2023. 03. 28. kedd
Gedeon, Johanna
: 386 Ft   : 358 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A HÉF-en történt

Hosz  |  2006. 11. 29., 11:49

A számos napirend elõtti kérdés után a haderõ-átalakítás aktuális helyzete, a 2006-2007. évi szervezeti változások, a lakásellátás, a HM alapítású gazdasági társaságok, a Hjt. módosítás, valamint a rekonverzió jelenlegi helyzete is téma volt a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) ülésén. A november 15-i rendezvényen a Honvédszakszervezetet Szincsák Gyula alelnök, dr. Hortobágyi Tibor jogi ügyvivõ, valamint dr. Oláh Gábor jogi-és Németh Péter munkavédelmi szakértõk képviselték.

A november 15-i HÉF plenáris ülés elõtt - Zsoldos Géza HÉF titkár jelenlétében - oldalegyeztetést tartott a munkavállalói oldal. A Honvédszakszervezet központi irodájában - november 14-én - lebonyolított találkozón a napirend elõtti felvetésekrõl és a HÉF ülés napirendjén szereplõ témákról egyeztettek a HM égisze alá tartozó reprezentatív szakszervezetek. Szincsák Gyula Hosz alelnöktõl megtudtuk, hogy a HÉF ülés napirendjén szereplõ témákkal kapcsolatos álláspontok egyeztetése mellett a napirend elõtti kérdéseket is megbeszélték. A szakszervezetek reagálni kívánnak a kihelyezett HÉF ülésen felmerült kérdésekre adott munkáltatói válaszokra, emellett a haderõ új struktúrájára történõ áttérésben érintett szervezetek sorsa, az azonos kondíciójú szolgálati nyugdíj kérdése, valamint a szerzett jogok csorbítása és a különbözõ pótlékok esetleges elvesztése is szóba került.

A HÉF ülésen a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár képviselte, a soros elnök Mészáros Géza, a Hosz elnöke, a munkaadói oldal ügyvivõje Palásti Ferenc dandártábornok, a HM személyzeti fõosztályvezetõje, míg a munkavállalói oldal ügyvivõje Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára volt. Napirend elõtt a munkavállalói oldal ügyvivõje szóvá tette, hogy a szakszervezetek nem kaptak meghívást az önkéntes haderõ megalakulása 2. évfordulója alkalmából közelmúltban megrendezett ünnepségre, majd az egri vezérkar-fõnöki tájékoztatón tapasztalt furcsaságokat is megemlítette. Breuer László szerint tanulságos volt az egri eset, s ezért érdemes volna átgondolni, hogy egy ilyen jellegû, az adott katonai szervezet megszüntetését bejelentõ eseményre milyen körben hívnak meg ezt követõen elöljárókat, illetve, hogy vajon miért nem tesznek fel kérdéseket a parancsnoki álománynak az érintett katonák, ugyanakkor a szakszervezetek számos problémával szembesültek. Palásti dandártábornok válaszában elmondta, hogy szervezési hiba történt, ezért nem hívták meg a szakszervezetek képviselõit az önkéntes haderõ 2. évfordulója tiszteletére szevezett székesfehérvári eseményre. Az egri tájékoztatóval kapcsolatban a személyzeti fõosztályvezetõ kijelentette, hogy az esemény hangulata indokolta azt, hogy Havril vezérezredes eltérjen az eredetileg tervezett forgatókönyvtõl, ám az ügyet követõen minden érintett - többek között a helyi hadkiegészítõ-parancsnokság is - részletes tájékoztatást kapott.

Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke a szolgálati nyugdíj azonos kondícióival kapcsolatban azt kérdezte, hogy mit jelentenek pontosan a nyugállományba vonulás esetén a jelenlegivel azonos feltételek? Mi a honvédelmi tárca elgondolása és álláspontja a juttatások jövõbeni rendszerére, a nyugdíjszámítási alapját képezõ elemek sorsára vonatkozóan?

Pál István ezredes, a HM KPSZH fõigazgató-helyettese válaszában rávilágított, hogy akik 2007. január elsejével rendelkezni fognak 20 év szolgálati viszonnyal, azok azonos  kondíciókkal tudnak szolgálati nyugdíjba vonulni. Ezt követõen még elmondta, hogy tárcaközi elgondolás és érdekegyeztetés indul meg az ügyben november 16-án. A törvénytervezetet pedig 2007. június 30-ig kell a HM tárcának benyújtani - tette hozzá.

Napirend elõtti kérdésében Szincsák Gyula azután érdeklõdött, hogy létrejön-e és milyen feltételekkel a haderõ új struktúrájára történõ áttéréssel kapcsolatban az érintett katonaállomány továbbfoglalkoztatását biztosító - HM és IRM közötti - megállapodás? Van-e más elképzelése a tárcának az egyébként speciális feladatot ellátók jogviszonyban tartására. Azt is megkérdezte a Hosz alelnöke, hogy milyen állapotban van a kormányrendeletben érintett szervezetek átadására vonatkozó megállapodás kidolgozása, annak megkötése?

A munkaadói oldal ügyvivõje válaszában elmondta, hogy  a BVOP-hez várhatóan 11 ember kéri az átvételét, ebbõl hatan csak Budapesten hajlandóak szolgálni. Ezt követõen hozzátette, hogy a HM HVK részérõl Mikita altábornagy, a BVOP részérõl pedig Csere vezérõrnagy már megkezdte a tárgyalásokat az ügyben.

A haderõ-átalakítás aktuális helyzetérõl és feladatairól Békési István dandártábornok tartott tájékoztatót. A HM haderõtervezési fõosztályának vezetõje kiegészítõ hozzászólásában elmondta, hogy ütemterv szerint halad az átalakítási idõszak, annak minden részlete a törvényi elõírások, miniszteri uatsítások alapján történik. A Hosz alelnöke az elõterjesztést követõ vita során azt kérte, hogy a beosztások megváltoztatásánál flexibilis lehetõségeket biztosítson a tárca, vagyis a ,,civilesített“ munkaköröket - az átmeneti idõszakban - katonák is betölthessék. A HM személyzeti fõosztályvezetõ – miután jogosnak nevezte a felvetést – elmondta, hogy a tárca is számol ezzel a lehetõséggel, vagyis lesznek olyan ,,civilesített“ beosztások, amelyeket közalkalmazottakkal és katonákkal egyaránt feltölthetnek. 

A 2006-2007. évi szervezeti változásokról, valamint a szervezeti átalakítás humánpolitikai célkitûzéseirõl dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy beszélt. A HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje elmondta, hogy az államigazgatási reform keretében zajló új struktúrára történõ áttérés következtében mintegy 20%-kal csökkent a vezetõ beosztások száma. Ezt követõen - többek között - a szervezeti átalakítás humánpolitikai irányelveirõl, így a munkakörök jövõbeni korszerûbb megtervezésérõl és a továbbfoglalkoztatás ügyérõl is. A teljesítmény-értékelés alól nem függetlenítheti magát a HM tárca sem - zárta szavait az elõterjesztõ.

Ezt követõen Szincsák Gyula azt jelezte a HÉF számára, hogy az integrálódó katonai szervezeteknél nem azonos esélyekkel indulnak a különbözõ katonai szervezetek tagjai, vagyis azok élveznek elõnyt, akik az adott helyõrségben, adott szervezetnél már korábban is szolgáltak. Emellett az is nyugtalanítja az érintetteket, hogy a csapattagozat állománytáblái késõbb készülnek el, így az ott szolgálók hátrányba kerülnek.

A honvédelmi tárca lakásreform döntéseinek végrehajtásáról, valamint a lakásellátás jövõbeni lehetõségeirõl Lévai István Attila dandártábornok tájékoztatta a fórumot. A HM védelemgazdasági fõosztályvezetõje beszélt - többek között - az elmúlt idõszakban bevezetett többpólusú lakásreformról, illetve a változtatás igényérõl is. Both István ny. ezredes a lakáscélú támogatásokról tartott elõadást, itt mondta el azt is, hogy a HM lakásfejlesztési erõforrása 2007-ben 0 Ft lesz, vagyis új megoldási lehetõségeket kell kidolgozni.

A munkavállalói oldal nevében felszólaló Szincsák Gyula azt hangsúlyozta, hogy a következõ idõszakban rendkívül fontos lesz az új elgondolás, a lakáslízing, mint megoldási módozat bevezetése.

A HM alapítású gazdasági társaságokat (ZRt-k és Kht-k) érintõ döntésekrõl és tervekrõl, valamint a honvédségi közhasznú társaságok és részvénytársaságok munkavállalóinak nagyobb csoportját érintõ tervezett változásokról is a védelemgazdasági fõosztályvezetõ beszélt. Lévai dandártábornok írásos elõterjesztését kiegészítendõ elmondta, hogy a szükséges kapacitásokat és szolgáltatásokat - az átalakítás alatt, a szûkös költségvetés ellenére - is biztosítani fogják a társaságok.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint a HÉF munkavállalói oldal részére a közszolgálati reformmal összefüggõ foglalkoztatási jogviszonyok felülvizsgálatának ütemezésérõl és tartalmi elemeirõl a HM jogi fõosztályvezetõ-helyettese nyújtott információkat. A dr. Till Szabolcs ezredes elõterjesztésére reagáló Szincsák Gyula azt hangsúlyozta, hogy rengeteg, a katonaállományt hátrányosan érintõ rendelkezés került be a módosító csomagba, ezek pedig méltánytalanságokat is magukban rejtenek. A fentiek miatt a Hosz szakmai egyeztetés megkezdését kérte, s reményét fejezte ki, hogy több kérdésben is meggyõzhetõ még a tárca. A Hosz jogi ügyvivõje is több szakmai kérdésben jelezte, hogy további egyeztetésre lenne szükség. Dr. Hortobágyi Tibor - egyebek között - a felmentési idõ lerövidítésével, a gyermekápolásra adott egészségügyi szabadság kérdésével, valamint a viszszatartott távolléti díj újraszabályozásával kapcsolatban is elkerülhetetlennek tartotta a további szakmai egyeztetéseket.

A következõ napirend a rekonverzió kérdésével foglalkozott. A HÉF ülésen kiemelten foglalkoztak a honvédséget elhagyó hivatásos és szerzõdéses állomány, valamint a közalkalmazottak és köztisztviselõk elhelyezkedését, újbóli munkába állását támogató intézkedések kidolgozottságára szükséges döntések meghozatalára címû elõterjesztéssel. Palásti Ferenc dandártábornok szavait Gyuris Mihály, a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriumi titkára egészítette ki. A Hosz nevében felszólaló dr. Oláh Gábor elmondta, hogy a szakszervezet jelenleg nem látja annak a lehetõségét, hogy a katonák más közszolgálatban elhelyezkedhetnének, majd hozzátette, hogy a MEB-ekkel kapcsolatos informatív kiadvány megjelentetését is célszerûnek látná.

A honvédelmi ágazat munkavédelmi helyzetérõl Bíró József, a HM KEHH fõigazgatója tartott tájékoztatót. Ezt követõen Németh Péter, a Hosz munkavédelmi szakértõje több kérdést is megfogalmazott, így - egyebek között - a munkavédelmi érdekképviseletek létrehozásával, a munkabiztonságra, munkavédelemre szánt költségvetéssel, valamint a parancsnoki büntetõjogi felelõsséggel kapcsolatban is érdeklõdött. A HM KEHH szakértõi, dr. Schmutzer ezredes és Rávai alezredes egyebek mellett elmondták, hogy folyamatban van a munkavédelmi törvény átdolgozása, a munkavédelmi érdekképviseletek pedig - ahol megalakították õket, ott - nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket.

Az ülés végén - a napirendrõl történõ egyeztetés után - Mészáros Géza, a fórum soros elnöke bejelentette, hogy a HÉF legközelebb december 6-án tart ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Mint ahogy arról korábban már lapunkon is beszámoltunk, Svédország a Grob G 120TP típust választotta az alapfokú kiképző repülőgép kategóriára, felváltva idővel a kiöregedő SK 60-as flottát.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.