2024. 07. 15. hétfő
Henrik, Roland
: 391 Ft   : 359 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

„A Hosz aktív, konstruktív és kemény vitapartner”

Hosz  |  2006. 01. 03., 17:47

Interjú Fapál Lászlóval, a HM közigazgatási államtitkárával

Jelentõs események történtek a 2005-ös esztendõben mind a Magyar Honvédség, mind a Honvédszakszervezet életében. A közigazgatási államtitkárral beszélgetve ezeket vettük górcsõ alá.Államtitkár úr! A közelmúltban ünnepeltük a Magyar Honvédség önkéntes haderõvé alakításának egy esztendõs évfordulóját. A mögöttünk lévõ idõszak milyen pozitív, illetve negatív tapasztalatokkal szolgált?A mögöttünk hagyott idõszakról elöljáróban elmondhatom: világosan megfogalmazott, reális, teljesíthetõ célokat határoztunk meg. A honvédelmi tárca 2005-ben végrehajtotta a kormány programjában meghatározott honvédelmi célkitûzéseket. Megvalósultak szövetségi és európai uniós vállalásaink, ugyanakkor a Magyar Köztársaság biztonságpolitikai érdekeit támogató nemzetközi missziókban továbbra is sikeresen részt vettünk.Emellett az országvédelem folyamatos biztosítása, a NATO- és az EU-tagságból fakadó, a tárcát érintõ védelmi feladatokat is teljesítettük. Említésre méltó, hogy befejezõdött a NATO integrációs program egy fontos állomása, a terrorizmus elleni tevékenység katonai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek pedig megteremtõdtek. Tovább erõsödött a képesség alapú, a nemzeti és szövetségi követelményeknek egyaránt megfelelõ, önkéntes haderõ professzionális jellege. Ha a pozitívumokról kell említést tennem, akkor kiemelem a minisztérium teljes körû integrációjának végrehajtását, illetve befejezését. A honvédelmi tárca érintett szervezetei korszerûsítésének, létszámcsökkentésének folytatása, a honvédség mûködési költségeinek mérséklése, a feladatok elosztása és egyes szervezetek racionalizálása nem volt könnyû feladat, s ami még fontosabb: áldozatokkal is járt. Amikor évekkel ezelõtt a honvédelmi vezetés fõ céljait megfogalmaztuk, létezett egy nagyon erõs társadalmi igény, hogy a katonai szolgálat csak önkéntes alapon legyen vállalható. Ezt figyelembe kellett vennünk és markánsan érvényesítenünk kellett. A magyar haderõ jelenleg folyó fejlesztése, átalakítása történelmi jelentõségû sikerének egyik alapjaként a 2004. novembere óta létezõ önkéntes haderõ mûködtetése maga után vonta az elvek, vezérlõ értékek, a mûködési folyamatok és a feltételek új alapokra helyezését, illetve újrafogalmazását. A széleskörû társadalmi támogatást és segítõ kormányzati figyelmet kapott folyamat befejezésekor létrejött önkéntes Magyar Honvédség ma már úgy mûködik, mint egy olyan nemzeti katonai erõ, amely - a NATO integráns részeként - képes eredményesen tevékenykedni mind a haza katonai védelme, mind a szövetségi feladatok érdekében.A hosszabb távra kitûzött cél, a professzionális haderõ létrehozása azonban még további feladatok megoldását igényli, melyeken folyamatosan dolgozunk, és amely területeken a 2005. évi céljaink megvalósításakor számos sikert értünk el.Ezek közé tartozik a megfelelõ jogi szabályzók megalkotása; a tárca szociális ellátórendszerének megõrzése; az új kiképzési rendszer elemeinek megerõsítése, illetõleg a professzionális követelményeknek és a honvédség újszerû feladatainak megfelelõ felkészítés biztosítása. Emellett fontos feladat az önkéntes haderõ megtartó képességének erõsítését elõsegítõ infrastrukturális fejlesztések folytatása.A jogi szabályzók tekintetében a már végrehajtott és a folyamatban lévõ törvényi változások koncepcionális célja a jogszabályok olyan irányú módosítása volt, amely biztosítja a Magyar Honvédség megváltozott szerkezetének, szervezési és mûködési rendjének megfelelõ foglalkozáspolitika kialakítását, az állomány hatékony alkalmazását.A tárca szociális ellátórendszere színvonalának megõrzése tekintetében az új szolgáltatások bevezetése helyett a rendszer mûködésének javítása, valamint a szabályozottság erõsítése képezte törekvéseink alapját. Jelentõs erõfeszítések történtek az önkéntes haderõ szükségleteinek megfelelõ ösztönzési és ellátó rendszer mûködésének javítása érdekében. Figyelmünk kiterjedt a tárca - mint társadalmi nagymunkáltató - érdekeire, a közszférában, közszolgálatban végbemenõ folyamatokra, a munkaerõ-piaci hatásokra, a hatékonyságnövelés követelményére, a toborzási célcsoportok és a foglalkoztatott munkavállalók jövedelemelvárásaira. A haderõátalakítás által keletkezett foglalkoztatási feszültségek kezelésére - munkahelymegtartó képzések szervezésére, valamint a létszámcsökkentés következtében távozó hivatásos, szerzõdéses és polgári állomány át- és továbbképzésének támogatására - a tárca 2003 és 2005 között mindösszesen 459,2 millió forintot fordított, ennek mintegy 75%-át külsõ forrás (Munkaerõpiaci Alap, VOSZ) bevonásával. A felhasználható összeg 2005-ben 200 millió forint volt, amely a tárca által biztosított 50 millió forintból és a Munkaerõpiaci Alapból igényelt 150 millió forintból tevõdött össze.Komoly eredménynek tartom, hogy megkezdõdött egy, a gyakorlatban hatékonyan mûködõ, elsõsorban a misz-sziós tevékenységhez igazodó és a külföldi tapasztalatokat adaptáló Családsegítõ Szolgálat kiépítése, amely a katonacsaládok segítését abban az esetben kezdi el, amikor a katona feladat-végrehajtásra két hétnél hosz-szabb idõre elhagyja béke elhelyezési körletét és hazai területen, vagy külföldön teljesít szolgálatot. A szolgáltatás egyaránt magába foglalja a családdal történõ rendszeres kapcsolattartás lehetõvé tételét, a családi-gyermeknevelési problémák megoldásának, valamint a rendkívüli élethelyzetek kezelésének segítését.Az önkéntes haderõbõl professzionális haderõvé válásnak milyen fõbb kritériumait kell még teljesíteni?Magyarország NATO-hoz történõ katonai integrációjának elsõ fázisa 2005-ben befejezõdött, és a NATO struktúrába való integrálódása egyértelmûen eredményesnek tekinthetõ. A Magyar Köztársaság teherbíró képességének megfelelõ mértékben és teljesítménnyel járult hozzá a közös védelemhez és a NATO katonai képességeihez. A költségvetési és technikai korlátok ellenére a NATO egyenrangú tagjává vált, és a szövetségesek elismerik a tagságból eredõ kötelezettségek teljesítésére irányuló erõfeszítéseket. A rendelkezésre álló erõforrásokkal összhangban a 2005. év végéig felvállalt haderõ képességi célok a nehézségek ellenére idõarányosan teljesültek.A tervezési rendszerben és folyamatokban arra törekszünk, hogy érvényesüljenek a fejlesztésekre, beruházásokra vonatkozó elképzelések, valamint, hogy a tervezés és a költségvetés átláthatóságának növelése révén javuljon az erõforrások felhasználásának hatékonysága. Az új típusú tervek a kormány, a honvédelmi vezetés és az összes érintett tervezõ szerv valamint a parancsnoki-vezetõi állomány számára 10 éves kitekintést, kellõ elõrelátást biztosítanak, és jelenleg évente kerülnek kiadásra. A tervezési technika a késõbbiekben a módosulás alatt álló NATO védelmi tervezési folyamathoz igazodik, ami a tervek kétévenkénti gördítését és a közbeesõ években a pontosításukat jelenti. Annak érdekében, hogy az önkéntes haderõ professzionálissá váljon, a kormány és a honvédelmi vezetés kiemelt figyelmet fordít a honvédség képességeinek növelésére, felkészültségének fokozására. Elsõrendû kérdés a szövetségi elvárások figyelembevétele, az eddigi felajánlásainknak az ország teherbíró képességétõl függõ teljesítése. A professzionalitás elérése egy hosszabb, akár tíz évig tartó folyamat is lehet, amely szorosan összefügg a honvédelmi tárca hosszú távú költségvetési lehetõségeivel, a hazai és a nemzetközi elvárások összehangolásával, a technikai eszközök modernizációjának ütemezésével.A Honvédszakszervezet vezetésében - 2005. áprilisban - bekövetkezett váltás óta sikeres a katona-szakszervezet és a szaktárca együttmûködése. Megújult a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) munkája is...A Honvédszakszervezet vezetésében bekövetkezett személyi változtatások a Hosz belügyébe tartoznak, annak körülményeit nem kívánom értékelni. Az azóta eltelt idõszak valóban érdemi változásokat eredményezett a tárca és a Hosz együttmûködésében. Ezek közül kiemelném a kétoldalú megállapodást, illetve azt a tényt, hogy a Honvédszakszervezet visszatért a HÉF-re, amely az együttmûködés elsõ számú terepe. A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórumot a minisztérium rendkívül fontosnak tartja, az ott felmerülõ témakörök és kérdések megoldását kiemelten kezeljük. Úgy vélem, hogy a HÉF tavaly rendkívül komoly munkát végzett, eredményeket ért el, amely jó szolgálatot tett a Magyar Honvédség teljes állományának eredményes és sikeres munkája, a munkabéke megteremtése érdekében.Az érdekegyeztetés során a Hosz által megfogalmazott számos kreatív javaslat nyitott fülekre talált, nem egy esetben - jogszabályok, HM rendeletek kidolgozásakor - segítette a szakszervezet véleménye a honvédelmi tárca munkáját.Igen, a Hosz az elmúlt idõszakban rendkívül aktív, konstruktív, ugyanakkor kemény vitapartnernek bizonyult. Úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás nagy mértékben javította a tárca és a szakszervezet együttmûködését, ami hozzájárult a feladatok sikeres és eredményes végrehajtásához.Miben látja a további sikeres együttmûködés lehetõségét, hogyan válhat a Hosz - a tárca véleménye szerint - igazán aktív, a katonák érdekeit hatékonyan képviselõ partnerré?Véleményem szerint e téren komoly elõrelépést tanúsított a Honvédszakszervezet, amit e hasábokon is megköszönök az Önök munkatársainak. Akárcsak 2005-ben, a Honvédelmi Minisztérium vezetése 2006-ban is együttmûködõ partnerként kezeli a katonák legnagyobb érdekképviseleti szervezetét.A Hosz - az FRDÉSZ tagszervezeteként - a közelmúltban csatlakozott a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához (LIGA). Ezzel az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) munkájában is képviselik már a katonák érdekeit. Ön szerint is eredményes lehet a fúzió?Nem lenne szerencsés, ha a honvédelmi tárca közigazgatási államtitkára szakszervezeti belügyekkel foglalkozna, azokat bármilyen módon értékelné. Azt kívánom az új érdekképviseleti tömörülésnek, hogy megfelelõ vitapartnerként minden egyes kérdésben megegyezésre jussunk a jövõben, s akkor bizonyára a tagság elégedett lesz a szakszervezet munkájával is. Engedjék meg, hogy a Honvédelmi Minisztérium vezetése nevében megköszönjem a Honvédszakszervezet vezetõinek, munkatársainak, teljes tagságának 2005. évi munkáját, s kívánok mindnyájuknak sikerekben gazdag, boldog új esztendõt.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 07. 15., 10:35
Az elmúlt napok ránk törő forrósága tette igazán népszerűvé a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet központi rendezvényét a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, valamint a hozzátartozó Aquaparki csúszdapark területén, immáron tizennyolcadik alkalommal.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

„Az elmúlt napok során egy olyan versenynek lehettünk tanúi, ahol a világ legkiválóbb ejtőernyősei mérték össze felkészültségüket, technikai tudásukat, és elhozták ennek a különleges sportnak az izgalmát, szépségét nekünk” – búcsúzott Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a 46. Ejtőernyős Világbajnokság résztvevőitől a szolnoki RepTárban, július 12-én.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.