2024. 07. 12. péntek
Dalma, Izabella
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A Katonákért Alapítvány vendége volt: Kunos Bálint helyettes államtitkár

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:32

A kö­zel­múlt­ban ki­ne­ve­zett Ku­nos Bá­lint he­lyet­tes ál­lam­tit­kár volt a ven­dé­ge a Ka­to­ná­kért Ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­má­nak, aki a tár­ca müködési le­he­tö­ségeiröl, gaz­da­sá­gi hely­ze­téröl tá­jé­koz­tat­ta a jelenlé­vöket.

– Sok jó szakembertöl is meg kell vál­ni a haderöreform ke­re­té­ben – kezd­te tá­jé­koz­ta­tó­ját az ál­lam­tit­kár, ám en­nek el­le­né­re a had­se­reg tech­ni­kai fejlesztéséröl, a lak­ta­nyák re­konst­ruk­ci­ó­já­ról sem fe­led­kez­nek el. Az elöbbiekre iga­zo­lás, hogy a mi­nisz­té­ri­um 4,7 mil­li­árd fo­rint ér­ték­ben ren­delt a Rá­bá­tól új gépjármüveket, s el­ké­szült az elsö Gripen repülögép is a Ma­gyar Hon­véd­ség szá­má­ra. Ezek­hez a fegy­ve­re­ket öt év alatt szer­zik be. Az elkeserítö lak­ta­nyai ál­la­po­tok fel­szá­mo­lá­sá­ra meg­te­szik a szük­sé­ges in­téz­ke­dé­se­ket, s azt sem sza­bad el­hall­gat­ni, hogy Kecs­ke­mé­ten, Pá­pán és Ta­tán már arány­lag el­fo­gad­ha­tó ál­la­po­to­kat si­ke­rült te­rem­te­ni a hi­va­tá­sos és szerzödéses ál­lo­mány szá­má­ra.

Keszt­he­lyi Lász­ló az üdülök ér­té­ke­sí­té­se kap­csán el­mond­ta, hogy már dúl a harc az értékesítendö üdülökért a nagytökések kö­zött, s ez ko­moly be­vé­telt ered­mé­nyez­het a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um­nak. Er­re re­a­gál­va az ál­lam­tit­kár el­mond­ta, hogy a ter­vek sze­rint öt-hét köz­pon­ti és né­hány csapat­üdülö szol­gál­ja majd a ka­to­nák pi­he­né­sét. A be­szél­ge­tés so­rán felvetödött, hogy va­jon ké­szí­tett-e va­la­ki el­szá­mo­lást és ter­vet ar­ról, men­­nyi­be ke­rült haj­dan a sor­ka­to­na, s most men­­nyi­be ke­rül a szerzödéses. Ja­vas­lat­ként el­hang­zott, hogy a Hon­véd Pénz­tár és a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um kap­cso­la­ta ki­ter­jed­het­ne a la­kás­pi­ac­ra is. Felvetödött a hon­véd­sé­gi köz­hasz­nú tár­sa­sá­gok sor­sa, jövöje, mely a résztvevök sze­rint meglehetösen bi­zony­ta­lan­nak tünik.

Az ál­lam­tit­kár meg­fo­gal­ma­zá­sa sze­rint a NA­TO úgy íté­li meg egy-egy or­szág közremüködését, ahogy az részt vesz a nem­zet­kö­zi ak­ci­ók­ban. Az Észak-Atlanti Ka­to­nai Szö­vet­ség ko­ráb­bi fötitkára úgy nyi­lat­ko­zott: az az or­szág, amely a GDP 2%-a alatt költ ka­to­nai ki­adá­sok­ra, a ter­ro­ris­ták­kal van.

A be­szél­ge­tés vé­gén el­hang­zot­tak olyan óha­jok, hogy a tisz­ti ál­lo­mány lehetöleg fi­a­ta­lok­ból áll­jon, tölt­sék fel a tiszt­he­lyet­te­si ál­lo­mányt, s a lehetöséghez mér­ten a hi­ány­zó két­ezer la­kást is pó­tol­ják.

Pusz­tai La­jos, a Ka­to­ná­kért Ala­pít­vány titkára fel­hív­ta a fi­gyel­met ar­ra: a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó 1%-ának fel­aján­lá­sa ta­valy 3 mil­lió fo­rint be­vé­telt je­len­tett az ala­pít­vány­nak, s ezért a Hon­véd­szak­szer­ve­ze­ten be­lül – ezekben a hetekben is – in­ten­zív pro­pa­gan­dát kell foly­tat­ni.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.