2024. 04. 20. szombat
Tivadar
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Nyugállományba vonulóknak

Hosz  |  2004. 07. 12., 18:40

,,Is­me­re­te­im sze­rint erőteljesen ha­lad­nak a had­se­reg­ben a haderő-átalakítás fel­ada­ta­i­val összefüggő sze­mé­lyi be­szél­ge­té­sek, ami­nek kö­vet­kez­té­ben so­kak­nak kell meg­vál­ni az ak­tív szol­gá­lat­tól úgy, hogy nyug­ál­lo­mány­ba ke­rül­nek, vagy ha a fel­té­te­lek nem adot­tak, más te­rü­le­ten kell mun­kát vál­lal­ni­uk. Azt is tu­dom – ma­ga­mon is ta­pasz­tal­va – hogy az ak­tív ál­lo­mány­ból va­ló ki­vá­lás­sal a kötődés nem sza­kad meg, a had­se­reg éle­te, te­vé­keny­sé­ge irán­ti érdeklődésünk éle­tünk vé­gé­ig fenn­ma­rad.\"- mondja Kása László nyá. alezredes, a HOSZ nyugállományú tagozatának elnöke.

Mind­ezek után azért for­du­lok hoz­zá­tok fi­a­tal ba­rá­ta­im, hogy ha ki­vál­tok a hadseregből és szakszervezeti ta­gok vagy­tok, ne sza­kít­sá­tok meg a tag­sá­gi vi­szo­nyo­to­kat, ha­nem ke­res­sé­tek meg a he­lyi nyug­ál­lo­má­nyú cso­por­to­kat és foly­tas­sá­tok ott a szer­ve­ze­ti éle­tet, vagy hoz­za­tok lét­re önál­ló cso­por­to­kat és le­gye­tek a Nyug­ál­lo­má­nyú Ta­go­zat tag­jai. Ezt na­gyon fon­tos­nak tar­tom, egy­részt azért, hogy a Hosz tag­lét­szá­ma fenn­ma­rad­jon, ere­je ne csök­ken­jen, söt erősödjön, mert jo­gos ér­de­ke­ink vé­del­me csak így biz­to­sít­ha­tó. Úgy gon­do­lom, ez va­la­men­­nyi­ünk kö­zös ér­de­ke. Hí­vunk és vá­runk Ben­ne­te­ket!

 

Ká­sa Lász­ló nyá. al­ez­re­des

Nyug­ál­lo­má­nyú Ta­go­zat el­nök

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.