2023. 06. 04.
Bulcsú
: 371 Ft   : 344 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A leghíresebb honvédőrnagy

Hosz  |  2005. 03. 03., 19:56

Mielött bár­ki ta­lál­gat­ni kez­de­ne: szá­mom­ra a leg­hí­re­sebb honvédörnagy a re­form­kor és a sza­bad­ság­harc ko­szo­rús po­é­tá­ja, Petöfi Sán­dor. Hu­szon­négy éve­sen ír­ta A XIX. szá­zad költöi címü ver­sét, hu­szon­négy éve­sen már tud­ta, hogy „nagy mun­kát vál­lal az ma­gá­ra, ki most ke­zé­be lan­tot vesz.”

Lan­tot vett ke­zé­be, hogy száz és száz ver­sé­ben újít­sa meg a ma­gyar lí­rát, hogy da­lol­jon szépröl, szerelemröl, a ma­ma tyúk­já­ról, a fa­lu vé­gi kur­ta kocs­má­ról, de legföképpen ha­zá­ról és sza­bad­ság­ról. S ír­ha­tott vol­na újabb szá­zat és ez­ret, ha har­minc-negy­ven évet él még. Ha­csak öt­ven­öt új év haj­na­lán, szü­le­tés­nap­ján kö­szön­thetik ba­rá­tai és ra­jon­gói, mint Vö­rös­mar­tyt, már meg­ada­tott vol­na ne­ki töb­bek kö­zött az is, hogy együtt hú­zas­sák el a vén ci­gán­­nyal fáj­dal­mas éne­kü­ket, s hogy együtt ül­dö­gél­jen Arany Já­nos­sal a szi­ge­ti pa­do­kon.

Nem volt dél­ceg em­ber, ke­zé­be a lant job­ban si­mult, mint a kard. Még­is szin­te törvényszerü volt a cse­re, mert öszintén hit­te:

„Se­hon­nai bi­tang em­ber

Ki most, ha kell, hal­ni nem mer

Ki­nek drá­gább rongy éle­te,

Mint a ha­za be­csü­le­te”

A leg­hí­re­sebb honvédörnagyra is em­lé­ke­zünk min­den év már­ci­us 15-én, s ami­kor íz­lel­get­jük a leg­szebb és leg­szen­tebb ma­gyar szó – hon­véd – je­len­té­sét, gon­dol­junk azok­ra a baj­tár­sak­ra is, akik Pákozdnál és Bu­da­vár­nál, Ara­don és Vi­lá­gos­nál él­tek – hal­tak a sza­bad­sá­gért ak­kor is, ami­kor Eu­ró­pa már – új­ra csen­des lett.

Sza­vak, el­ne­ve­zé­sek, definiciók nem vé­let­le­nül szü­let­nek: a hon­véd szót elöször 1848-ban hasz­nál­tuk, s a Ma­gyar Had­se­reg ka­to­ná­ját ér­tet­tük alat­ta. Mil­li­ók öl­töt­ték ma­guk­ra száz­öt­ven­hét év alatt a hon­véd egyen­ru­hát, s szám­ta­lan dicsöséges gyözelmet arat­tak és fáj­dal­ma­san sok ve­re­sé­get szen­ved­tek. Most, kö­ze­led­ve már­ci­us idu­sá­hoz, szin­te tra­gi­ko­mi­kus, hogy a leg­hí­re­sebb honvédörnagy ké­sei utó­da­i­nak lak­ta­nyá­i­nál ci­vil biz­ton­sá­gi­ak strá­zsál­nak.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.