2023. 09. 22. péntek
Móric
: 386 Ft   : 362 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hatvanhét új HOSZ-tag!

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:35

Si­ke­res tá­jé­koz­ta­tót tar­tot­tak a Honvédszakszervezet (Hosz) tisztségviselöi – feb­ru­ár 17-én – Szent­end­rén. A Ki­ni­zsi Pál Tiszthelyettes-képzö Köz­pont­ban a ka­to­nai vég­zett­ség­gel nem rendelkezö ka­to­nák nem­csak a Hosz ha­té­kony ér­dek­vé­del­mi- ér­dek­kép­vi­se­le­ti tevékenységéröl, ha­nem a rep­re­zen­ta­tív szak­szer­ve­zet von­zó szol­gál­ta­tá­sa­i­ról is tá­jé­ko­zód­hat­tak.

Mi­u­tán Já­ger Ti­bor, a Hosz te­rü­le­ti ügyvivöje meg­nyi­tot­ta a – ki­kép­zé­si te­ma­ti­ká­ba illeszkedö – ren­dez­vényt, Tóth Lász­ló al­el­nök az ak­tu­á­lis, min­den hi­va­tá­sos és szerzödéses ka­to­nát érintö mi­nisz­té­ri­u­mi döntésekröl, és az ezek­kel kap­cso­la­tos szak­szer­ve­ze­ti ál­lás­pont­ok­ról tá­jé­koz­tat­ta a résztvevöket. Az al­el­nök be­szá­molt a nap­ja­ink­ban is zaj­ló tár­gya­lá­sok­ról, a haderö-átalakítás ak­tu­á­lis szer­ve­zé­si fel­ada­ta­i­ról, il­let­ve az üdül­te­té­si rend­szer meg­vál­to­zá­sá­ról is. Tóth Lász­ló rész­le­te­sen be­szélt a bevezetendö vá­laszt­ha­tó bé­ren kí­vü­li jut­ta­tás rendszeréröl, a 2005-ös il­let­mény­fej­lesz­tés­sel kap­cso­la­tos tár­gya­lá­sok eredményeiröl, va­la­mint a Hosz azon al­kot­mány­bí­ró­sá­gi be­ad­vá­nyá­ról, mely az el­ma­radt 2004. évi 13. ha­vi il­let­mény meg­fi­ze­té­sét ké­ri. Az ak­tu­á­lis tá­jé­koz­ta­tó után dr. Hor­to­bá­gyi Ti­bor a Hosz jog­se­gély­szol­gá­la­tá­nak müködését, a szak­szer­ve­zet je­len­leg is zaj­ló pe­res ügye­it is­mer­tet­te. A jo­gi ügyvivö – emel­lett – be­szá­molt a készülö egy­sé­ges köz­szol­gá­la­ti tör­vény ka­to­ná­kat érintö rész­leteiröl is. Ez­után Já­ger Ti­bor a Hosz-tagok szá­má­ra biz­to­sí­tott szol­gál­ta­tá­sok­ról adott át­te­kin­tést. Feb­ru­ár 17-én, a há­rom tan­óra ke­re­té­ben le­zaj­lott ak­tu­á­lis tá­jé­koz­ta­tó­kat mint­egy két­száz, ka­to­nai vég­zett­ség­gel nem rendelkezö tiszt, zász­lós, tiszt­he­lyet­tes és tisz­tes hall­gat­ta vé­gig, il­let­ve tet­te fel ma­gán- vagy közérdekü kér­dé­sét. A szak­szer­ve­ze­ti tisztségviselök ta­lál­koz­tak Holp György ez­re­des­sel, az in­téz­mény pa­rancs­no­ká­val is. A nap vé­gé­re ki­ala­kult sta­tisz­ti­ka je­lez­te: si­ke­res volt a szent­end­rei ren­dez­vény, har­minc­hat ka­to­na töl­töt­te ki a hely­szí­nen a rep­re­zen­ta­tív szak­szer­ve­zet be­lé­pé­si nyi­lat­ko­za­tát, emel­lett meg­ala­kult egy har­minc­egy fös hall­ga­tói Hosz cso­port is.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 07. 10., 10:55
2023. június 22-én a GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztálya tájékoztatást adott ki a rendkívüli hőségben történő munkavégzés szabályairól. Miskéri László, a LIGA Szakszervezetek munkavédelmi szakértője szerint a folyadékveszteség pótlása elengedhetetlen.
2023-08-18 07:51:02
A Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulója alkalmából tartott Fáy túra beszámolóját Tiger Zoltán tagtársunk "szemüvegén át" olvashatják az érdeklődők
2023-07-11 11:06:10
A Honvédszakszervezet 2023. 07. 08-án a Budapesttől alig 65 km-re található Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő, valamint a hozzátartozó Aquaparki csúszdapark területén tartotta a szakszervezeti fürdőnap rendezvényét a Magyar Honvédség 175. évfordulójára kiírt programsorozat keretében…
2023-07-04 10:07:16
A 10. Fáy túra része a Honvédszakszervezet, Magyar Honvédség 175. éves jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozatnak, mely 2023. július 22-én kerül megtartásra Gombán, melyre szeretettel várják a vállalkozó kedvű katonákat...

  JETfly Magazin

Egy egészen friss hír nyugati szomszédunktól: a 2023. szeptember 20-i bejelentés értelmében Ausztria - hazánkhoz hasonlóan - szintén a brazil KC-390-es közepes, többfeladatú katonai szállító repülőgépet vásárolja meg.

  Háború Művészete magazin

A most belépő fiatalok történelmi jelentőségű korszakban válhatnak a hazájuk védelmében aktív részt vállaló katonákká – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában dr. Böröndi Gábor vezérezredes.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.