2024. 06. 22. szombat
Paulina
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Megjelent a 40/2023. (II.20) Kormány rendelet, valamint a 3/2023. HM rendelet

2023. 02. 21., 08:44

40/2023. (II. 20.) Korm. rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet és az ahhoz kapcsolódó további kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177/B. § (1) bekezdésében az „elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája” szövegrész helyébe az „elhunyt hivatásos, szerződéses, a jogszabály szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő vagy nyugállományú katona árvája” szöveg lép.

2. A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 7. §-ában az „elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája” szövegrész helyébe az „elhunyt hivatásos, szerződéses, a jogszabály szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő vagy nyugállományú katona árvája” szöveg lép.

3. A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában az „elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája” szövegrész helyébe az „elhunyt hivatásos, szerződéses, a jogszabály szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő vagy nyugállományú katona árvája” szöveg lép.

4. A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdéstől eltérően időarányos visszatérítési kötelezettség terheli azt a szolgálati juttatásban részesült katonát, akinek a szolgálati viszonya a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése szerint szűnik meg, és a szolgálati viszonya megszűnésének időpontjában nem rendelkezik három év folyamatos szolgálati viszonnyal.”

5. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Hjt. 74. § (1) bekezdésétől eltérően a legénységi állomány azon tagja is visszailleszkedési támogatásra jogosult, akinek szolgálati viszonyát az (1) bekezdés szerinti felmentés alkalmazásával szüntették meg.”

6. § (1) Az R. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnik, ha) 

 „d) a központi pénzügyi szervezet a jogosult kérelmére megszünteti, 

e) a központi pénzügyi szervezet a (6) bekezdésben foglaltak szerint hivatalból megszünteti, vagy”

(A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnik, ha) 

„f) a jogosult a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátást vagy szolgálati járandóságot veszi igénybe.”

7. § Az R 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha

a) a 2. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult vagy

b) a 2. § (5) bekezdés c) vagy f) pontja szerinti személy

betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, annak betöltése napjától a Hjt. 2. § 30. pontjától eltérően nyugállományú katonának minősül.”

8. § Az R. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy és családtagja a Hjt. 140. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően

a) a regenerálódást segítő, rekreációs és üdültetési szolgáltatások,

b) a kegyeleti minősítés, a kegyeleti gondoskodás és a katonai temetés,

c) az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatások

közül a nyugállományú katonát és családtagját megillető juttatásra jogosult.

(2) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény, valamint a Hjt. rendelkezéseitől eltérően a nyugállományú katonával megegyező módon jogosult az egyenruha viselésére, azzal, hogy a 2. § (1) bekezdése szerinti időpontot megelőző napon viselt rendfokozatát a szolgálati juttatásban részesülésre utalással „hszj.” megjelöléssel viselheti.

(3) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a (4)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel a nyugállományú katonát megillető lakhatási támogatásra jogosult.

(4) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésében álló lakás juttatása iránti igénylést nem nyújthat be.

(5) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult személy lakáscélú munkáltatói kölcsön iránti igénylést a felmentési idő alatt benyújthat, azzal, hogy az igénylés a szolgálati hely szerinti vonzáskörzetre, illetve életkori korlátokra vonatkozó jogszabályi feltételek hiányában is teljesíthető, ha a jogosult a felmentési idő alatt vagy a felmentési idő lejártát követő 30 napon belül legalább 5 éves önkéntes műveleti vagy önkéntes területvédelmi tartalékosi szolgálati viszony létesítését vállalja. Ez esetben a lakáscélú munkáltatói kölcsön a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglalt feltételek szerint nyújtható, azzal, hogy a munkáltatóikölcsön-szerződést – egyösszegű, azonnali visszafizetési kötelezettség mellett – fel kell mondani akkor is, ha a szolgálati juttatásra való jogosultság a 2. § (6) bekezdése alapján kerül megszüntetésre, vagy önkéntes tartalékosi szolgálati kötelezettségét az érintett nem teljesítette.

(6) Ha a 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult személy a szolgálati viszonya utolsó napján lízingelt lakóingatlanhoz kapcsolódó lízingdíj megfizetése céljából folyósított lakáspénzben részesült, kizárólag e lakóingatlan vonatkozásában a szolgálati viszonyának utolsó napján irányadó és megállapított lakáspénz számára, a szolgálati vonzáskörzetre vonatkozó jogszabályi feltételek hiányában továbbfolyósítható önkéntes műveleti vagy önkéntes területvédelmi tartalékosi szolgálat vállalása esetén, e szolgálat teljesítésének utolsó napjáig, de legfeljebb az érintett szolgálati viszonyának 1. § szerinti megszűnésétől számított két évig. Ez esetben a lakáspénz folyósítását meg kell szüntetni akkor is, ha a szolgálati juttatásra való jogosultság a 2. § (6) bekezdése alapján kerül megszüntetésre.

5/B. § A Hjt. 179–188. §-át a 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személyre is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések alkalmazása során az állomány tagja alatt a honvédelemi szolgálati juttatásban részesülőt is érteni kell.”

9. § (1) Az R. 6. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az állomány tagját a rendelkezési állomány (1) bekezdés szerinti időtartama alatt illetményként a rendelkezési állományba helyezést megelőző napon érvényes illetményéből számított távolléti díj illeti meg.

(2b) Az állomány (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezett tagjára vonatkozó állományilletékes parancsnoki jogköröket a központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja, személyügyi és pénzügyi ügyeinek intézését az a honvédelmi szervezet végzi, ahol az érintett a rendelkezési állományba helyezését megelőző utolsó szolgálati beosztását betöltötte.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Hjt. 74. § (1) bekezdésétől eltérően a legénységi állomány azon tagja is visszailleszkedési támogatásra jogosult, akinek szolgálati viszonyát a (3) bekezdés szerinti felmentés alkalmazásával szüntették meg.

(7) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba tartozás idejére az állományilletékes parancsnoki jogköröket a központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja.”

10. § Az R. 1. § (1) bekezdésében a „25 év tényleges szolgálati” szövegrész helyébe a „25 év – a Hjt. 92. § (1) és (2) bekezdése figyelembevételével számított – tényleges szolgálati” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

A Magyar Közlönyben olvasható továbbá a 3/2023. számú HM rendelet is (758. oldal).

A honvédelmi miniszter 3/2023. (II. 20.) HM rendelete a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos eljárásrendről

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. A honvédelmi szolgálati juttatás megállapítása


1. § A Magyar Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt honvédelmi szervezete (a továbbiakban: központi személyügyi szerv) a honvédelmi szolgálati juttatás megállapítása érdekében megküldi a honvédelmi szervezetek központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezetének (a továbbiakban: központi pénzügyi szervezet) a felmentési idő kezdőnapját követő 15 napon belül a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-án alapuló, az állomány tagja szolgálati viszonyának megszüntetéséről szóló határozatot.

2. § (1) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozatban tájékoztatja a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosultat az R. 5. § (1) bekezdése alapján teljesítendő bejelentési kötelezettségéről, valamint az R. 2. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról.
       (2) A (1) bekezdés szerinti határozatot közölni kell
              a) a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosulttal,
              b) a központi személyügyi szervvel és
              c) a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult állományilletékes parancsnokával.

2. A honvédelmi szolgálati juttatás folyósítása


3. §      (1) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatást havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.
            (2) Ha a honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat az R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot követően emelkedik jogerőre, a központipénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság kezdő napjától a honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjáig járó honvédelmi szolgálati juttatás összegét visszamenőleg, a honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónap 10. napjáig a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.

            (3) Ha a honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat az adott hónap 20. napját követően emelkedik jogerőre, a központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatást – az (1) és (2) bekezdéstől eltérően – a honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő második hónap 10. napjáig a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.
            (4) A honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság hóközi megállapítása, az R. 2. § (5) bekezdése szerinti megszűnése esetén a törthónapra járó honvédelmi szolgálati juttatás összegének meghatározásakor a teljes hónapra járó honvédelmi szolgálati juttatás összegét el kell osztani az adott hónap naptári napjainak a számával, és az így kapott, forintra kerekített összeget meg kell szorozni a törthónap azon naptári napjainak a számával, amely alatt a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság fennállt.


3. A honvédelmi szolgálati juttatás kérelemre történő megszüntetése


4. § A honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult a honvédelmi szolgálati juttatás megszüntetésére irányuló kérelmét a központi pénzügyi szervezetnél írásban nyújthatja be.

4. A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnése, megszüntetése


5. § (1) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatást az R. 2. § (5) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglaltakról történő tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a megszűnés, megszüntetés okának időpontjára visszamenőleges hatállyal megszünteti.
       (2) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatást az R. 2. § (5) bekezdés d) pontja szerinti kérelemben megjelölt időponttól vagy annak hiányában a kérelem központi pénzügyi szervezethez történő beérkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal megszünteti.
       (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti honvédelmi szolgálati juttatás megszűnéséről, megszüntetéséről a központi pénzügyi szervezet indokolt határozatban dönt.
       (4) A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnése, megszüntetése tárgyában hozott határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.


5. A honvédelmi szolgálati juttatás emelése

6. § A honvédelmi szolgálati juttatás összegének az R. 2. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti emelését – az öregségi nyugdíjak emelésének kezdő napjáig történő visszamenőleges hatállyal, az öregségi nyugdíjak emelésének kezdőnapját követő 60 napon belül – a központi pénzügyi szervezet határozathozatal mellőzésével állapítja meg.

6. A honvédelmi szolgálati juttatás felülvizsgálata


7. § Az R. 2. § (5) bekezdés c) pontja szerinti ellátás megállapításáról a központi pénzügyi szervezetet – kérelmére – az ellátást folyósító szerv tájékoztatja.


7. Igazolás a honvédelmi szolgálati juttatásban való részesülésről


8. § (1) A honvédelmi szolgálati juttatáshoz kapcsolódó jogosultságok igazolása céljából a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult kérelmére a központi pénzügyi szervezet a kérelem központi pénzügyi szervezethez történő megérkezését követő 15 napon belül a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülés tényéről igazolást állít ki, amelynek érvényességi ideje a kiállítástól számított egy év.
       (2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság R. 2. § (5) bekezdése szerinti megszűnése esetén az igazolás érvényét veszti.


8. Jogorvoslat


9. § (1) Az e rendelet szerinti határozat elleni fellebbezést a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 182. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül a honvédelemért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve, két példányban kell előterjeszteni a központi pénzügyi szervezetnél.
       (2) A honvédelmi szolgálati juttatás megállapításáról vagy annak elutasításáról szóló másodfokú határozatot a miniszter
adja ki.
       (3) A másodfokú határozattal kapcsolatban jogorvoslat a miniszter által vezetett minisztériummal szemben előterjesztett keresetben a Hjt. 186. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül érvényesíthető.


9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Forrás: www.magyarkozlony.hu

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Rendkívüli intézkedésekkel készül az olimpia miatt megnövekedett utas- és csomagforgalomra az Air France. A légitársaság több ezer fővel növelte dolgozói létszámát, minden üzemképes repülőgépét menetrendbe állítja és megerősíti poggyászkezelő részlegét.

  Háború Művészete magazin

A közelmúltban számoltunk be lapunkon Brunei H145M rendeléséről, most pedig folytatódik a sor Belgiummal: az újabb beszerzés hírét a Párizsban megrendezett Eurosatory védelmi és biztonsági kiállításon jelentették be.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.