2024. 05. 21. kedd
Konstantin
: 388 Ft   : 358 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hatvanhét új HOSZ-tag!

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:35

Si­ke­res tá­jé­koz­ta­tót tar­tot­tak a Honvédszakszervezet (Hosz) tisztségviselöi – feb­ru­ár 17-én – Szent­end­rén. A Ki­ni­zsi Pál Tiszthelyettes-képzö Köz­pont­ban a ka­to­nai vég­zett­ség­gel nem rendelkezö ka­to­nák nem­csak a Hosz ha­té­kony ér­dek­vé­del­mi- ér­dek­kép­vi­se­le­ti tevékenységéröl, ha­nem a rep­re­zen­ta­tív szak­szer­ve­zet von­zó szol­gál­ta­tá­sa­i­ról is tá­jé­ko­zód­hat­tak.

Mi­u­tán Já­ger Ti­bor, a Hosz te­rü­le­ti ügyvivöje meg­nyi­tot­ta a – ki­kép­zé­si te­ma­ti­ká­ba illeszkedö – ren­dez­vényt, Tóth Lász­ló al­el­nök az ak­tu­á­lis, min­den hi­va­tá­sos és szerzödéses ka­to­nát érintö mi­nisz­té­ri­u­mi döntésekröl, és az ezek­kel kap­cso­la­tos szak­szer­ve­ze­ti ál­lás­pont­ok­ról tá­jé­koz­tat­ta a résztvevöket. Az al­el­nök be­szá­molt a nap­ja­ink­ban is zaj­ló tár­gya­lá­sok­ról, a haderö-átalakítás ak­tu­á­lis szer­ve­zé­si fel­ada­ta­i­ról, il­let­ve az üdül­te­té­si rend­szer meg­vál­to­zá­sá­ról is. Tóth Lász­ló rész­le­te­sen be­szélt a bevezetendö vá­laszt­ha­tó bé­ren kí­vü­li jut­ta­tás rendszeréröl, a 2005-ös il­let­mény­fej­lesz­tés­sel kap­cso­la­tos tár­gya­lá­sok eredményeiröl, va­la­mint a Hosz azon al­kot­mány­bí­ró­sá­gi be­ad­vá­nyá­ról, mely az el­ma­radt 2004. évi 13. ha­vi il­let­mény meg­fi­ze­té­sét ké­ri. Az ak­tu­á­lis tá­jé­koz­ta­tó után dr. Hor­to­bá­gyi Ti­bor a Hosz jog­se­gély­szol­gá­la­tá­nak müködését, a szak­szer­ve­zet je­len­leg is zaj­ló pe­res ügye­it is­mer­tet­te. A jo­gi ügyvivö – emel­lett – be­szá­molt a készülö egy­sé­ges köz­szol­gá­la­ti tör­vény ka­to­ná­kat érintö rész­leteiröl is. Ez­után Já­ger Ti­bor a Hosz-tagok szá­má­ra biz­to­sí­tott szol­gál­ta­tá­sok­ról adott át­te­kin­tést. Feb­ru­ár 17-én, a há­rom tan­óra ke­re­té­ben le­zaj­lott ak­tu­á­lis tá­jé­koz­ta­tó­kat mint­egy két­száz, ka­to­nai vég­zett­ség­gel nem rendelkezö tiszt, zász­lós, tiszt­he­lyet­tes és tisz­tes hall­gat­ta vé­gig, il­let­ve tet­te fel ma­gán- vagy közérdekü kér­dé­sét. A szak­szer­ve­ze­ti tisztségviselök ta­lál­koz­tak Holp György ez­re­des­sel, az in­téz­mény pa­rancs­no­ká­val is. A nap vé­gé­re ki­ala­kult sta­tisz­ti­ka je­lez­te: si­ke­res volt a szent­end­rei ren­dez­vény, har­minc­hat ka­to­na töl­töt­te ki a hely­szí­nen a rep­re­zen­ta­tív szak­szer­ve­zet be­lé­pé­si nyi­lat­ko­za­tát, emel­lett meg­ala­kult egy har­minc­egy fös hall­ga­tói Hosz cso­port is.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-07 13:18:55
Kedves Tagtársunk! 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának...

  JETfly Magazin

Nem könnyű a semleges országok élete. Pláne nem, ha kicsik és védelmi iparuk nem fejlett. Így járt Ausztria is: éppen ezért jelent most komoly fejtörést légierejének fejlesztése.

  Háború Művészete magazin

Az Airbus Helicopters friss bejelentése értelmében, új rendelés érkezett a H145M típusú könnyű, többfeladatú forgószárnyasra: Brunei hat példányt rendelt a hazánk által is hadrendbe állított helikopterből.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.