2023. 09. 30. szombat
Jeromos
: 391 Ft   : 369 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Nyugállományba vonulóknak

Hosz  |  2004. 07. 12., 18:40

,,Is­me­re­te­im sze­rint erőteljesen ha­lad­nak a had­se­reg­ben a haderő-átalakítás fel­ada­ta­i­val összefüggő sze­mé­lyi be­szél­ge­té­sek, ami­nek kö­vet­kez­té­ben so­kak­nak kell meg­vál­ni az ak­tív szol­gá­lat­tól úgy, hogy nyug­ál­lo­mány­ba ke­rül­nek, vagy ha a fel­té­te­lek nem adot­tak, más te­rü­le­ten kell mun­kát vál­lal­ni­uk. Azt is tu­dom – ma­ga­mon is ta­pasz­tal­va – hogy az ak­tív ál­lo­mány­ból va­ló ki­vá­lás­sal a kötődés nem sza­kad meg, a had­se­reg éle­te, te­vé­keny­sé­ge irán­ti érdeklődésünk éle­tünk vé­gé­ig fenn­ma­rad.\"- mondja Kása László nyá. alezredes, a HOSZ nyugállományú tagozatának elnöke.

Mind­ezek után azért for­du­lok hoz­zá­tok fi­a­tal ba­rá­ta­im, hogy ha ki­vál­tok a hadseregből és szakszervezeti ta­gok vagy­tok, ne sza­kít­sá­tok meg a tag­sá­gi vi­szo­nyo­to­kat, ha­nem ke­res­sé­tek meg a he­lyi nyug­ál­lo­má­nyú cso­por­to­kat és foly­tas­sá­tok ott a szer­ve­ze­ti éle­tet, vagy hoz­za­tok lét­re önál­ló cso­por­to­kat és le­gye­tek a Nyug­ál­lo­má­nyú Ta­go­zat tag­jai. Ezt na­gyon fon­tos­nak tar­tom, egy­részt azért, hogy a Hosz tag­lét­szá­ma fenn­ma­rad­jon, ere­je ne csök­ken­jen, söt erősödjön, mert jo­gos ér­de­ke­ink vé­del­me csak így biz­to­sít­ha­tó. Úgy gon­do­lom, ez va­la­men­­nyi­ünk kö­zös ér­de­ke. Hí­vunk és vá­runk Ben­ne­te­ket!

 

Ká­sa Lász­ló nyá. al­ez­re­des

Nyug­ál­lo­má­nyú Ta­go­zat el­nök

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 08. 28., 09:00
30 éves a magyar katonai felsővezető-képzés! A jubileumi év tiszteletére rendezett ünnepségre Lippai Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja meghív minden nyugállományú kollégát, aki az elmúlt 30 évben elvégezte a katonai felsővezető-képzést – köznapi nevén a vezérkari tanfolyamot.
2023. 09. 27., 12:32
2023.09.26-án Czövek János elnök és Bazsik István alelnök tartott tájékoztatót Kaposváron a HOSZ alapszervezeténél...
2023-08-28 10:30:20
A V4 tagországok az EUROMIL képviselőivel kiegészülve idén Szlovákiában tartják soron következő éves szakmai konferenciájukat
2023-08-28 09:44:54
Szeptember 02-án következő állomásához ér a 175. éves a Magyar Honvédség programsorozatunk. Ezen a napon kerül megtartásra az Úri Libaterelő túra, ahol a Hosz tagokat és a katonai nevezőket az alaklomhoz illő ajándékkal lepjük meg.
2023-08-18 07:51:02
A Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulója alkalmából tartott Fáy túra beszámolóját Tiger Zoltán tagtársunk "szemüvegén át" olvashatják az érdeklődők

  JETfly Magazin

2023. szeptember 27-én jelentették be, hogy a cseh kormány jóváhagyta 24 db, ötödik generációs F-35A típusú harci repülőgép megvásárlását, mellyel leváltják 14 gépes JAS 39C/D Gripen flottájukat.

  Háború Művészete magazin

A most belépő fiatalok történelmi jelentőségű korszakban válhatnak a hazájuk védelmében aktív részt vállaló katonákká – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában dr. Böröndi Gábor vezérezredes.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.