2023. 06. 01. csütörtök
Tünde
: 371 Ft   : 347 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Munkavédelmi koncepció

Hosz  |  2004. 07. 22., 09:38

A munkavédelem koncepcióját 2004. február 2-ai elnökségi ülésen  a munkavédelmi ügyvivő beterjesztette. Fő cél: ráirányítani a figyelmet a munkavédelem, ezen belül a munkabiztonság és munka-egészségügy fontosságára.

HONVÉDSZAKSZERVEZET                                                         

Németh Péter szakmai ügyvivő

 

 

 

 

 

A MUNKAVÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK

KONCEPCIÓJA (PROGRAMJA) AZ ÉRDEKKÉPVISELET TERÜLETÉN

2004.

 

 

 

I.) A munkavédelemmel összefüggő jogszabályi hivatkozások:

1949. évi XX. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintü testi és lelki egészséghez.

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

 

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Ennek érdekében az Országgyülés - az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva - a következő törvényt alkotja:

Alapelvek

(2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

 

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Mvt. végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel (a továbbiakban: Vhr.) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos szolgálatteljesítésre és munkavégzésre vonatkozóan a következőket rendelem el:

5/1999. (HK 5.) MH parancsnoki, vezérkari főnöki intézkedés

a honvédség személyi állománya munkavédelmének és baleset-elhárításának részletes szabályairól

11. Az alárendeltekkel rendelkező HVK szervek, haderőnemi szintü vezérkarok, a BHP és a magasabbegység parancsnokságok:

a) irányítják, rendszeres intézkedésekkel, ellenőrzésekkel, át- és továbbképzések szervezésével és végrehajtásával segítik az alárendeltek munkavédelmi tevékenységét, a munkavédelmi előírások érvényesítését;

c) összesítik, figyelemmel kísérik az alárendeltek biztonságtechnikai és baleseti helyzetének alakulását, elemzik a közreható tényezők szerepét, kiadják a szükséges intézkedéseket és jelentést (tájékoztatást) adnak azok helyzetéről, kezdeményezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feladatvégrehajtás gyakorlati megszervezéséhez szükséges jogszabályi módosításokat.

A honvédségi szervezetek munkavédelmi feladatai

12. A honvédségi szervezetek parancsnokai, vezetői a hatályos jogszabályok és a belső rendelkezések alapján a munkavédelmi-biztonságtechnikai rendelkezések komplex alkalmazásával valósítják meg feladataikat.

13. A munkavédelmi tevékenység irányítása, a testi épség, egészség védelmének megszervezése az állományilletékes parancsnok (vezető) feladata.

14. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei teljesítése érdekében a parancsnok köteles:

a) a munkavédelemről szóló hatályos jogszabályok munkáltatóra előírt kötelezettségeit időben végrehajtani;

b) a mindenkor hatályos miniszteri rendelet veszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó előírásai figyelembevételével a honvédségi szervezetet annak létszáma szerint veszélyességi csoportba sorolni, a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására a besorolásnak megfelelő létszámú és szakképesítéssel rendelkező személy(eke)t foglalkoztatni;

c) meghatározni a speciálisan katonai munkahelyek, technikai eszközök, technológiák munkahelyi veszélyeit, kockázatait, azok folyamatos elemzése és értékelése után meghozni az elhárításukhoz (csökkentésükhöz) szükséges döntéseket;

d) az új (harc)eljárás, technológia bevezetése előtt azok előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálatát kezdeményezni, bevezetésük egészségre és biztonságra kiható kockázatairól és következményeiről az alárendelteket és a munkavédelmi képviselőket tájékoztatni;

e) biztosítani a katonai létesítmények és eszközök biztonságos állapotát, a szolgálati és munkakörülmények változása esetén a tudományos és technológiai fejlődés figyelembevételével az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos szolgálati (munka)feltételeket;

f) rendkívüli munkavégzési körülmények (várható technikai és üzemzavar elhárítás, mentés, katasztrófaelhárítás stb.) megkezdése előtt annak veszélyforrásait meghatározni, kockázatait elemezni, meghozni az elhárításukhoz (csökkentésükhöz) szükséges döntéseket, megszervezni a résztvevő állomány eseti munkavédelmi oktatását (az üzemzavar elhárítása érdekében jogszabályban, belsőrendelkezésekben meghatározott esetekben a szükséges elhárítási tervet kidolgoztatni, azt megismertetni a résztvevőkkel és együttmüködőkkel), biztosítani a szükséges védőeszközöket, védőfelszereléseket;

g) az előző bekezdés szerint állandó feladatra kijelölt honvédségi szervezetnél biztosítani a felkészítés és begyakorlás lehetőségét;

h) a veszélyelemzések és valós állapotfelmérések, valamint a hatályos rendelkezések alapján - az intézményi gazdálkodás terhére - tervezni és biztosítani a munkavédelmi és biztonságtechnikai feladatok végrehajtásának költségeit.

15. A honvédségi szervezeteknél Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: SzMvSz) kell készíteni, amely a munkavédelmi és balesetelhárítási tevékenység megszervezésének és végrehajtásának alapokmánya.

 

18/2003. (V. 7.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

A baleset bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása

3. § Az 1. §-ban meghatározott állomány minden balesetét be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.

A baleset kivizsgálása

8. § Az állományilletékes parancsnok a bejelentett, illetve tudomására jutott minden balesetet azonnal kivizsgálja.

12. § (1) A kivizsgálás során meg kell állapítani a baleset bekövetkezésének tárgyi, szervezési és személyi okait, okozati összefüggéseit, és meg kell határozni a hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. A munkabaleset kivizsgálási szempontjait a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

A munkáltató általános kötelezettségei

Menekülési utak és vészkijáratok

Tüzjelzés és tüzoltás

Munkahelyi hulladékkezelés

Zárt munkahelyek szellőztetése

A helyiségek, terek hőmérséklete

A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása

A helyiségek padlózata, falai, mennyezete és tetőzete

Ablakok és tetőablakok

Ajtók és kapuk

Közlekedési útvonalak, veszélyes területek

Mozgólépcsők és mozgójárdák

Rakodók (rámpák)

Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken

Pihenőhelyek

Terhes nők és szoptatós anyák

Öltözőhelyiségek

Tisztálkodó- és mellékhelyiségek

Elsősegélyhelyek

Megváltozott munkaképességü (fogyatékos) munkavállalók munkahelyei

Szabadtéri munkahelyek

Ivóvízellátás a munkahelyen

Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem

 

 

II.) A munkavédelemmel összefüggő - érdekvédelmi - jogszabályi hivatkozás:

 

2001. évi XCV. törvény

a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

IV. Fejezet

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK ÉS ÉRDEKVÉDELEM

(2) A szakszervezet jogosult, hogy

b) az állomány tagjait az anyagi, szociális és kulturális, valamint az élet- és szolgálati körülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa;

c) tagjait a szolgálati viszonyt érintő körben a szervezeti egységgel szemben, illetőleg az állami szervek előtt, meghatalmazás alapján pedig az élet- és szolgálati körülményeiket érintő kérdésekben bíróság, más hatóság és egyéb szervek előtt képviselje.

(3) A szervezeti egység szakszervezeti szerve, illetve a reprezentatív szakszervezet a szervezeti egységgel kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:

a) minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely az állomány tagjainak a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeivel kapcsolatos;

b) az a) pontba tartozó kérdésben a parancsnoki (vezetői) intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét az állományilletékes parancsnokkal közölheti, és ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezhet;

c) a szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizheti, azok végrehajtásáról tájékoztatást, adatot kérhet, melyet részére meg kell adni.

(4) A szakszervezet az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szerv vezetőjének a figyelmét felhívhatja. Ha az a szükséges intézkedést kellő időben nem tette meg, a megfelelő eljárást kezdeményezheti. Ennek eredményéről az eljárást lefolytató szerv a szakszervezetet tájékoztatni köteles.

34. § (1) A szervezeti egység szakszervezeti szervével, illetve a reprezentatív szakszervezettel való együttmüködés keretében az állományilletékes parancsnok köteles:

a) a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységét elősegíteni;

b) a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra vonatkozó álláspontját és ennek indokait közölni;

c) a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintő intézkedésének megtétele előtt - ha az az állomány legalább 25%-át vagy több mint 50 főt közvetlenül érint - a szervezeti egységen belül müködő szakszervezet képviselőjét tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak irányadók - irányítása körébe tartozóan - az elöljáró szervek parancsnokaira (vezetőire) is.

35. § (1) A szervezeti egységnél képviselettel rendelkező szakszervezet - a müveleti területen szolgálatot teljesítő állomány kivételével - jogosult az állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás (a továbbiakban együtt: intézkedés) ellen kifogást benyújtani.

(2) A kifogást az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani a jogellenes intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül. A kifogást az intézkedés megtételétől számított 1 hónapon túl nem lehet benyújtani.

(3) Nincs helye kifogásnak, ha az intézkedéssel szemben az állomány tagja jogvitát kezdeményezhet.

 

 

A koncepció (Program) egy olyan beavatkozási tervrendszert jelent, amely a jelen munkavédelmi problémáinak megoldását, illetve a megoldás megkezdését és a jövő problémáinak megelőzését kell hogy eredményezze.

A Program a következő alapvető fontosságú tartópilléren nyugszik:

A HM azon irányú célkitüzése, amelynek alapján egyik fő feladat a munka- és szolgálati körülmények javítása.

A Program kiindulási alapja a megoldandó munkavédelmi problémák azonosítása. A Program nem egy-egy állapotot tekint problémának, hanem azt a kérdést teszi fel, hogy miért is jelent problémát az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés jelenlegi állapotának tényleges vagy várható alakulása.

A problémák feltárásával párhuzamosan meghatározásra kerülnek a problémák okai is abból a célból, hogy meg lehessen keresni a leghatékonyabb megoldásokat, és hogy a megelőzés elve érvényesíthető legyen.

A problémamegoldás mellett azt is figyelembe kell venni, hogy ma a Honvédségnél még van mit védeni.

A Program megvalósítása közös ügy, ezért nem lehet csak egyetlen ember, szakterület feladata. A Program elkészítését és megvalósítását a Honvédségen belül tevékenykedő különböző szereplővel történő folyamatos együttmüködésre, egyetértésre kell alapozni. Vonatkozik ez a munkakörnyezeti hatások elszenvedőire éppúgy, mint a munkavédelem állapotának alakításáért felelősökre, a HM, középirányító és végrehajtó szinteken az érintett szakmai és vezetői, valamint az érdek-képviseleti szervezetekre.

 

III.) Megvalósításra váró feladatok:

 

 

  A katonai szervezeteknél jelentkező munkavédelmi problémák azonosítása, kezelése.

 

  Együttmüködés kialakítása a felső- és középirányító szervezetekkel.

 

  A katonai szervezeteknél a munkavédelmi tiszti beosztások rendszeresítésének kezdeményezése a jogszabályban előírtak alapján.

 

  HM Munkavédelmi Bizottság létrehozásának kezdeményezése.

 

  A munkavédelemnek önálló költségvetési tétel létrehozásának kezdeményezése.

 

  A munkavédelmi érdekképviselők megválasztásának elősegítése, a továbbképzésük megszervezésében és lebonyolításában való aktív közremüködés.

 

  Szakértői háttér kialakítása a katonai szervezeteknél dolgozó munkavédelmi szakképzettségü személyek bevonásával.

 

  A lehetőségek függvényében részvétel a munkabiztonság területén szervezett konferenciákon, továbbképzéseken.

 

IV.) A megvalósítás rendszere:

 

 

  A katonai szervezeteknél jelentkező munkavédelmi problémák azonosítása, kezelése területén:

 

 

INFORMÁCIÓ BEGYÜJTÉSE

Haderőnemi titkárságokon keresztül

Személyes tapasztalatszerzés útján

Rendkívüli esetben telefonon, faxon

Þ      Az alapszervezetek és csoportok problémáikat jelzik a titkárságok felé, akik ezt továbbítják (megfelelő szüréssel, szelektálással) a szakmai ügyvivőnek.

 

 

Þ      Az alapszervezeti taggyüléseken, továbbképzéseken, valamint a választmányi üléseken vélemények begyüjtése

Þ      A katonai szervezeteknél történő ellenőrzések alkalmával.

Þ      Rendkívüli esemény kapcsán telefonon történő értesítés.

INFORMÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE

EGYEZTETÉS, JAVASLATOK ELŐKÉSZÍTÉSE

(szakmai ügyvivő)

DÖNTÉS

(HOSZ elnöke)

VÉGREHAJTÁS

A végrehajtásért felelős szerv intézkedésének megtétele.

Kifogás benyújtása..

Jogvita kezdeményezése.

Egyéb lehetőségek.

HOSZ tájékoztatása.

Megfelelő eljárás kezdeményezése megfelelő szervnél.

HA NEM

HOSZ tájékoztatása.

HA IGEN

A végrehajtásért felelős szerv (pk.) figyelmének felhívása a tapasztaltakról.

DOKUMENTÁLÁS

ELLENŐRZÉS, VISSZACSATOLÁS

(ügyvezetés)

 

 

2. Együttmüködés kialakítása a felső- és középirányító szervezetekkel.

 

      Ezek:    HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal (HM MÉHH)

                  MH ÖLTP Biztonságtechnikai alosztály

                  MH SZFP Biztonságtechnikai alosztály

                  MH LEP Biztonságtechnikai alosztály

 

3. A katonai szervezeteknél a munkavédelmi tiszti beosztások rendszeresítésének kezdeményezése és megkövetelése a jogszabályban előírtak alapján.

 

Létszám

II. veszélyes tevékenységü munkáltatók

Munkaidő

a) 1-9 fő

1fő középfokú munkavédelmi szakképesítésü személy

1óra/hét

b) 10-49 fő

1fő középfokú munkavédelmi szakképesítésü személy

1óra/nap

b) 50-500 fő

1fő középfokú munkavédelmi szakképesítésü személy

2óra/nap

c) 501-1000 fő

1fő középfokú munkavédelmi szakképesítésü személy

Teljes munkaidőben

d) 1000 fő felett

1fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésü személy, valamint minden megkezdett 800 fő után +1 középfokú

Teljes munkaidőben

 

4. A munkavédelmi érdekképviselők megválasztásának elősegítése, a továbbképzésük megszervezésében és lebonyolításában való aktív közremüködés.

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2004. május 1-én hatályba lépő módosítása kapcsán a 70/A § (1) a) pontja az alábbiak szerint változik: „Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább ötven fő.

A munkavédelmi képviselők kiválasztása (lehetőség szerint tagja legyen a HOSZ nak) és így befolyás gyakorlása az érdekképviseleti munkába.

A kiválasztás a 2004. március 9-10. továbbképzés egyik sarkalatos témája a munkavédelmi előadásnak. Mindenképpen a csoport- és alapszervezeti vezetők tevékenységén múlik.

            A továbbképzésüket a jogszabály legalább 16 órában rögzíti a megválasztásukat követő egy éven belül, ezt követően évente legalább 8 órát. Ennek költségei a munkáltatókat terhelik.

A középirányító szervezetek parancsnokai figyelmét fel kell hívni, hogy külön intézkedést adjanak ki a saját és alárendelt katonai szervezeteik részére a megváltozott munkavédelmi jogszabályok végrehajtása érdekében. Kiemelten kezeljék a munkavédelmi érdekképviselők megválasztását, esetleg határidő meghatározásával.

V.) A vizsgálandó, ellenőrzendő területek:

 

 

Ellenőrzés területe

Jogszabályi, egyéb háttér

Megjegyzés

Munkavédelmi szervezet

Munkavédelmi tiszt.

Munkavédelmi megbízott.

Emelőgép ügyintéző.

Nyomástartó edény ügyintéző.

Méregfelelős.

5/1993.MüM rendelet 2.sz. melléklet

21/2000. HM r. 26.§

 

Kockázatértékelés

Rendelkezik-e a MÉHH által kiadott segédletekkel, kiadványokkal.

Ütemterv megléte.

Kockázatértékelés jelen állása.

Parancsnoki intézkedési terv.

Pk-ok kockázatelemzéssel kapcsolatos kötelezettségei.

Munkahelyi kockázatkezelés módszertana.

Kockázatelemzés I. Segédlet.

Gyakorlati útmutató a munkahelyi egészségkárosító kockázatok elemzéséhez.

 

Munkaszervezés, munkaidő

Szabadságok, szabadnapok kiadása

Képernyős munkahelyen dolgozók

Veszélyes beosztásokban dolgozók (veszélyességi pótlék, időszakos orvosi felülvizsgálat)

2001. évi XCV. tv. (Hjt) 96.§

50/1999. EüM r; (3/2002. ESzCsM r.

 

Egyéni védőeszköz (EVE) ellátás helyzete

Rendelkezésre áll-e a szükségleti, beszerzési és karbantartási terv (munkabiztonsági szaktevékenység)

Rendelkezik-e minősítő bizonyítvánnyal.

EVE használata, annak ellenőrzése.

2/1995. MüM rendelet

65/1999. EüM rendelet

 

Elsősegélynyújtás helyzete

Elsősegély helyek kijelölése.

Felszerelés megléte.

Elsősegélynyújtók kiképzettsége, valamint a kijelölt helyen a nevek naprakész pontosítása.

Mvt. 46.§

21/2000. HM r. 17.§

 

Szolgálati- és munkakörülmények állapota

A munkahelyek munkavédelmi követelményei.

A dohányzás szabályainak betartása.

3/2002.SZCsM-EüM együttes rendelet

14/1999.HM rendelet

 

Veszélyes gépek, berendezések technológiák

Nyilvántartás megléte.

 

Munkavédelmi üzembe helyezés.

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok

21/2000, HM r. 9-11.§

44/1992 (HK.18) ÉECSF intézkedés

Mvt. 21.§; 23.§

Gépkarbantartási utasítások.

Nemzeti szabványok.

 

Munkavédelmi oktatás helyzete

Oktatás

Nyilvántartás (megőrzése 5 évig)

Mvt. 55.§; 21/2000-es 21.-24.§

 

ÉV-i, VV-i szabványossági felülvizsgálatok

Nyilvántartás megléte, naprakészsége.

 

MSZ EN 2364

 

 

 

 

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

Két év rekordveszteség után újra nyereséges évet zárt tavaly a Budapest Airport, így a vállalatnak sikerült a koronavírus-járvány ideje alatt felhalmozott súlyos veszteségből némileg lefaragnia.

  Háború Művészete magazin

1942 tavaszán, a megtépázott amerikai USS Houston és az ausztrál HMAS Perth cirkálók, a Jáva-tengeren előző nap vívott tengeri csata túlélőiként, a Jáva és Szumátra között húzódó Szunda-szoroson át próbáltak egérutat nyerni a megállíthatatlanul előrenyomuló japánok elől. Nem jártak sikerrel és sorsukat sokáig homály fedte.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.