2024. 03. 02. szombat
Lujza
: 394 Ft   : 364 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:18

Az Egy­ség új­ság ko­ráb­bi szá­ma­i­ban el­kez­dett – lak­ha­tá­si tá­mo­ga­tá­sok­kal fog­lal­ko­zó –cikksorozatot foly­ta­tom most a mun­kál­ta­tói köl­csön fo­lyó­sí­tá­sá­nak to­váb­bi fel­tét­ele­i­vel.

Fel kell mon­da­ni a mun­kál­ta­tói köl­csönt és vissza kell von­ni a már jó­vá­írt en­ged­ményt, ha a ked­vez­mé­nye­zett

a) hi­va­tá­sos vagy szerzödéses ka­to­nai szol­gá­la­ti vi­szo­nya az ál­lo­mány­ba vételétöl szá­mí­tott 10 éven be­lül az ál­ta­la kez­de­mé­nye­zett kö­zös meg­egye­zés­sel,

b) hi­va­tá­sos vagy szerzödéses ka­to­nai szol­gá­la­ti vi­szo­nya le­mon­dás cí­mén,

c) hi­va­tá­sos vagy szerzödéses ka­to­nai szol­gá­la­ti vi­szo­nya – az egész­sé­gi és pszi­chi­kai ok ki­vé­te­lé­vel – al­kal­mat­lan­ság, to­váb­bá mél­tat­lan­ná vá­lás mi­att fel­men­tés­sel,

d) hi­va­tá­sos vagy szerzödéses ka­to­nai szol­gá­la­ti vi­szo­nya fe­gyel­mi vagy büntetöeljárás ke­re­té­ben ki­sza­bott szol­gá­la­ti vi­szony meg­szün­te­té­se vagy le­fo­ko­zás cí­mén,

e) hi­va­tá­sos vagy szerzödéses ka­to­nai szol­gá­la­ti vi­szo­nya kép­zé­si kö­te­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­nek, to­váb­bá ös­­sze­fér­he­tet­len­ség meg­szün­te­té­sé­nek el­mu­lasz­tá­sa, va­la­mint es­kü le­té­te­l­é­nek meg­ta­ga­dá­sa, ma­gyar ál­lam­pol­gár­ság el­vesz­té­se, más ál­lam ál­lam­pol­gár­sá­gá­nak a meg­szer­zé­se, és va­gyon­nyi­lat­ko­zat té­te­li kö­te­le­zett­ség szán­dé­kos el­mu­lasz­tá­sa mi­att, a tör­vény ere­jé­nél fog­va szünt meg.

Hi­va­tá­sos ka­to­na ese­té­ben az a)-e) pon­to­kat nem kell al­kal­maz­ni, ha a szol­gá­la­ti vi­szony megszünésével egyidejüleg nyug­ál­lo­mány­ba he­lyez­ték.

Fel kell mon­da­ni a mun­kál­ta­tói köl­csönt és vissza kell von­ni a már jó­vá­írt en­ged­ményt, ha a ked­vez­mé­nye­zett

a) a köl­csönt nem a sa­ját lak­ha­tá­sa meg­ol­dá­sá­ra for­dí­tot­ta, vagy az­zal más mó­don vis­­sza­élt,

b) ké­rel­mé­ben azért kö­zölt va­lót­lan ada­tot, vagy va­lós ada­tot, kö­rül­ményt azért hall­ga­tott el, hogy az­zal jog­ta­lan va­gyo­ni elönyre te­gyen szert,

c) az épít­ke­zés be­fe­je­zé­sét a köl­csön­ké­rel­mé­ben vál­lalt idöpontig, de legkésöbb a tá­mo­ga­tás fo­lyó­sí­tá­sá­tól szá­mí­tott 2 éven be­lül hasz­ná­lat­ba­vé­te­li (lak­ha­tá­si) en­ge­dél­­lyel, az ön­kor­mány­za­ti la­kás meg­vá­sár­lá­sát a tá­mo­ga­tás fo­lyó­sí­tá­sá­tól szá­mí­tott 6 hó­na­pon be­lül ér­vé­nyes adás­vé­te­li szerzödéssel nem iga­zol­ta (ké­re­lem­re épí­tés ese­tén 1 év­vel, vá­sár­lás ese­tén 3 hó­nap­pal meg­hos­­szab­bít­ha­tó),

d) a köl­csön meg­fi­ze­té­sé­vel ké­se­de­lem­be esik, és a fel­szó­lí­tás­ban meg­je­lölt határidöig sem tesz ele­get a hát­ra­lé­kos rész­let­fi­ze­té­si kö­te­le­zett­sé­gé­nek.

Ezek­ben az ese­tek­ben a jó­vá­írt en­ged­mén­­nyel meg­nö­velt, még vissza nem té­rí­tett köl­csönt az adós egy ös­szeg­ben kö­te­les vis­­sza­fi­zet­ni.

Következö szá­munk­ban foly­ta­tom a cikk­so­ro­za­tot a vissza nem térítendö tá­mo­ga­tás­sal.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A Gripen legújabb generációjának számító E változatból Svédország mellett eddig csak Brazília rendelt, ezért a gyártó világszerte új vásárlókat keres: jelenleg európai, ázsiai és dél-amerikai országokkal zajlanak tárgyalások.

  Háború Művészete magazin

Egyik új büszkeségünket, a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművet először a Magyar Honvédségben rendszeresítik – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtéren, február 27-én, kedden.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.