2023. 06. 04.
Bulcsú
: 371 Ft   : 344 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Szakszervezeti kifogás

Hosz  |  2009. 06. 25., 09:10

Szakszervezetünk kifogást nyújtott be az MH ÖHP parancsnoka által június 19-én kiadott Pvü. 197/2/2009/JIO számú munkáltatói intézkedéssel szemben. A kifogással kacsolatos első egyeztető tárgyalásra 2009. június 25-én Székesfehérváron  kerül sor. A Honvédszakszervezetet dr. Heiling Ottó alelnök képviseli. A delegáció további tagjai: dr. Ujfaludi Zoltán főtitkár és Doszpolyné dr. Mészáros Melinda jogsegélyszolgálat-vezető lesznek. A Hosz kifogását az alábbiakban olvashatják...

Benkő Tibor altábornagy

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság

parancsnok

Budapest

Tárgy: Szakszervezeti kifogás

Tisztelt Altábornagy Úr!

            A Honvédszakszervezet az Ön által 2009. június 19-én kiadott Pvü. 197/2/2009/JIO számú munkáltatói intézkedéssel szemben a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) 35.§ (1) bekezdése alapján- figyelemmel a 35.§ (2) bekezdésében meghatározott határidőre -

szakszervezeti kifogást

nyújt be az alábbi indokok alapján:

Az Ön által a fenti napon „Tájékoztatás” címén kiadott munkáltatói intézkedés, amely 2009. június 19-én 13.30. órakor jutott tudomásunkra, olyan értelmezésbe burkolt vezetői rendelkezéseket tartalmaz az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó parancsnokok számára, amelyeket álláspontunk szerint jogszabályok nem támasztanak alá. Ugyanakkor – lévén a Magyar Honvédség szigorúan hierarchikus, parancsuralmi elven felépített szervezet – az Ön által sugalmazott szabályok, értelmezések alkalmasak arra, hogy a katonai alakulatok vezetőit a Honvédszakszervezet által szervezett tiltakozó akció ellehetetlenítésére, a katonákat pedig az attól való távolmaradásra ösztönözzék.

Abban egyetértünk Altábornagy Úrral, hogy a katonák alkotmányos alapjogai korlátozottak, mint ahogy abban is, hogy a korlátozásokat - sem kiterjesztően, sem megszorítóan értelmezni nem lehet. Így nem kompetenciája értelmezni és még kevésbé rendeltetésellenesen gyakorolni ezeket a szabályokat sem az állományilletékes parancsnoknak, sem a szakszervezetnek, sem a katonának, mint szolgálatvállalónak. Ezért is nem értjük az Ön által kiadott „Tájékoztatás” formáját, célját, illetve több helyen nem értünk egyet annak tartalmával sem.

A katonák véleménynyilvánítási jogával, valamint gyülekezési jogával kapcsolatos korlátozó rendelkezéseket – az Alkotmánnyal összhangban - a Hjt. 21-23.§§-i tartalmazzák.  Az egyesülési jog gyakorlására vonatkozó korlátozásokat a Hjt. 24. §-a tartalmazza. A törvényben foglalt korlátozásoktól eltérő mindennemü egyéb korlátozás jogellenes.

A katona a gyülekezési jog hatálya alapján megszervezett egyenruhás – vagy formaruhás- demonstráción nem mint magánember, hanem mint egyenruhás munkavállaló, szolgálatvállaló vesz részt. A demonstráció a katona és az őt képviselő szakszervezet legitim kollektív érdekvédelmi eszköze. Ez az eszköz gyakorlatilag az egyetlen olyan lehetőség, amellyel a katonák közösen felhívhatják a közvélemény figyelmét szociális helyzetükre, élet és munkakörülményeikkel kapcsolatos anomáliákra, egyúttal nyomást gyakorolhatnak a munkáltatóra helyzetük előmozdítása érdekében.  Teljesen egyértelmü, hogy katona mivoltát egy katona legjobban és egyértelmüen az egyenruha viselésével tudja a külvilág felé jelezni, vagyis az egyenruha a szervezethez való tartozás mellett az egyenruhás munkavállaló megkülönböztetésének és önidentitása kifejezésének eszköze is. Természetesen teszi mindezt méltóságteljesen és fegyelmezetten, nem lejáratva a Honvédséget, hanem éppen ellenkezőleg: bemutatva, hogy a katona a legális munkaharc eszközével is katonához méltóan tud élni, ezáltal emelve a Honvédség társadalmi presztízsét. Ha a katona csak magánemberként, szabadidejében vehetne részt demonstráción, akkor arra egyrészt semmilyen korlátozás nem vonatkozik (akár politikai rendezvényen is részt vehet), másfelől miből derülne ki, hogy katonák demonstrálnak?  Ezért álláspontunk szerint téves az Ön intézkedése 4. bekezdésének első mondatában foglalt értelmezés.

A Hjt. fentebb megnevezett szakaszai sem a gyakorló, sem a köznapi öltözet vonatkozásában – politikai rendezvényen való részvétel kivételével – korlátozásokat nem tartalmaznak. A Honvédszakszervezet által szervezett demonstráció nem politikai rendezvény, hanem a munkavállalói érdekek érvényesítése érdekében szervezett figyelmeztető demonstráció.

Az Ön által kiadott ügydarab negyedik bekezdésében beidézett 9/2005. HM rendelettel kiadott MH Öltözködési Szabályzata 45.A) pontja valóban nem sorolja fel lehetőségként a gyakorló öltözet demonstráción való viselésének lehetőségét, azonban a nevezett bekezdés utolsó fordulatának általános megfogalmazása, mely szerint „ Az öltözetet a hivatásos és szerződéses állomány napi szolgálati tevékenysége során is viselheti.”  a mi esetünkben megengedő szabályként értelmezhető. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a Szabályzat 40. a)-t) pontjaiban foglalt taxatíve felsorolt tiltó rendelkezések között sem szerepel a gyülekezési jog gyakorlása során a gyakorló egyenruha viselésének tilalma. Vagyis az Ön értelmezése által kiadott, az egyenruha viselését tiltó, korlátozó rendelkezések álláspontunk szerint nem helytállóak.

Úgy gondoljuk - és reméljük e véleményünket Altábornagy Úr is osztja - a magyar katonák kiválóan helytállnak mind külföldön, mind idehaza az egyre nehezedő körülmények, növekvő kihívások ellenére is. Ezért biztosak vagyunk benne, hogy azok a katonák, akik egyenruhában is vállalják, hogy tiltakozzanak az őket, és az általuk képviselt szolgálatvállalókat ért, több éve tartó, már-már elviselhetetlen megszorítások ellen, a problémákat, nehézségeket a nyilvánosság előtt is felvállalva, téve mindezt fegyelmezetten, katonához méltóan, azokat nem elmarasztalás illeti, hanem inkább köszönetnyilvánítás, hogy ezzel hozzájárulhatnak a Honvédség valós helyzetének megismeréséhez, ezáltal javításához. Ezért a Honvédszakszervezet mindent meg fog tenni minden tisztségviselője és tagja védelme érdekében, ha a téves értelmezés következtében bárkit bármilyen hátrány érne.

Az intézkedése utolsó bekezdésében foglaltakkal maradéktalanul egyetértünk Önnel: az állomány tagját és az őket képviselő szervezetet nem lehet tovább korlátozni, akadályozni az egyébként is korlátozott alkotmányos jogainak gyakorlásában, ezért valóban minden parancsnoki intézkedésnek – mind tartalmilag, mind formailag- meg kell felelnie a jogszabályoknak és az állami irányítás jogi eszközei tartalmi és formai követelményeinek.

Tisztelt Altábornagy Úr!

A fenti indokok alapján döntött a Honvédszakszervezet a kifogás benyújtása mellett. Amennyiben Altábornagy Úr a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, úgy a Hjt. 35.§ (4) bekezdése alapján benyújtástól számított 3 munkanapon belül egyeztetésnek van helye.

Az egyeztetés lefolytatásának időpontjára és helyszínére vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük: 2009. június 25. 09.00., HOSZ központi iroda: Budapest, VIII. Kerepesi u. 29/B. Amennyiben a helyszín, vagy időpont Altábornagy Úrnak nem felel meg, várjuk az erre vonatkozó javaslatát.

A Honvédszakszervezetet az egyeztetésen az alábbi tárgyaló delegáció képviseli:

A delegáció vezetője: dr. Heiling Ottó alelnök

Tagjai: dr. Ujfaludi Zoltán főtitkár; dr. Mészáros Melinda jogsegély- szolgálat vezető

Tájékoztatjuk Altábornagy Urat, hogy a Hjt. 35.§ (5) bekezdése alapján a kifogásolt intézkedést az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet.

Budapest, 2009. június 22. 

                                                        Tisztelettel:

                                                                                  Mészáros Géza sk.

                                                                                           elnök

Készült: 3 példányban

Egy példány: 2 lap

Kapják: 1. sz. pld. Címzett (MH ÖHP Ügyviteli Irodán keresztül)

              2. sz. pld. HÉF titkára (tájékoztatásul)

              3. sz. pld. Irattár (HOSZ)

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.