2024. 05. 30. csütörtök
Janka, Zsanett
: 388 Ft   : 359 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Százak gondjait enyhítheti az szja 1 százaléka

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:22

Ki­ad­vány ké­szül a Ka­to­nák a Tör­vé­nyes­sé­gért és a Jog­biz­ton­ság­ért Köz­hasz­nú Ala­pít­vány­ról, mely­ben be­mu­tat­ják az ala­pít­vány müködését, is­mer­te­tik a se­gé­lye­zé­si fel­té­te­le­ket, min­ta­la­pok­kal kön­­nyí­tik meg az érin­tet­tek igény­lé­sét, s egy­ben be­szá­mol­nak az el­múlt négy év pénz­ügyi teljesítéseiröl is. Az ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nö­ké­vel, Sze­ke­res Ist­ván dan­dár­tá­bor­nok­kal ké­szí­tett in­ter­jú­ból az is ki­de­rül: az ala­pít­vány fon­tos­nak tart­ja, hogy a ka­to­nák in­téz­ked­je­nek a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó 1 szá­za­lé­ká­nak fel­hasz­ná­lá­sá­ról.

Óri­ás­pla­ká­tok, új­ság­hir­de­té­sek, szó­ró­lap­ok, te­le­ví­zi­ó- és rá­diórek­lá­mok bom­báz­zák na­pon­ta az ál­lam­pol­gá­ro­kat, s apel­lál­nak ész­re, szív­re, szo­li­da­ri­tás­ra: se­gíts, hogy se­gít­hes­sünk! Add az szjád 1 szá­za­lé­kát ala­pít­vá­nyunk­nak!

– E fel­hí­vá­sok­nak a tár­sa­da­lom részéröl még­is gyen­ge a vissz­hang­ja, hi­szen a la­kos­ság két­har­ma­da nem él ez­zel a tör­vény ál­tal biz­to­sí­tott lehetöséggel – is­mer­te­ti a je­len­le­gi ál­la­po­to­kat Sze­ke­res Ist­ván, a ku­ra­tó­ri­um el­nö­ke. A hely­zet a ka­to­nák szem­pont­já­ból sem op­ti­má­lis, hi­szen valószínüsíthetö, hogy az el­múlt év­ben az ala­pít­vány szám­lá­já­ra be­folyt kö­zel há­rommil­lió fo­rint is mind­ös­­sze négy-hat­száz fö ado­má­nyo­zá­sá­nak köszönhetö.

– Óri­á­si tar­ta­lé­ka­ink van­nak te­hát, ha a több mint tí­zez­res Hosz tag­ság­ra gon­do­lunk. Tud­juk jól, hogy ka­to­na­tár­sa­ink szí­ve­sen ada­koz­nak, ha ne­mes a cél, át­lát­ha­tó a pénz fel­hasz­ná­lá­sa. Ezt az a ten­den­cia is jel­zi, mely az évröl év­re növekvö be­vé­telt re­giszt­rál­ja. Az ala­pít­vány ugyan­is elöször 2000-ben szer­vez­te meg az szja 1 szá­za­lé­ká­nak gyüjtését, mely­nek ered­mé­nye­képp négy év alatt meg­dup­lá­zó­dott a be­vé­te­lünk. Szük­ség is van er­re, hi­szen egy­re több az igény se­gé­lye­zés­re, kép­zé­si-át­kép­zé­si tá­mo­ga­tás­ra, jo­gi kép­vi­se­let­re is. A se­gé­lye­zés azon­ban ön­ma­gá­ban nem old meg min­dent, söt, az ese­tek jelentös ré­szé­ben csak egy konk­rét ügy, egy prob­lé­ma meg­ol­dá­sá­ban se­gít. A kép­zés-át­kép­zés vi­szont meg­nyug­ta­tó hely­ze­tet, sta­bil eg­zisz­ten­ci­át te­remt­het az érin­tet­tek szá­má­ra. Gon­do­lom, fe­les­le­ges hang­sú­lyoz­ni, hogy eze­ket a szol­gál­ta­tá­so­kat elsösorban a Hon­véd­szak­szer­ve­zet tag­jai ve­he­tik igény­be – az ö szo­ci­á­lis hely­ze­tü­kön kí­vá­nunk se­gí­te­ni.

Lehetöségeinket ter­mé­sze­te­sen be­ha­tá­rol­ják az anya­gi­ak, s így azt is mond­hat­nám, hogy az ala­pít­vány si­ke­res müködése a tag­ság ada­ko­zó­kész­sé­gén, rész­ben az szja 1 szá­za­lé­ká­nak fel­aján­lá­sán mú­lik – két­sze­re­sen is! A ku­ra­tó­ri­um ugyan­is az így be­fo­lyó ös­­szeg­gel azo­nos tá­mo­ga­tás­ra pá­lyáz­hat az idén hét­mil­li­árd fo­rin­tos költségvetésböl gaz­dál­ko­dó Nem­ze­ti Ci­vil Alap­prog­ram­hoz is. Az el­múlt év­ben – két si­ke­res pá­lyá­za­tunk­nak köszönhetöen – egy­mil­lió há­rom­száz­öt­ven­nyolc­ezer fo­rint­tal gaz­da­go­dott az ala­pít­vá­nyi szám­la. Fon­tos te­hát tu­da­to­sí­ta­ni ka­to­na­tár­sa­ink­ban, hogy ha nem ren­del­kez­nek az szja 1 szá­za­lé­ká­nak fel­hasz­ná­lá­sá­ról, ez a nagy, kö­zös „APEH-ka­lap­ba” ke­rül, va­gyis el­vész szá­munk­ra, míg po­zi­tív dön­tés ese­tén sa­ját szer­ve­ze­tünk kap­ja. Baj­tár­sa­i­nak, baj­ba­ju­tott kol­lé­gá­i­nak, az el­huny­tak öz­ve­gye­i­nek, gyer­me­ke­i­nek segít az ada­ko­zó – aki te­hát be­fi­zet az ala­pít­vány­ba, az a gya­kor­lat­ban szo­li­da­ri­tást vál­lal ve­lük. Ezért fel­hív­juk ak­tív és nyug­ál­lo­má­nyú tag­ja­ink fi­gyel­mét ar­ra is, hogy csa­lád­tag­ja­ik ha­son­ló mó­don tá­mo­gat­hat­ják a Ka­to­ná­kért Köz­hasz­nú Ala­pít­ványt. Szá­mí­tá­sa­ink sze­rint jó szervezömunka ese­tén re­á­li­san elérhetö cél, hogy éven­te mint­egy nyolc-tíz­mil­lió fo­rint foly­jon be az ala­pít­vány­hoz. Ez az ös­­szeg már biz­to­sí­té­kot je­len­te­ne a szo­ci­á­lis se­gé­lye­zés fo­lya­ma­tos vég­zé­sé­hez, mely­ben elsöbbséget él­vez­nek a nagy­csa­lá­dos­ok, a gyer­me­kü­ket egye­dül nevelök, a gye­sen lévök, a pályakezdök és a hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos helyzetüek. Fon­tos in­for­má­ció még, hogy az szja 1 szá­za­lé­ká­nak fel­aján­lá­sá­ról má­jus 20-ig kell dön­te­ni.

A ku­ra­tó­ri­um el­nö­ke el­mond­ta, hogy prog­ram­juk tel­jes szink­ron­ban van a Hon­véd­szak­szer­ve­zet vá­laszt­má­nyá­nak el­kép­ze­lé­sé­vel – ezért is ke­rült sor az ön­se­gé­lye­zé­si és szo­li­da­ri­tá­si alap lét­re­ho­zá­sá­ra. Az alap müködési fel­tét­ele­i­nek meg­te­rem­té­sé­re – az ala­pot kezelö szá­má­ra – a Hosz köz­pon­ti költ­ség­ve­té­se ter­hé­re egy­mil­lió fo­rint, az ala­pít­vány részéröl az szja 1 szá­za­lé­ká­ból be­folyt min­den­ko­ri ös­­szeg egy­har­ma­da indulótöke ke­rül el­kü­lö­ní­tés­re, mely­hez a vá­laszt­mány aján­lá­sa alap­ján az ön­kén­te­sen csat­la­ko­zó Hosz alap­szer­ve­ze­tek és a nyug­ál­lo­má­nyú ta­go­zat tag­díj­há­nya­duk ter­hé­re ta­gon­ként évi 100 fo­rint­tal já­rul­hat­nak hoz­zá. Az ala­pot ön­kén­tes fel­aján­lá­sok, ado­má­nyok is gaz­da­gít­hat­ják. Az alap fo­lya­ma­tos feltöltéséröl a költ­ség­ve­tést el­fo­ga­dó Hosz vá­laszt­mány dönt.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...

  JETfly Magazin

„Köszönöm az elmúlt öt-hat esztendőben végzett munkáját mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy ezt az emlékművet itt a bekötőút elején felállíthattuk” – mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, május 29-én, a 8-as számú főút és a szentkirályszabadjai repülőtérre vezető út találkozásánál felállított Mi-24 harci helikopter-emlékmű avatóünnepségén.

  Háború Művészete magazin

A Roszatom nukleáris üzemanyagot gyártó részlegéhez, a TVEL-hez tartozó Csepecki Gépgyárban megkezdték azoknak a speciális spirálbordás titáncsöveknek a gyártását, amelyek a világ majdani legnagyobb atomjégtörő hajóján a gőzfejlesztők szerkezeti merevségét biztosítják.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.