2024. 07. 15. hétfő
Henrik, Roland
: 391 Ft   : 359 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Mit ígér ma a kormány a fegyvereseknek?

Hosz  |  2011. 06. 08., 11:48

Amennyiben elolvassák az alábbiakat, megtudhatják, hogy hol tartunk ma, mit ígér a Széll Kálmán Terv kollégáinknak...

Mit ígért a Széll Kálmán terv

(2011. 04. 01.)

3. Adósság és nyugdíj

A nyugdíjasok pénzét, amely az aktívak járulékbefizetéseiből áll össze, csak nyugdíjakra szabad elkölteni. Nyugdíj Magyarországon ezentúl csak az a járandóság lehet, amelyet a nyugdíjkorhatárt betöltő munkavállalóknak biztosítunk. Ehhez meg kell szüntetni minden olyan jogcímet – a nők 40 éves munkaviszonya kivételével –, amely lehetővé teszi, hogy a törvény által előírt korhatár előtt munkaképes emberek nyugdíjba menjenek. Egységessé kell továbbá tenni a nyugdíjszámítás módját is. Mindenkinek, aki nyugdíjba megy tehát, egységes, azonos elvek szerint megállapított nyugdíjkorhatárral és nyugdíjszámítási móddal kell számolnia. Azon foglalkozási csoportok esetében, amelyek eddig előnyösebb nyugdíjazási szabályokat élveztek, új életpályamodelleket kell kialakítani, amelyek más eszközökkel, nem a korai nyugdíjazással veszik figyelembe az elvégzett munka különböző sajátosságait.

Ezt az elvet követve a nyugdíjkassza egyensúlyba kerül: a járulékbefizetésekből teljes mértékben fedezhetőek lesznek a nyugdíjak. Már eddig is nagy utat tettünk meg ahhoz, hogy ez a cél teljesüljön.

Ha a korábbi, kötelező magánnyugdíj‐pénztári rendszer átalakítását nem végeztük volna el, ma már az is kétséges lenne, hogy egyáltalán ki tudjuk‐e fizetni a nyugdíjak teljes összegét. A Széll Kálmán

Terv révén nem csupán a nyugdíjak jelenlegi összegének kifizetése biztosított, hanem a járandóság vásárlóértékének megőrzése, az infláció mértékének

 

 

A Széll Kálmán terv fegyveresekre vonatkozó része ma

(2011. 06. 03.)

 

I.

A nyugállományúak ügyében

 

A Kormány vállalja, hogy 2011. december 31-ig a szolgálati nyugdíjasok helyzetének rendezésére vonatkozóan alábbiak megvalósításához szükséges intézkedéseket megteszi, az azokhoz szükséges jogszabályok előkészítéséről gondoskodik.

 

 

1. A szolgálati nyugdíj jogszabályokban rögzített jelenlegi rendszere 2012. január 1-jével megszünik.

 

2. A Széll Kálmán Tervben foglaltak szerint, az Országgyülés által alkotott törvények alapján 2012. január 1-jével megszünik azoknak a szolgálati nyugdíjasoknak a szolgálati nyugdíj folyósítása, akik a szolgálati nyugdíjba vonuláskor rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt mentek nyugállományba. Helyette a folyósított nyugdíjjal azonos összegü szolgálati járandóságban részesülnek, amelyre a mindenkori öregségi nyugdíjra vonatkozó emelési szabályokat kell alkalmazni. A szolgálati járandóság az 5. pontban meghatározottak kivételével (16%-os adó)  nem csökkenhet.

 

3. Azon szolgálati nyugdíjasokra, akik 2011. december 31-éig betöltik az 57. életévüket, továbbá azokra, akik szolgálatteljesítés során szerzett baleset, sérülés vagy betegség következtében hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válás miatt kerültek nyugállományba, nem vonatkoznak az 4-5. és 7. pontokban foglaltak és a nyugdíjas jogállással kapcsolatos jogszabályokban biztosított kedvezményeit sem veszíti el.

 

4. A Kormány a Széll Kálmán Tervben elhatározottaknak megfelelően arra törekszik, hogy a felsőkorhatár előtt nyugállományba vonult szolgálati nyugdíjasok a munka világába, elsősorban a fegyveres és rendvédelem területre visszatérjenek, és a köz érdekét szolgáló munkát, foglalkozást biztosítson a számukra. A munka világába történő visszatérést az érintett személy önkéntes elhatározása alapján kell biztosítani.

 

5. A Kormány álláspontja szerint az öregségi korhatár előtt folyósított szolgálati járandóság keresetpótló juttatásnak minősül, ezért az abban részesülőnek is hozzá kell járulnia a nemzetgazdaság kiadásaihoz. Ebből következően az, aki nem kíván visszatérni a munka világába, a nyugállományba vonulásakor reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig a szolgálati nyugdíja helyébe lépő szolgálati járandóságának 16%-át köteles személyi jövedelemadóként befizetni, azonban a levonással terhelt járandóság összege nem lehet kevesebb a mindenkori bruttó minimálbér 1,5 szeresénél. Az érintettek az adójogszabályokban biztosított gyermekkedvezményeket is igénybe vehetik, ha azt más címen nem vették igénybe.

6. Ha szolgálati járandóságra jogosult a szolgálati járandósága mellett bejelentés és/vagy munkaszerződés nélkül munkát vállal (feketén dolgozik), azt a hatályos jogszabályok szerinti szankcióval sújtják.

7. Akik 2012. január 1-jét követően a szolgálati járandóságuk folyósítása mellett költségvetési szerven kívüli gazdálkodó szervnél foglalkoztatási jogviszonyban állnak, vagy egyéb kereső tevékenységet folytatnak, annak a szolgálati járandósága a személyi jövedelemadó szempontjából a nyugdíjjal esik egy tekintet alá.

8. Azoknak, akiket 2012. január 1-jét követően költségvetési szervnél (hivatásos állományúként, kormánytisztviselőként, köztisztviselőként, közalkalmazottként, vagy a Munka Törvénykönyve XII. fejezete hatálya alá tartozó munkavállalóként) foglalkoztatnak, a szolgálati járandóságának folyósítása felfüggesztésre kerül.

 

9. Azon személy, aki vállalja a visszafoglalkoztatást, de a Hszt. és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) visszavételre vonatkozó szabályai szerint nincs lehetőség állományba vételére, a fegyveres és rendvédelmi szervek különleges foglalkoztatási állományába (szenior állomány) kerül hivatásos jogviszonyba. A szolgálati járandóság folyósítása egyidejüleg felfüggesztésre kerül. A szenior állományba kerülő nettó illetménye a szolgálati nyugdíjával (szolgálati járandóságával) megegyezik. Az illetmény emelésére a nyugdíjakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szenior állományba tartozónak a jogviszony létesítésekor a hivatásos szolgálati idejénél a korábbi nyugállományba helyezéskor elismert hivatásos szolgálati idejét kell alapul venni. 

 

10. A szenior állomány könnyített szolgálatot lát el, ennek megfelelő alkalmassági követelményekkel és felszereléssel. A heti munkaidő 35 órában kerülne megállapításra, a túlmunka kötelezettség alól mentesülne. A szolgálatát 06.00 és 22.00 óra között időszakban látja el. Kihirdetett veszélyhelyzet esetén a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó szabályok teljes egészében vonatkoznak rá, annak megfelelően kötelezhető szolgálatra.

 

11. A szenior állományban történő foglalkoztatásra szerződést kell kötni, amely a reá irányadó öregségi korhatár betöltéséig tart. A jogviszonyt megszüntetni, csak a szenior állományú kérelmére vagy neki felróható okból, súlyosan kifogásolható magatartása miatt lehet. 

A szenior állományba tartozó az állományból kérésére elbocsátható, illetve egy alkalommal visszavehető. Akit a szenior állományból elbocsátanak, az az időközi emelésekkel növelt szolgálati járandóságra jogosult, kivéve, akit szándékos büncselekmény miatt jogerősen elítéltek. Ez esetben a szolgálati járandóság az nyugállományba vonulásakor reá irányadó öregségi nyugdíj korhatár eléréséig megvonásra kerül.

 

12. A szenior állományban lévő személy, ha a Hszt-ben és a Hjt-ben meghatározott alkalmassági, illetve visszavételi követelményeknek megfelel, a megüresedő hivatásos státuszok betöltésénél előnyben részesülhet (a beosztásnak megfelelő besorolással és illetménnyel). A hivatásos állományba visszavételkor a korábbi nyugállományba helyezéskor elismert hivatásos szolgálati időt kell alapul venni. A visszavétellel létesített hivatásos szolgálat tartama alatt a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetik, de a szolgálati járandóság összege a 2. pontban foglaltak szerint növekszik.

 

13. A rokkantsági nyugállományban lévő volt hivatásos állomány egészségi állapota az általános szabályok szerint kerül felülvizsgálatra. A 70%-os rokkantsági fok felett az ellátás nem változik.

 

******

II

 

 

A Kormány vállalja, hogy 2011. december 31-ig az szolgálati nyugdíj rendszerének megváltozásával összefüggésben a Hszt. és a Hjt. hatálya alá tartozó szolgálati viszonyban állók vonatkozásában alábbiak megvalósításához szükséges intézkedéseket megteszi, az azokhoz szükséges jogszabályok előkészítéséről gondoskodik.

 

1. A Hszt. és Hjt. hatálya alá tartozó  aktív hivatásos állomány hivatásos szolgálati ideje a jelenleg hatályos szabályok szerint rögzítésre kerül 2011. december 30-ával. Ez követően teljesített szolgálatból csak a tényleges (a Hszt. 329. § és Hjt 262. § szerinti szolgálati idő kedvezményes számítása nélküli) szolgálatban eltöltött idő kerül figyelembe vételre.

 

2. Annak a hivatásos állományúnak, aki 2011. december 31-én rendelkezik a jelenleg hatályos Hszt. és Hjt. szabályai szerint legalább 20 év hivatásos szolgálati viszonnyal, a szolgálati nyugdíja rögzítésre kerül, és az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor választhat az akkor megállapításra kerülő társadalombiztosítási nyugdíj, illetve az így rögzített szolgálati nyugdíj, vagy a Hszt és a Hjt. jelenlegi hatályos szabályai szerint már rögzített szolgálati nyugdíja között.

3. 2012. január 1-jét követően a hivatásos szolgálati viszonyban álló a reá irányadó társadalombiztosítási öregségi nyugdíj korhatár előtt öt évvel „nyugdíj előtti rendelkezési állományba” vonulhat, ha legalább 30 év hivatásos jogviszonyban eltöltött szolgálati idővel rendelkezik. Ez az állomány csak veszélyhelyzet vagy rendkívüli állapot kihirdetésével hívható szolgálatba.

 

4. A Hszt. hatálya alá tartozó hivatásos állományút 25 év, a Hjt. hatálya alá tartozót 15 év tényleges szolgálat és betöltött 52. életév együttes megléte esetén az öregségi korhatár eléréséig kérelmére könnyített szolgálatban foglalkoztatják tovább. Illetménye nem csökkenhet. A 60. életév elérésekor a hivatásos szolgálatot teljesítő dönthet, hogy a nyugdíj előtti rendelkezési állományba kerülést vagy a további foglalkoztatást választja.

Azok a hivatásos állományúak, akik nem rendelkeznek tényleges 25 év (Honvédség esetében 15 év) hivatásos szolgálattal, de a hivatásos állományba vételük előtt a fegyveres szerv és rendvédelmi szervek alkalmazottjaként folyamatosan dolgozott, 2011. december 31-ei fordulónappal ledolgozott időt 0,5 szeresen beszámítva a hivatásos szolgálati ideje eléri a 25 évet, ugyancsak kérheti a könnyített szolgálatban való továbbfoglalkoztatását. E pont alkalmazásában a Hszt. és a Hjt. alapján létesített szerződéses jogviszonyban eltöltött időt is hivatásos szolgálatnak kell tekinteni.

5. A nyugdíjrögzítéssel már rendelkezőkre vonatkozó megállapítások a fentiek szerint alkalmazandók.

6. Azon hivatásos állományú esetében, aki legalább 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlanná válik, gondoskodni kell a közszférában más foglalkozatási jogviszonyban történő, egészségi állapotának, végzettségének, képzettségének megfelelő továbbfoglalkoztatásáról, vagy ha további közszférában történő foglalkoztatására akaratán kívüli okból nincs lehetőség, illetménypótló ellátásban kell részesíteni.

Az országos parancsnok javaslatára a miniszter engedélyezheti a nyugállományba vonulást, ha a hivatásos állományú közszférában történő további munkavégzésre akaratán kívül okból nincs lehetőség.

7. Különös figyelmet fordítunk a szolgálatteljesítéssel összefüggésben megsérült baleseti járadékos kollégákra, ellátásukat változatlan mértékben biztosítjuk vagy növeljük.

8. A nők 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége a szolgálati jogviszonyban állókra is kiterjesztésre kerül. Az hivatásos állományú nő, aki 2011. december 31-ig megszerzi a Tny. 18. §-ában meghatározott szolgálati időt, és legalább tíz év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik, szolgálati nyugdíjra jogosulttá válik. Ezt követően, a társadalombiztosítási nyugellátás szabályai szerint veheti igénybe a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét.

 

9. Az egységesítés érdekében 2011. augusztus 31-éig a szakszervezetek bevonásával felülvizsgálatra kerülnek a Hszt. és a Hjt. hatálya alá tartozó szerveknél alkalmazott szolgálatteljesítési időrendszerek.

 

10. A Kormány megbízásából a belügyminiszter a szakszervezetek bevonásával munkabizottságot hoz létre a rendészeti hivatásos életpályamodell tartalmának egyeztetésére. A bizottság legkésőbb 2011. szeptember 15-ig előterjeszti javaslatait.

 

11. A Kormány a hivatásos életpályamodell kialakítása során olyan illetmény- és előmeneteli rendszert kialakítását tervezi, amely a hivatásos életpálya teljes egészére folyamatos illetménynövekedést biztosít, preferálva a hosszabb szolgálatvállalást.

A hivatásos életpálya modell kialakítása során a hosszabb szolgálati idő elismeréséül az 15 év szolgálat után az illetményrendszer progresszíven emelkedő lesz a hivatásos életpálya végéig. Ennek figyelembe vételével kell kialakítani a nyugdíjszámítást is.

Jelentős szerepet szán a munkateljesítménynek és a folyamatos tudásbővítésnek is. Az új illetményrendszerre való átállás időpontjának meghatározása további egyeztetést igényel.

12. A Kormány szándékai szerint a szolgálati nyugdíj jogszabályokban rögzített jelenlegi rendszere 2012. január 1-jével megszünik.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 07. 15., 10:35
Az elmúlt napok ránk törő forrósága tette igazán népszerűvé a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet központi rendezvényét a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, valamint a hozzátartozó Aquaparki csúszdapark területén, immáron tizennyolcadik alkalommal.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

„Az elmúlt napok során egy olyan versenynek lehettünk tanúi, ahol a világ legkiválóbb ejtőernyősei mérték össze felkészültségüket, technikai tudásukat, és elhozták ennek a különleges sportnak az izgalmát, szépségét nekünk” – búcsúzott Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a 46. Ejtőernyős Világbajnokság résztvevőitől a szolnoki RepTárban, július 12-én.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.