2023. 12. 10.
Judit
: 383 Ft   : 355 Ft Benzin: 615 Ft/l   Dízel: 645 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A leghíresebb honvédőrnagy

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:56

Mielött bár­ki ta­lál­gat­ni kez­de­ne: szá­mom­ra a leg­hí­re­sebb honvédörnagy a re­form­kor és a sza­bad­ság­harc ko­szo­rús po­é­tá­ja, Petöfi Sán­dor. Hu­szon­négy éve­sen ír­ta A XIX. szá­zad költöi címü ver­sét, hu­szon­négy éve­sen már tud­ta, hogy „nagy mun­kát vál­lal az ma­gá­ra, ki most ke­zé­be lan­tot vesz.”

Lan­tot vett ke­zé­be, hogy száz és száz ver­sé­ben újít­sa meg a ma­gyar lí­rát, hogy da­lol­jon szépröl, szerelemröl, a ma­ma tyúk­já­ról, a fa­lu vé­gi kur­ta kocs­má­ról, de legföképpen ha­zá­ról és sza­bad­ság­ról. S ír­ha­tott vol­na újabb szá­zat és ez­ret, ha har­minc-negy­ven évet él még. Ha­csak öt­ven­öt új év haj­na­lán, szü­le­tés­nap­ján kö­szön­thetik ba­rá­tai és ra­jon­gói, mint Vö­rös­mar­tyt, már meg­ada­tott vol­na ne­ki töb­bek kö­zött az is, hogy együtt hú­zas­sák el a vén ci­gán­­nyal fáj­dal­mas éne­kü­ket, s hogy együtt ül­dö­gél­jen Arany Já­nos­sal a szi­ge­ti pa­do­kon.

Nem volt dél­ceg em­ber, ke­zé­be a lant job­ban si­mult, mint a kard. Még­is szin­te törvényszerü volt a cse­re, mert öszintén hit­te:

„Se­hon­nai bi­tang em­ber

Ki most, ha kell, hal­ni nem mer

Ki­nek drá­gább rongy éle­te,

Mint a ha­za be­csü­le­te”

A leg­hí­re­sebb honvédörnagyra is em­lé­ke­zünk min­den év már­ci­us 15-én, s ami­kor íz­lel­get­jük a leg­szebb és leg­szen­tebb ma­gyar szó – hon­véd – je­len­té­sét, gon­dol­junk azok­ra a baj­tár­sak­ra is, akik Pákozdnál és Bu­da­vár­nál, Ara­don és Vi­lá­gos­nál él­tek – hal­tak a sza­bad­sá­gért ak­kor is, ami­kor Eu­ró­pa már – új­ra csen­des lett.

Sza­vak, el­ne­ve­zé­sek, definiciók nem vé­let­le­nül szü­let­nek: a hon­véd szót elöször 1848-ban hasz­nál­tuk, s a Ma­gyar Had­se­reg ka­to­ná­ját ér­tet­tük alat­ta. Mil­li­ók öl­töt­ték ma­guk­ra száz­öt­ven­hét év alatt a hon­véd egyen­ru­hát, s szám­ta­lan dicsöséges gyözelmet arat­tak és fáj­dal­ma­san sok ve­re­sé­get szen­ved­tek. Most, kö­ze­led­ve már­ci­us idu­sá­hoz, szin­te tra­gi­ko­mi­kus, hogy a leg­hí­re­sebb honvédörnagy ké­sei utó­da­i­nak lak­ta­nyá­i­nál ci­vil biz­ton­sá­gi­ak strá­zsál­nak.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

  JETfly Magazin

Olvasóink már jól ismerik a sok-sok éve működő JETfly Webáruházat, melyben repüléshez kapcsolódó relikviákat, illetve ruházati termékeket rendelhetnek meg. A kínálat folyamatosan bővül, mutatjuk a legfrissebb ajánlatokat, melyek a közelgő ünnepek kapcsán is szép ajándékok lehetnek!

  Háború Művészete magazin

Lánctalpak csörögnek, motorok zúgnak, ágyúcsövek robbanásszerű hangot hallatnak. Röviden és tömören: harckocsilövészet Szomódon.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.