2024. 06. 16.
Jusztin
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Összefoglaló a HÉF januári üléseiről

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:43

Ja­nu­ár 31.

 

A Hon­vé­del­mi Érdekegyeztetö Fó­rum (HÉF) ena­pi té­má­ja a kor­mány­ha­tá­ro­zat­ban rögzített szer­ve­ze­ti kor­sze­rüsítéssel és lét­szám­csök­ke­nés­sel össze­függö fel­ada­tok­ról szó­ló HM uta­sí­tás ter­ve­zet meg­tár­gya­lá­sa volt. La­ka­tos Lász­ló mér­nök dan­dár­tá­bor­nok, a HM ter­ve­zé­si és ko­or­di­ná­ci­ós föosztály­vezetöje el­mond­ta, hogy a mos­ta­ni fel­adat­nak a ha­té­kony mü­ködtetés, il­let­ve a költ­ség­csök­ken­tés a legföbb cél­ja, a lét­szám­csök­ken­tés „csak” kö­vet­kez­mé­nye. Az elöterjesztö kü­lön hang­sú­lyoz­ta, hogy a ve­ze­té­si szin­tek, a vezetöi be­osz­tá­sok, a ma­ga­sabb rend­fo­ko­za­tú­ak szá­má­nak csök­ken­té­se, il­let­ve a he­lyes ál­lo­mány­ará­nyok be­ál­lí­tá­sa is az elérendö cé­lok kö­zött sze­re­pel.

A na­pi­rend­hez hoz­zá­szó­ló Bra­un Lász­ló mér­nök vezérörnagy sze­rint a müködöképes in­teg­rált szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sa a lé­nyeg. A HM HVK fönökének elsö he­lyet­te­se ki­emel­te: a leg­fon­to­sabb, hogy az át­ala­ku­lás úgy men­jen vég­be, hogy köz­ben a leg­szín­vo­na­la­sab­ban le­hes­sen vég­re­haj­ta­ni va­la­mennyi fel­ada­tot. Az elöterjesztést az ér­dek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek tá­mo­gat­ták.

A fó­rum elsö fél­éves mun­ka­terv­ének tár­gya­lá­sa­kor Sipos Gé­za kér­te, hogy – legkésöbb áp­ri­li­sig – mu­tas­sa be a szak­tár­ca azo­kat az ér­de­mi eröfeszítéseket, ame­lye­ket a HÉF ér­de­mi müködtetése ér­de­ké­ben tesz a HM. A BEOSZ el­nö­ke ezért az áp­ri­li­si ülés na­pi­rend­jé­re ja­va­sol­ta fel­ven­ni, hogy a HM ad­jon tá­jé­koz­ta­tást a tár­ca és a Hosz kö­zöt­ti – a HÉF mun­ká­ját is be­fo­lyá­so­ló – je­len­le­gi két­ol­da­lú párbeszédröl.

 

Feb­ru­ár 7.

 

A Hon­vé­del­mi Érdekegyeztetö Fó­rum (HÉF) – a mun­ka­vál­la­lói ol­dal kez­de­mé­nye­zé­sé­re – ezen a na­pon rend­kí­vü­li ülést tar­tott. Az egyet­len – a HM üdül­te­té­si rend­sze­ré­nek át­ala­kí­tá­sá­val fog­lal­ko­zó – na­pi­ren­di pon­tot elöterjesztö dr. Fapál Lász­ló köz­igaz­ga­tá­si ál­lam­tit­kár ki­je­len­tet­te: a költ­ség­ve­té­si tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott, kö­zel 120 mil­li­árd fo­rin­tos meg­vo­nás, va­la­mint a bevétel-bövítés kény­sze­re mi­at­ti in­gat­lan-ér­té­ke­sí­tés szo­rít­ja a szak­tár­cát az üdül­te­té­si rend­szer ala­pos át­ala­kí­tá­sá­ra.

Az elöterjesztést követö hoz­zá­szó­lá­sok és kér­dé­sek kö­zött Sipos Gé­za BEOSZ el­nök meg­je­gyez­te: nem le­hetösége, ha­nem kö­te­les­sé­ge a szak­tár­cá­nak a mos­ta­ni elöterjesztés.

 

Feb­ru­ár 16.

 

A HÉF ülé­sét Er­dé­lyi La­jos dan­dár­tá­bor­nok, a fó­rum so­ros el­nö­ke nyi­tot­ta meg, majd a haderö-átalakítás V. üteméröl Vass Já­nos ez­re­des adott rö­vid tá­jé­koz­ta­tást. A meg­bí­zott haderötervezési csoportfönök ki­je­len­tet­te: az el­múlt na­pok­ban ­ké­szült el a szer­ve­zé­si fel­ada­tok­kal összefüggö vezérkar-fönöki pa­rancs.

A HÉF emel­lett tár­gyalt a ka­to­nai és rend­vé­del­mi felsöoktatási in­téz­mé­nyek vezetöinek, ok­ta­tó­i­nak és hall­ga­tó­i­nak jog­ál­lá­sá­ról szó­ló 1996.évi XCV. tör­vény mó­do­sí­tá­sá­ról szó­ló tör­vény­ja­vas­lat­ról is. Az elöterjesztö HM Jo­gi és Igaz­ga­tá­si Föosztály ne­vé­ben dr. Till Sza­bolcs ez­re­des az írás­be­li anyag­hoz hoz­zá­tet­te: a tár­ca legföbb cél­ja a ko­ráb­bi ösz­tön­dí­jas sza­bá­lyo­zá­si rend­szer új ja­vas­la­tok­kal történö ki­egé­szí­té­se.

A tár­ca esélyegyenlöségi kon­cep­ci­ó­já­ról a HM hu­mán­po­li­ti­kai föosztályának vezetöje szólt. Er­dé­lyi La­jos a ter­ve­zet szó­be­li ki­egé­szí­té­se­ként – kér­dés­re vá­la­szol­va – ki­je­len­tet­te: a szak­tár­ca „a köz­vet­len a nyug­ál­lo­mány elött” fo­gal­ma alatt egy esztendönyi idötartamot ért. A szak­szer­ve­ze­tek a té­má­val kap­cso­lat­ban meg­fo­gal­maz­ták: az esélyegyenlöség nem más, mint po­zi­tív diszk­ri­mi­ná­ció, ép­pen ezért a Ma­gyar Hon­véd­ség szak­irá­nyú kon­cep­ci­ó­já­nak a se­reg­ben meglévö „esélyegyenlötlenségek” ki­kü­szö­bö­lé­sét kell szol­gál­nia, így a célkitüzéseknek is re­á­li­sak­nak és vég­re­hajt­ha­tók­nak kell len­ni.

A vá­laszt­ha­tó bé­ren kí­vü­li ja­va­dal­ma­zá­si rend­szer (VBKJ) bevezetéséröl is Er­dé­lyi tá­bor­nok tá­jé­koz­ta­tott. A föosztályvezetö hang­sú­lyoz­ta: a for­rás­ol­dal ki­mun­ká­lá­sa még nem fejezödött be, je­len­leg is zaj­la­nak a tár­cá­nál a szakértöi egyez­te­té­sek. A szak­szer­ve­ze­tek han­got ad­tak fé­lel­me­ik­nek: ös­­sze­tett­sé­ge mi­att az elökészítésbe ér­de­mes len­ne mul­ti­na­ci­o­ná­lis ta­pasz­ta­la­tok­kal bí­ró szakértöt is be­von­ni, emel­lett – föleg a be­ve­ze­tés idöszakában – plusz­for­rá­so­kat is biz­to­sí­ta­ni kel­le­ne.

Az üdül­te­tés és a helyörségi klu­bok 2005. évi szol­gál­ta­tá­si lehetöségeiröl szó­ló írá­sos anya­got szin­tén a HM hu­mán­po­li­ti­kai föosztályvezetöje ter­jesz­tet­te a HÉF elé. A szak­szer­ve­ze­tek meg­fo­gal­maz­ták: a be­ter­jesz­tett szö­veg nem fog­lal­ko­zik az új tí­pu­sú haderöhöz kötödö kul­tu­rá­lis fel­ada­tok­kal és a ha­gyo­mány­ápo­lás­sal sem. Kér­dés­re vá­la­szol­va Er­dé­lyi tá­bor­nok el­mond­ta, hogy a lak­ta­nyák­ban szol­gá­ló tisz­ti- tiszt­he­lyet­te­si ál­lo­mány szá­má­ra ki­ala­kí­tan­dó klu­bok müködtetése – az ide­á­lis lak­ta­nya­mo­dell ré­sze­ként, ha táv­la­tok­ban is, de – azt je­len­ti, hogy egy­faj­ta belsö szol­gál­ta­tó rend­szer­ként, nyílt szó­ra­ko­zá­si lehetöséget kí­nál­hat. 

A HÉF leg­kö­ze­lebb már­ci­us 16-án ülé­se­zik. Ak­kor – a ter­ve­zett na­pi­rend sze­rint – az élel­me­zé­si nor­mák 2005. évi ala­ku­lá­sá­ról, a szerzödéses ál­lo­mány élel­me­zé­si el­lá­tá­sá­nak helyzetéröl, va­la­mint a hon­vé­del­mi ága­zat idei föbb nyil­vá­nos­sá­gi eseményeiröl, a 2005-ben megrendezendö prog­ra­mok­ról és a pá­lyá­za­tok­ról tár­gyal­nak majd. 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

A legnagyobb nemzetközi légitársaság újabb jelentős lépést tett a légi közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentéséért. Az Emirates több más járatához hasonlóan, már a Szingapúrból induló repülőgépeit is környezetkímélőbb üzemanyaggal üzemelteti.

  Háború Művészete magazin

Egy új harcjármű rendszerbe állításakor az első lépések egyik legfontosabbika a kezelők vezetési rutinjának megszerzése. A június 11-ei héten az MH Klapka György 1. Páncélosdandár egyik legkorszerűbb eszközével, a Leopard 2A7HU típusú harckocsival gyakorolják a harcjárművezetők többek között a közúton való közlekedést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.