2017. 09. 24.
Gellért, Mercédesz
: 310 Ft   : 258 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztató a MH Szociálpolitikai Közalapítvány segélyezési rendjéről

2017. 05. 02., 12:46

Az alábbiakban olvashatják az MH Szociálpolitikai Közalapítvány segélyezési és támogatási rendjéről és azok követelményeiről szóló összefoglaló tájékoztatót...

A) MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁBA TARTOZÓK SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSE.

 1.                    I.            A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei.

Szociális segélyben részesíthető a személyi állomány köréből azon

­   nagycsaládosok (3 vagy több gyermek);

­   kétgyermekes családok;

­   gyermeket egyedül nevelő szülők;

­   gyermekes pályakezdő hivatásos katonák, kormánytisztviselők, közalkalmazottak, MT hatálya alá tartozó munkavállalók az első beosztásba / munkakörbe történő, illetve az első munkahelyre való belépéstől számított 4 évig;

akiknek az egy főre eső nettó jövedelme – a közös háztartásban élőkre tekintettel – a minimál nyugdíj 2,45-szeresét, két gyermekes családok esetében 2,2-szeresét, nem haladja meg és életkörülményeire, vagyoni- szociális helyzetére, egészségi állapotára tekintettel rászorulónak minősül.

Nagycsaládos; gyermeket egyedül nevelő szülő; gyermekes pályakezdő hivatásos katona, kormánytisztviselő, közalkalmazott, MT hatálya alá tartozó munkavállaló esetében:

 

Egy főre eső nettó jövedelem (Ft)

A segély összege (Ft)

Minimál nyugdíj 2,45-szerese

(jelenleg: 71.000.-)

38.650

A nagycsaládosoknál a negyedik gyermektől, a gyermeket egyedül nevelőknél és a pályakezdőknél a második és minden további gyermek után a szociális segély összege 5.000 Ft-tal megemelhető.

Ha az egy főre eső nettó jövedelem 40.000.- Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmező szociális helyzete indokolja 50.000.- Ft szociális segély adható.

 

Kétgyermekes családok esetében:

 

Egy főre eső nettó jövedelem (Ft)

A segély összege (Ft)

Minimál nyugdíj 2,2-szerese

(jelenleg: 63.000.-)

38.650

Ha az egy főre eső nettó jövedelem 40.000.- Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmező szociális helyzete indokolja 50.000.- Ft szociális segély adható.

 1.                 II.            A segélyezési eljárás.

Segélyt kérni kizárólag a honvédség személyi állománya számára rendszeresített „segélykérő lap” - mely az MH Szociálpolitikai Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) honlapjáról, a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről letölthető - kitöltésével lehet, melyet a katonai szervezet szociális munkacsoportjával történt véleményeztetés után az MH Szociálpolitikai Közalapítvány címére kell megküldeni. A munkacsoport javaslatát a csoport vezetője aláírásával látja el.

A kérelmet a szociális munkacsoport nemleges véleménye esetén is meg kell küldeni!

Segélykérelemhez másolatban csatolni kell:

­   a közös háztartásban élők jövedelem igazolását;

­   nagyobb arányú tartozás folyamatos törlesztéséről szóló banki kivonatot;

­   tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást és az utolsó havi gyógyszerköltség számláit;

­   lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonatot vagy igazolásokat.

A leadott segélykérő lapon szereplő adatokat, a csatolt okmányok, igazolások meglétét a humán szolgálat munkatársa aláírásával igazolja.

B) MAGYAR HONVÉDSÉG GONDOSKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓK SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSE.

 1.                         I.          A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei:

Szociális segélyben részesíthető:

a) a honvédségtől nyugállományba, nyugdíjba helyezettek, szolgálati járandóságban részesülők, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körbe tartozó közeli hozzátartozók, özvegyek, árvák, félárvák és az élettársak,

b) akinek:

­   az állomány esetében szolgálati viszonya a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő-;

­   a köztisztviselő, közalkalmazott MT hatálya alá tartozó munkavállalók esetében jogviszonya, munkaviszonya munkakörével összefüggő-,

baleset, illetve betegség miatt szűnt meg, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körébe tartozó közeli hozzátartozóit, özvegyeit, árváit, félárváit és az élettársat,

Az a - b pontokban soroltak köréből annak adható szociális segély, akinek az egy főre eső nettó jövedelme – a közös háztartásban élőkre tekintettel – a minimál nyugdíj 3,14-szeresét nem haladja meg és életkörülményeire, vagyoni- szociális helyzetére, egészségi állapotára tekintettel rászorulónak minősül.


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (Ft)

A segély összege (Ft)

Minimál nyugdíj 3,14-szerese

(90.000)

38.650

Egyedülállók, valamint az önálló háztartásban élő árvák esetében a segély összege 5.000 Ft-tal megemelhető. 

 

 1.                      II.          A segélyezési eljárás:
 2. Szociális segélyt kérni az 1 a - b pontjába tartozók a számukra rendszeresített „Segélykérő lap” kitöltésével lehet, mely letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről.

A segélykérő lapot az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) területileg illetékes Katonai Igazgatási Központjainak (KIK), Toborzó, Érdekvédelmi Központjainak (TÉK), illetve Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodáinak (KIÉI) kell megküldeni, melyet a végrehajtott környezettanulmány alapján véleményeznek, majd a közalapítványhoz továbbítják.

 1. A nyugdíjas klubok, érdekképviseleti szervezetek (HOSZ, HODOSZ, HOKOSZ, BEOSZ) a Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozó tagjai szociális segélykérelmét az MH KIKNYP területileg illetékes KIK-ján, TÉK-ján, illetve KIÉI-ján keresztül nyújthatják be. A vezetőségnek a kérelemhez csatolnia kell az érintett szociális helyzetére vonatkozó részletes indoklását, melyet a javaslattevő szervezet vezetője aláírásával lát el.
 2. A kormánytisztviselői, közalkalmazotti vagy munkaviszonyból nyugdíjba kerültek esetében  segélyt kérni számukra rendszeresített segélykérő lap kitöltésével lehet. Esetükben a Magyar Honvédségtől történő nyugdíjazást és legalább 10 év honvédségi munkaviszonyt igazolni kell.

Ha a kérelmező érdekképviseleti, társadalmi szervezet tagja, a segélykérő lapot az adott szervezeten, míg a szervezeten kívüliek amennyiben adatkezelési szerződéssel rendelkeznek az MH KIKNYP szervezetein keresztül, ennek hiányában – a szükséges igazolások csatolásával – közvetlenül a közalapítvány postai címére küldhetik meg.

 1. A segélykérelemhez másolatban csatolni kell:

­   az MH szociális gondoskodási körébe tartozók jövedelemigazolását,

­   nagyobb összegű tartozás törlesztéséről szóló bankkivonatot,

­   tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást, és az utolsó havi gyógyszerköltség számláit,

­   lakás vagy ingatlan rezsiköltségéről szóló bankkivonatot vagy igazolást.

 1.                   III.          Kérelmek elbírálásának rendje:

1)   Nem tekinthető szociálisan rászorulónak az, akinek

a)      az egy főre eső jövedelme alacsony ugyan, de jelentős vagyona (nagy értékű ingatlan, nyaraló, szántó, kert, üdülő, stb.), vagy egyéb nagy értékű vagyontárgy, műtárgy, bankbetét, vagy egyéb jövedelme (életjáradék, kötvény, részvény, stb.) van.

b)      élethelyzete romlását saját maga által vállalt körülmények (pl.: hitel vagy kezesség, gyermekek, unokák taníttatási költségeinek átvállalása, más rokon lízing díjának átvállalása, stb.) okozzák.

2)   A segélyezés során az egy főre eső jövedelem megállapításakor a közös háztartásban élők közül csak a Magyar Honvédség személyi állományába és a gondoskodási körébe tartozó, közeli hozzátartozója vehető figyelembe:

­   a házastárs, az élettárs,

­   az özvegy,

­   a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

­   korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

3)   A kérelmet negyedév utolsó hónapjának 10.-éig kell a Közalapítvány részére megküldeni. A később beérkező kérelmek megtárgyalása a következő negyedévi ülésen történik meg.

4)   A kérelmet benyújtóknak – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel - írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérelemben, illetve a csatolt iratokban szereplő adataikat a Közalapítvány kezelje, nyilvántartsa.

5)   A Közalapítványhoz beérkezett kérelmeket a titkárság nyilvántartásba veszi. Ha a kérelem pontatlanul, adathiányosan, indoklást nélkülözően van kitöltve, a titkárság a kérelmezőtől (javaslattevőtől) adatpótlást kérhet, illetve a támogatás feltételeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet olyan szervektől, amelyek a kérelemmel kapcsolatban információt szolgáltathatnak. Ha a kérelmező (javaslattevő) az adatpótlást kérő felhívásra 30 napon belül nem válaszol, a titkárság a kérelem elutasítását javasolja a Kuratóriumnak.

6)   A kérelem és az azzal kapcsolatos ismeretek alapján a titkárság javaslatot tesz a Kuratóriumnak az érdemi elbírálásra.

7)   A kuratórium az összes körülmény (életkörülmény, szociális- és anyagi helyzet, stb.) figyelembevételével, minden kérelmet külön megvizsgál és dönt annak elfogadásáról, vagy elutasításáról. A váratlan vagy rendkívül nehéz élet és anyagi körülmények közé kerültek esetében (betegség, súlyos tragédia, stb.) részére indoklás alapján – méltányosságból – magasabb összegű segélyt is megállapíthat. A kérelmet a kuratórium keret hiányában is elutasíthatja. Egy éven belül azonos jogcímen csak egy alkalommal nyújtható támogatás, amelytől indokolt esetben a Kuratórium eltérhet!

Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

8)   A közalapítvány kuratóriuma által megítélt segély összegét a titkárság a kérelmező által megadott bankszámlára, vagy annak hiányában a megadott lakcímre postai utalványon küldi meg.

Amennyiben a kérelmet a közalapítvány nem támogatja, a kérelmező arról értesítést kap.

9)   A kuratóriumi ülés után a küldő szervezet, az általa küldött kérelmek elbírálásáról és a keret felhasználási statisztikáról írásban tájékoztatást kap.

10)           A kuratórium háromhavonta ülésezik.

C) A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁBA, VALAMINT A MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ HÁTRÁNYOS, VAGY SÚLYOS ÉLETHELYZETŰ CSALÁDOK 8-12 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEI, FÉLÁRVÁI, ÁRVÁI BALATONAKARATTYAI ÜDÜLTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

 1.                    I.               Üdültetési támogatásban részesíthetők köre és feltételei:

­   üdültetési támogatásban részesíthetők a személyi állományba, valamint a honvédség szociális gondoskodási körébe tartozó azon hátrányos, vagy súlyos élethelyzetű családok gyermekei, félárvái, árvái, akiknek az egy főre eső nettó jövedelme a minimál nyugdíj 2.45-szeresét (71.000 Ft-ot) nem haladja meg, és életkörülményeikre, vagyoni viszonyaikra, szociális helyzetükre tekintettel rászorulónak minősülnek;

­   az üdültetési támogatást csak a 8-12 éves gyermeket nevelők kérhetik.

 1.                 II.               A támogatás mértéke:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (Ft)

Segély összege (Ft)

Minimál nyugdíj 2,45-szerese

(71.000)

45.000

A megállapított támogatási összeg az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ  (Balatonakarattya) részére kerül átutalásra.

 

 1.              III.               A támogatás kérelmezésének rendje:

A támogatás a rendszeresített „Támogatási igénylő lapon” kérhető, amely letölthető a http://hka.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ címről, amelyet:

­   a személyi állomány vonatkozásában az üdülés meghirdetését követően az üdülési adatlappal együtt a rekreációs felelősnek kell átadni, aki az összegyűjtött kérelmeket a Közalapítvány részére 2017. május 23-ig megküldi;

­   az MH szociális gondoskodási körében lévők esetében az illetékes MH KIKNYP alárendelt irodáin keresztül kell a Közalapítványhoz eljuttatni;

­   az üdültetésben évente 450 gyermek 9 turnusban vehet részt, erre tekintettel a résztvevők a kérelem beérkezésének sorrendjében kerülnek besorolásra,

­   egy éven belül ugyanannak a gyermeknek, csak egy üdülési turnusra nyújtható támogatás.

A Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

 1.              IV.               A kérelemhez csatolni kell:

-          a közös háztartásban élők nettó jövedelem igazolását;

-          nagyobb arányú tartozás folyamatos törlesztéséről szóló banki kivonatot;

-          a gyermek tartós betegsége esetén az arról szóló orvosi igazolást;

-          lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonatot vagy   igazolásokat.

A nem tekinthető szociálisan rászorulónak meghatározása és az egy főre eső jövedelem megállapításának szabályai, valamint a személyi adatok védelmére vonatkozó követelmények megegyeznek a segélyezési eljárásban leírtakkal.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         KURARÓRIUM

                                                                                                        

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2017. 09. 12., 16:23
A Honvédszakszervezet elnöksége 2017. szeptember 05-én tartotta ülését, ahol döntöttek a Hosz Küldöttgyűlésének időpontjáról, napirendjéről, a Fővárosi Nagycirkuszban tartandó évzáró rendezvényről, megtárgyalták a költségvetés II. negyedéves helyzetét, tájékoztató hangzott el a Katonákért Közhasznú Alapítvány által elnyert pályázatokról, határoztak az új tagok felvételéről, temetési segélyek kifizetéséről, valamint tájékoztatót hallhattak az Esélyegyenlőségi Munkabizottság tevékenységéről...
2017. 09. 20., 08:55
Egy közelmúltbeli ítélete alapján a Kúria megerősítette, hogy a munkavállalót megilleti az időarányos szabadsága arra az időre is, amíg a munkáltató felmondása után felmentési idejét tölti. Megvizsgáljuk az ítélet lehetséges következményeit.
2017. 09. 06., 15:27
2018. május 25-én hazánkban is hatályba lép az európai unió adatvédelmi rendelete, amely egységesíti a 28 tagállam adatvédelmi rendelkezéseit és felülírja a nemzeti jogszabályokat. A munkáltatóknak már most érdemes készülniük a szabályozásra – írja a Piac és Profit.
2017-09-12 16:47:24
„Idén szeptember 23-29-e között rendezzük a huszadik Honvédfesztivált, mely rendezvény az évek alatti folyamatos szerves fejlődéssel jelentős programsorozattá formálódott” – mondta dr. Görög István, főszervező, a Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) ügyvezetője a fesztivált beharangozó szeptember 11-ei sajtótájékoztatón.
2017-09-11 13:00:46
Szeptember 01-03. között került megrendezésre Szlovákiában a 22. nemzetközi katonai Kriván hegymászó túra, melyen a Hosz delegációja is részt vett…
2017-09-06 15:13:58
„Akiket itt képeznek, nem csak tudást, de hivatást is kapnak. A közjót kell szolgálniuk és védelmezniük. Ez az állam és az önök elsődleges feladata” - hangzott el szeptember 6-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanévnyitó ünnepségén.
2017-09-06 15:11:18
Az Európai Szakszervezeti Szövetség 2017. augusztus 30-án közzétett kutatása szerint az Európai Unió keleti országaiban dolgozók a 2004 előtti EU-15-ök országai átlagkeresetének felénél is kevesebbet keresnek.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

A brit védelmi miniszter, Michael Fellon a napokban arról számolt be, hogy kollégájával, Khalid bin Mohammad Al-Attaiyah katari védelmi miniszterrel, szándéknyilatkozatot írtak alá 24 darab Eurofighter Typhoon eladásáról.

  Háború Művészete magazin

Mintegy száz modern busszal gazdagodik 2019-re a Magyar Honvédség – közölte dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a HM CURRUS Zrt. és az IKARUS Járműtechnikai Kft. együttműködésével elkészült, CURRUS ARIES-VOLVO, Euro VI-os motorral szerelt csapatszállító busz prototípusának bemutatóján, szeptember 21-én, csütörtökön Székesfehérváron.