre eső nettó jövedelem 40.000.- Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmező szociális helyzete indokolja 50.000.- Ft szociális segély adható.

 1.                 II.            A segélyezési eljárás.

Segélyt kérni kizárólag a honvédség személyi állománya számára rendszeresített „segélykérő lap” - mely az MH Szociálpolitikai Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) honlapjáról, a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről letölthető - kitöltésével lehet, melyet a katonai szervezet szociális munkacsoportjával történt véleményeztetés után az MH Szociálpolitikai Közalapítvány címére kell megküldeni. A munkacsoport javaslatát a csoport vezetője aláírásával látja el.

A kérelmet a szociális munkacsoport nemleges véleménye esetén is meg kell küldeni!

Segélykérelemhez másolatban csatolni kell:

­   a közös háztartásban élők jövedelem igazolását;

­   nagyobb arányú tartozás folyamatos törlesztéséről szóló banki kivonatot;

­   tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást és az utolsó havi gyógyszerköltség számláit;

­   lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonatot vagy igazolásokat.

A leadott segélykérő lapon szereplő adatokat, a csatolt okmányok, igazolások meglétét a humán szolgálat munkatársa aláírásával igazolja.

B) MAGYAR HONVÉDSÉG GONDOSKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓK SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSE.

 1.                         I.          A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei:

Szociális segélyben részesíthető:

a) a honvédségtől nyugállományba, nyugdíjba helyezettek, szolgálati járandóságban részesülők, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körbe tartozó közeli hozzátartozók, özvegyek, árvák, félárvák és az élettársak,

b) akinek:

­   az állomány esetében szolgálati viszonya a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő-;

­   a köztisztviselő, közalkalmazott MT hatálya alá tartozó munkavállalók esetében jogviszonya, munkaviszonya munkakörével összefüggő-,

baleset, illetve betegség miatt szűnt meg, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körébe tartozó közeli hozzátartozóit, özvegyeit, árváit, félárváit és az élettársat,

Az a - b pontokban soroltak köréből annak adható szociális segély, akinek az egy főre eső nettó jövedelme – a közös háztartásban élőkre tekintettel – a minimál nyugdíj 3,14-szeresét nem haladja meg és életkörülményeire, vagyoni- szociális helyzetére, egészségi állapotára tekintettel rászorulónak minősül.


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (Ft)

A segély összege (Ft)

Minimál nyugdíj 3,14-szerese

(90.000)

38.650

Egyedülállók, valamint az önálló háztartásban élő árvák esetében a segély összege 5.000 Ft-tal megemelhető. 

 

 1.                      II.          A segélyezési eljárás:
 2. Szociális segélyt kérni az 1 a - b pontjába tartozók a számukra rendszeresített „Segélykérő lap” kitöltésével lehet, mely letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről.

A segélykérő lapot az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) területileg illetékes Katonai Igazgatási Központjainak (KIK), Toborzó, Érdekvédelmi Központjainak (TÉK), illetve Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodáinak (KIÉI) kell megküldeni, melyet a végrehajtott környezettanulmány alapján véleményeznek, majd a közalapítványhoz továbbítják.

 1. A nyugdíjas klubok, érdekképviseleti szervezetek (HOSZ, HODOSZ, HOKOSZ, BEOSZ) a Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozó tagjai szociális segélykérelmét az MH KIKNYP területileg illetékes KIK-ján, TÉK-ján, illetve KIÉI-ján keresztül nyújthatják be. A vezetőségnek a kérelemhez csatolnia kell az érintett szociális helyzetére vonatkozó részletes indoklását, melyet a javaslattevő szervezet vezetője aláírásával lát el.
 2. A kormánytisztviselői, közalkalmazotti vagy munkaviszonyból nyugdíjba kerültek esetében  segélyt kérni számukra rendszeresített segélykérő lap kitöltésével lehet. Esetükben a Magyar Honvédségtől történő nyugdíjazást és legalább 10 év honvédségi munkaviszonyt igazolni kell.

Ha a kérelmező érdekképviseleti, társadalmi szervezet tagja, a segélykérő lapot az adott szervezeten, míg a szervezeten kívüliek amennyiben adatkezelési szerződéssel rendelkeznek az MH KIKNYP szervezetein keresztül, ennek hiányában – a szükséges igazolások csatolásával – közvetlenül a közalapítvány postai címére küldhetik meg.

 1. A segélykérelemhez másolatban csatolni kell:

­   az MH szociális gondoskodási körébe tartozók jövedelemigazolását,

­   nagyobb összegű tartozás törlesztéséről szóló bankkivonatot,

­   tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást, és az utolsó havi gyógyszerköltség számláit,

­   lakás vagy ingatlan rezsiköltségéről szóló bankkivonatot vagy igazolást.

 1.                   III.          Kérelmek elbírálásának rendje:

1)   Nem tekinthető szociálisan rászorulónak az, akinek

a)      az egy főre eső jövedelme alacsony ugyan, de jelentős vagyona (nagy értékű ingatlan, nyaraló, szántó, kert, üdülő, stb.), vagy egyéb nagy értékű vagyontárgy, műtárgy, bankbetét, vagy egyéb jövedelme (életjáradék, kötvény, részvény, stb.) van.

b)      élethelyzete romlását saját maga által vállalt körülmények (pl.: hitel vagy kezesség, gyermekek, unokák taníttatási költségeinek átvállalása, más rokon lízing díjának átvállalása, stb.) okozzák.

2)   A segélyezés során az egy főre eső jövedelem megállapításakor a közös háztartásban élők közül csak a Magyar Honvédség személyi állományába és a gondoskodási körébe tartozó, közeli hozzátartozója vehető figyelembe:

­   a házastárs, az élettárs,

­   az özvegy,

­   a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

­   korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

3)   A kérelmet negyedév utolsó hónapjának 10.-éig kell a Közalapítvány részére megküldeni. A később beérkező kérelmek megtárgyalása a következő negyedévi ülésen történik meg.

4)   A kérelmet benyújtóknak – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel - írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérelemben, illetve a csatolt iratokban szereplő adataikat a Közalapítvány kezelje, nyilvántartsa.

5)   A Közalapítványhoz beérkezett kérelmeket a titkárság nyilvántartásba veszi. Ha a kérelem pontatlanul, adathiányosan, indoklást nélkülözően van kitöltve, a titkárság a kérelmezőtől (javaslattevőtől) adatpótlást kérhet, illetve a támogatás feltételeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet olyan szervektől, amelyek a kérelemmel kapcsolatban információt szolgáltathatnak. Ha a kérelmező (javaslattevő) az adatpótlást kérő felhívásra 30 napon belül nem válaszol, a titkárság a kérelem elutasítását javasolja a Kuratóriumnak.

6)   A kérelem és az azzal kapcsolatos ismeretek alapján a titkárság javaslatot tesz a Kuratóriumnak az érdemi elbírálásra.

7)   A kuratórium az összes körülmény (életkörülmény, szociális- és anyagi helyzet, stb.) figyelembevételével, minden kérelmet külön megvizsgál és dönt annak elfogadásáról, vagy elutasításáról. A váratlan vagy rendkívül nehéz élet és anyagi körülmények közé kerültek esetében (betegség, súlyos tragédia, stb.) részére indoklás alapján – méltányosságból – magasabb összegű segélyt is megállapíthat. A kérelmet a kuratórium keret hiányában is elutasíthatja. Egy éven belül azonos jogcímen csak egy alkalommal nyújtható támogatás, amelytől indokolt esetben a Kuratórium eltérhet!

Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

8)   A közalapítvány kuratóriuma által megítélt segély összegét a titkárság a kérelmező által megadott bankszámlára, vagy annak hiányában a megadott lakcímre postai utalványon küldi meg.

Amennyiben a kérelmet a közalapítvány nem támogatja, a kérelmező arról értesítést kap.

9)   A kuratóriumi ülés után a küldő szervezet, az általa küldött kérelmek elbírálásáról és a keret felhasználási statisztikáról írásban tájékoztatást kap.

10)           A kuratórium háromhavonta ülésezik.

C) A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁBA, VALAMINT A MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ HÁTRÁNYOS, VAGY SÚLYOS ÉLETHELYZETŰ CSALÁDOK 8-12 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEI, FÉLÁRVÁI, ÁRVÁI BALATONAKARATTYAI ÜDÜLTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

 1.                    I.               Üdültetési támogatásban részesíthetők köre és feltételei:

­   üdültetési támogatásban részesíthetők a személyi állományba, valamint a honvédség szociális gondoskodási körébe tartozó azon hátrányos, vagy súlyos élethelyzetű családok gyermekei, félárvái, árvái, akiknek az egy főre eső nettó jövedelme a minimál nyugdíj 2.45-szeresét (71.000 Ft-ot) nem haladja meg, és életkörülményeikre, vagyoni viszonyaikra, szociális helyzetükre tekintettel rászorulónak minősülnek;

­   az üdültetési támogatást csak a 8-12 éves gyermeket nevelők kérhetik.

 1.                 II.               A támogatás mértéke:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (Ft)

Segély összege (Ft)

Minimál nyugdíj 2,45-szerese

(71.000)

45.000

A megállapított támogatási összeg az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ  (Balatonakarattya) részére kerül átutalásra.

 

 1.              III.               A támogatás kérelmezésének rendje:

A támogatás a rendszeresített „Támogatási igénylő lapon” kérhető, amely letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről, amelyet:

­   a személyi állomány vonatkozásában az üdülés meghirdetését követően az üdülési adatlappal együtt a rekreációs felelősnek kell átadni, aki az összegyűjtött kérelmeket a Közalapítvány részére 2017. május 23-ig megküldi;

­   az MH szociális gondoskodási körében lévők esetében az illetékes MH KIKNYP alárendelt irodáin keresztül kell a Közalapítványhoz eljuttatni;

­   az üdültetésben évente 450 gyermek 9 turnusban vehet részt, erre tekintettel a résztvevők a kérelem beérkezésének sorrendjében kerülnek besorolásra,

­   egy éven belül ugyanannak a gyermeknek, csak egy üdülési turnusra nyújtható támogatás.

A Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

 1.              IV.               A kérelemhez csatolni kell:

-          a közös háztartásban élők nettó jövedelem igazolását;

-          nagyobb arányú tartozás folyamatos törlesztéséről szóló banki kivonatot;

-          a gyermek tartós betegsége esetén az arról szóló orvosi igazolást;

-          lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonatot vagy   igazolásokat.

A nem tekinthető szociálisan rászorulónak meghatározása és az egy főre eső jövedelem megállapításának szabályai, valamint a személyi adatok védelmére vonatkozó követelmények megegyeznek a segélyezési eljárásban leírtakkal.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         KURARÓRIUM

                                                                                                        

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2017. 10. 10., 10:14
Lengyelországban 2017. október 3-6-ig Varsóban és Deblinben rendezték meg a XIX-ik reprezentatív katonai érdekvédelmi szervezetek konferenciáját. A Honvédszakszervezetet Czövek János elnök, Szendrei Zoltán alelnök és Bácskai István elnökségi tag képviselte. A rendezvény vendége Laimonas Jakas litván és Janis Aivars Baskers lett katonai érdekvédelmi szervezet vezető.
2017. 10. 10., 10:43
Az év utolsó nagy rendezvényére gyűlt össze 50 taggal a Hosz nyugállományú tagozatának kaposvári alapszervezete azzal a céllal, hogy megemlékezzenek az aradi 13 vértanúról és, hogy köszöntsék a szép kort megélt tagtársaikat.
2017. 10. 03., 09:53
Közel százötven önkéntes területvédelmi (ÖTT) és csaknem száz önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) vonult be szeptember 27-én az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázisára. A terepfoglalkozások mellett elméleti felkészítésen és alaki foglalkozásokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig ünnepélyes keretek között mondják el esküjüket.
2017. 10. 03., 08:57
„A pákozdi csata diadala követendő példát kínál és önbizalommal tölthet el minden magyart, hogy mi is tudunk győzni, és meg tudjuk védeni nemzeti értékeinket, hagyományainkat és hazánkat” - mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a pákozd-sukorói csata 169. évfordulója alkalmából megtartott megemlékezésen, a pákozdi Katonai Emlékparkban, szeptember 29-én, pénteken. A Honvédszakszervezetet Czövek János elnök képviselte a rendezvényen...
2017-10-03 08:19:06
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Karakas Attila, a Honvédszakszervezet jogsegélyszolgálatának vezetője tárgyalás miatt 2017. október 04-e (szerda) helyett október 03-án (kedden) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-09-29 11:54:07
Már az év végén megérkezhetnek az első légiszállító repülőgépek a Magyar Honvédséghez – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter szeptember 26-án, kedden a tárca fővárosi épületében tartott sajtótájékoztatóján, miután megbeszélést folytatott Peter Hultqvist svéd védelmi miniszterrel.
2017-09-29 11:50:34
Lehet, hogy húsz év múlva már nem lesz szükség könyvelőkre, adminisztratív feladatokat ellátó irodai munkavállalókra és járművezetőkre, de olyan fiatalokra igen, akik a jövőben is áttekintik az előttük álló kihívásokat. Ahogyan ezt a fiatal ligások 2017. szeptember 22-24-én megtették.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Hónap végén ismét jön az óraátállítás, ezzel pedig kezdetét veszi a légiközlekedésben is a téli szezon. A nyári időszak után a téli menetrend is teljes: kilenc új járat és sok más fejlesztés gondoskodik arról, hogy a novembertől március végéig tartó időszakban se múljon el az utazási kedv.

  Háború Művészete magazin

A Mianmari Légierő a napokban átvette az első, nagyjavításon és modernizáción átesett Mi-24P típusú harci helikopterét. A most átadott példányt további 3 követi majd, melyeket már Mianmarban modernizálnak.