2024. 07. 12. péntek
Dalma, Izabella
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hírek, információk, közérdekű közlemények

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:03

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó a Köz­pon­ti Iro­dá­ban

 A Hon­véd­szak­szer­ve­zet vé­le­mé­nye sze­rint a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um is azon tár­cák kö­zé tar­to­zik, amely nem tel­je­sí­tet­te a kor­mány­meg­ál­la­po­dás­ban fog­lal­ta­kat, hi­szen egyfelöl nem biz­to­sít­ja a 6%-os kötelezö il­let­mény­fej­lesz­tést min­den ál­lo­mány­ka­te­gó­ri­á­ban (a középszintü és or­szá­gos szintü szer­vek­nél szol­gá­la­tot teljesítö ka­to­nák ese­té­ben ez csak 5% lesz), rá­adá­sul a tárcaszintü meg­ál­la­po­dást – a Hosz al­ter­na­tív ja­vas­la­ta­i­nak el­uta­sí­tá­sá­val – ép­pen az érin­tett ál­lo­mány­ka­te­gó­ria, a ka­to­nák rep­re­zen­ta­tív szak­szer­ve­zet­ének mellözésével ír­ta alá. Ugyan­csak bor­zol­ja a tisz­tek, tiszt­he­lyet­te­sek ke­dély­ál­la­po­tát a 2004. évi 13. ha­vi il­let­mé­nyek el­ma­ra­dá­sá­nak ügye. Ez­zel kap­cso­lat­ban a Hon­véd­szak­szer­ve­zet önál­ló­an is ké­rel­met nyújt be az Al­kot­mány­bí­ró­ság­hoz – je­len­tet­te ki új­ság­írók elött Far­kas Lász­ló el­nök a Hosz feb­ru­ár 3-i saj­tó­be­szél­ge­té­sén. „A rep­re­zen­ta­tív szak­szer­ve­zet be­vo­ná­sa nél­kü­li vezetöi dön­té­sek szü­let­nek, szét­zi­lált az ér­dek­egyez­te­tés a hon­vé­del­mi tár­cá­nál. Szé­gyen­le­tes a 2005-ös illetményfejlesztésröl szó­ló meg­ál­la­po­dás, ame­lyet a HM olyan szer­ve­ze­tek­kel írt alá, melyek nem kom­pe­ten­sek a ka­to­nák ügyé­ben (Hodosz), il­let­ve akik­kel nincs ér­tel­me meg­ál­la­pod­ni (BEOSZ, CSÉSZ) a hi­va­tá­sos és szerzödéses ka­to­nák illetményéröl.” – kezd­te tá­jé­koz­ta­tó­ját Far­kas Lász­ló el­nök. A 2004. évi 13. ha­vi il­let­mény ügyé­ben a Hosz el­nö­ke el­mond­ta, Al­kot­mány­bí­ró­ság­hoz for­dul a rep­re­zen­ta­tív ka­to­na szak­szer­ve­zet, mi­vel egy tör­vé­nyi trük­kel egyszerüen el­tün­tet­ték a múlt évi kü­lön­jut­ta­tást a ka­to­nák zsebéböl. A szak­szer­ve­ze­ti vezetö – új­ság­írói kér­dés­re vá­la­szol­va – ki­emel­te: üze­net­ér­té­ke van a szak­tár­ca in­téz­ke­dé­se­i­nek, hi­szen úgy nem lesz, de nem is le­het ön­kén­tes haderö Ma­gya­ror­szá­gon, ha fo­lya­ma­to­san csor­bít­ják a már ki­har­colt kü­lön jut­ta­tá­so­kat, vis­­sza­fej­lesz­tik a szo­ci­á­lis já­ran­dó­sá­go­kat. Far­kas Lász­ló sze­rint a fen­ti in­téz­ke­dé­sek mel­lett a haderö fo­lya­ma­tos kar­csú­sí­tá­sa, az uta­zá­si költ­ség­té­rí­tés meg­adóz­ta­tá­sa is to­vább rom­bol­ja a ka­to­nák lét­biz­ton­ság­ba, a Ma­gyar Hon­véd­ség­be mint mun­ka­adó­ba ve­tett hi­tét.

 El­tün­tet­ték a kü­lön jut­ta­tást – Hosz el­nök a Hír-Tv-ben

 Far­kas Lász­ló Hosz el­nök feb­ru­ár 7-én, a Hír-Tv reg­ge­li müsorában ki­je­len­tet­te: fon­dor­la­tos tör­vé­nyi trük­kel tün­tet­ték el a ka­to­nák zsebéböl a 2004. évi 13. ha­vi kü­lön jut­ta­tást. Ez pe­dig rá­nyom­ja bé­lye­gét a köz­szol­gá­la­tot el­lá­tó ka­to­na és az öt fizetö ál­lam je­len­le­gi vi­szo­nyá­ra. A tv-nyi­lat­ko­zat té­má­ja volt még a 2005-ös – a ka­to­nák rep­re­zen­ta­tív szak­szer­ve­ze­té­vel történö meg­ál­la­po­dás nél­kül el­fo­ga­dott – illetményfej­lesztés is.

 Ha­té­kony fel­lé­pést!

 A lét­szám­le­épí­té­sek ügye, az Egy­sé­ges Köz­szol­gá­la­ti Tör­vény, a szak­szer­ve­ze­ti jo­gok meg­sér­té­se, a 13. ha­vi il­let­mé­nyek el­ma­ra­dá­sa és egyéb, a Fegy­ve­res és Rend­vé­del­mi Dol­go­zók Ér­dek­vé­del­mi Szö­vet­sé­gé­nek (FRDÉSZ) ha­tás­kö­ré­be tar­to­zó mun­ka­vál­la­lói prob­lé­ma is fel­me­rült a szak­szer­ve­ze­ti szö­vet­ség feb­ru­ár 18-i küldöttgyülésén. Kó­nya Pé­ter FRDÉSZ el­nök ki­emel­te: az ága­za­ti érdekegyeztetö fó­ru­mok ki­üre­sed­tek, egy­re ke­ve­sebb az ered­mé­nyes­nek nevezhetö egyez­te­tés, a szak­tár­cák szük­sé­ges rossz­ként ke­ze­lik a szak­szer­ve­ze­tek eröfeszítéseit. A be­szá­mo­ló szó­be­li ki­egé­szí­té­se­kor a Heiling Ot­tó Hosz al­el­nök meg­fo­gal­maz­ta: az el­múlt idöszakban az FRDÉSZ el­ér­te, hogy vég­re sú­lyá­hoz mér­ve ke­zel­jék. A ka­to­nák helyzetéröl szól­va el­mond­ta, hogy a Ma­gyar Hon­véd­ség hely­ze­té­re ala­po­san rá­nyom­ja a bé­lye­gét a több mint 100 mil­li­árd fo­rin­tos el­vo­nás. Kajsza Zol­tán, a Hi­va­tá­sos Tüzoltók Füg­get­len Szak­szer­ve­zet­ének (HTFSZ) ügyvivöje hoz­zá­szó­lá­sá­ban azt hang­sú­lyoz­ta, hogy nem kés­le­ked­het­nek a fegy­ve­res és rend­vé­del­mi szak­szer­ve­ze­tek, ma már szö­vet­sé­gi szintü, ha­tá­ro­zott, kökemény fel­lé­pés­re van szük­ség! A Füg­get­len Rendörszakszervezet (FRSZ) részéröl meg­je­lent Ba­lázs Lász­ló azt ja­va­sol­ta, hogy kérdöíves han­gu­lat­fel­mé­rés­sel gyözödjön meg az FRDÉSZ a szak­szer­ve­ze­ti ta­gok je­len­le­gi élethely­zetéröl, munkafeltételeiröl, meg­él­he­té­si nehézségeiröl és azt te­gye is köz­zé. A 2005. évi költ­ség­ve­tés vi­tá­ja és el­fo­ga­dá­sa után a kül­döt­tek dön­töt­tek a Hon­véd­szak­szer­ve­zet tá­mo­ga­tá­sá­ról is. Esze­rint: az FRDÉSZ tag­szer­ve­ze­tei szolidartításukról biz­to­sít­ják a ka­to­nák rep­re­zen­ta­tív szak­szer­ve­zet­ét és ha­tá­ro­zot­tan el­uta­sí­ta­nak min­den olyan ha­tal­mi tö­rek­vést, mel­­lyel a tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­tek autonómiját akar­ják meg­nyir­bál­ni, csor­bí­ta­ni.

 Ru­há­za­ti be­mu­ta­tó – kér­dé­sek­kel

 Száz év­vel ezelött ad­ták át azt a lak­ta­nyát a fövárosi Daróczi úton,  amely­ben – an­nak ide­jén – a KuK ru­há­za­ti el­lá­tó szer­ve volt. Az ugyan­itt müködö MH Had­táp­anyag El­lá­tó Köz­pont­ban ka­to­nai ru­há­za­ti el­lá­tás leg­fon­to­sabb prob­lé­mái ke­rül­tek na­pi­rend­re azon a – két na­pos tá­jé­ko­za­tó­val egy­be­kö­tött – nyílt fó­ru­mon, ame­lyet az MH Ru­há­za­ti Szolgálatfönökség ren­de­zett feb­ru­ár 16-17-én. A  szol­gá­lat mun­ka­tár­sai kí­ván­csi­ak vol­tak a ven­dé­gek vé­le­mé­nyé­re, a ru­há­za­ti szol­gá­lat mun­ká­ját be­mu­ta­tó elöadások után fel­me­rült kér­dé­sek­re Ritter Jó­zsef mér­nök al­ez­re­des vá­la­szolt: a prob­lé­mák­ra igye­kez­nek meg­ol­dást ta­lál­ni, de a lehetöségek kor­lá­to­zot­tak – hang­zott el. Jó hír, hogy 2006 ele­jén rend­szer­be ke­rül­nek a spe­ci­á­lis lélegzö memb­rán­nal el­lá­tott ba­kan­csok, ame­lyek meg­old­ják az ak­kut ka­to­nai láb­be­li prob­lé­mát. Az elöadások mel­lett az érdeklödök meg­te­kint­het­ték a ko­ráb­ban és a je­len­leg rend­szer­ben lévö egyen­ru­há­kat és a leg­újabb fej­lesz­té­se­ket is, emel­lett „Az 1100 év ka­to­nai ru­há­za­ti tör­té­ne­te” címü ki­ál­lí­tás is sok ven­dé­get von­zott.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.