2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Merev elzárkózás a munkáltató részérõl

Hosz  |  2008. 10. 07., 18:56

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) szeptember 17-i ülésén – a II. félévi munkaterv tárgyalása során – a munkavállalói oldal többszöri aktív kezdeményezése és kompromisszumos ajánlata ellenére a tárca mereven elzárkózott az állományt érintõ témák napirendre tûzésétõl. A Honvédszakszervezetet Szincsák Gyula alelnök, dr.Ujfaludi Zoltán fõtitkár és Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ képviselte.

– Vitáznunk kell a témákról, pragmatikussá kell tenni a HÉF ülését. Örömmel jelenthetem ki, hogy a rendelkezésre álló forrásokból a tárca biztosítani fogja októberben azt a többletpénzt, amit kétoldalú megállapodásunkban már korábban rögzítettünk. Kevés tárca van, ahol ilyen erõsek a szakszervezetek, de a HM is azon kevesek közé tartozik, amely ennyi többletjuttatást biztosít munkavállalóinak – tette hozzá a HM államtitkára.

Ugyancsak napirend elõtt hangzott el szakszervezetünk kérdése: az Alkotmánybíróság határozata alapján kiadott HM utasítás 2008. decemberben 31-ben határozza meg a devizaellátmány különbözet – az érintettek számára történõ – kifizetésének határidejét. Milyen állapotban van az utasítás végrehajtása, rendelkezései idõarányosan teljesültek-e, van-e objektív vagy szubjektív akadálya a decemberi határidõ betartásának?

Horváth János ezredes, fõosztályvezetõ-helyettes: 2008. december 31. a kifizetés határideje, addig mindenki megkapja a járandóságokat. A feladatot év végéig végrehajtjuk. Szincsák alelnök sajnálattal nyugtázta a választ, hiszen – mint mondta – a konkrét lépésekrõl nem tudtunk meg többet, és az érintettek sem tudnak eddig megtett konkrét lépésekrõl beszámolni.

Szincsák Gyula – ezt követõen – azt is elmondta, hogy az utóbbi idõben két kiemelt fontosságú ügyben kért egyeztetési lehetõséget, amelyekre ez ideáig – a tárca érdemi lépéseinek hiányában – nem került sor. Így 2008. július 1-jén a szolgálati idõpótlék szempontjából figyelembe veendõ szolgálati idõ, a 38/2008. HM utasításban, valamint a 9/2008. HM rendeletben történõ méltánytalan szabályozása, illetve az utasítással összefüggésben emelt szakszervezeti kifogásra, a tárca részérõl adott válasszal kapcsolatban fordultunk a tárca vezetõjéhez.

Dr. Vadai Ágnes reakciójában kifejtette, hogy sok olyan információ létezik, amelyek nem az érzésekre hagyatkoznak, gyakran csalatkozásra kényszerülnek. A HM államtitkára a 2008. július 15-én, a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport (MH PRT) állományába tartozó tûzszerész részleg tagjainak tragédiája kapcsán, a Hosz által kért, az illetékes HM és MH szervek képviselõinek bevonásával lezajló konzultációs értekezlettel kapcsolatban elmondta: az államtitkárság ajtaja nyitva áll, magam is részt kívánok venni a folyamatban. A szolgálati idõpótlék ügyével kapcsolatban sem látom akadályát a további szakmai egyeztetéseknek – emelte ki az államtitkár.

Szincsák Gyula elmondta: bíztató, hogy sor kerülhet ezekre a tárgyalásokra, ám a tûzszerészek ügyében szakszervezetünk számára nem elégséges a tûzszerészek parancsnokával folytatandó tárgyalás, hiszen olyan szakértõi egyeztetésre van szükség, amelyen a Hosz által felvetett kérdések mindegyike megtárgyalható.

Következõ napirend elõtti kérdésben a Hosz képviselõje megfogalmazta, hogy a 2008. szeptember 9-én szakmai egyeztetés tárgyalta a 26/2002. (IV.12.) számú HM rendeletet felváltó, a külföldi szolgálatba vezényeltek jogállásának egyes kérdéseirõl, valamit a külszolgálat teljesítésérõl szóló új HM rendelet tervezetét. Bár a rendelet módosításáról, illetve új rendelet kiadásáról volt elõzetes tudomásunk, a szabályozás mélységérõl, illetve jellegérõl azonban nem.

Ez azért sajnálatos, mert idõközben a HM KPÜ-vel több egyeztetést folytattunk a külföldön szolgálatot teljesítõ katonák devizaellátmányával kapcsolatos HM rendeletrõl, amelynek során nem hangzott el, hogy ugyan némileg megemeli a devizaellátmány mértékét, ugyanakkor ezért hosszabb szolgálatteljesítést vár el a katonáktól és kevesebb pihenõidõt, vagy szabadnapot kíván biztosítani részükre külszolgálatuk idõtartama alatt. Mivel a tervezet vonatkozó szakaszai szûkítik a katonák Hjt-ben biztosított jogosultságait, járandóságait, indokolatlan és aránytalan mértékben korlátozzák a pihenéshez való jogukat, ezáltal veszélyezteti életüket és testi épségüket. Ráadásul a járandóságokat külön ellentételezés nélkül kívánják korlátozni, illetve megvonni. Egyrészt tiltakozunk a munkáltató szóban forgó lépései ellen, másrészt célszerûnek ítéljük meg, így javasoljuk az egymással szerves összefüggésben lévõ jogszabályok módosítását a közvetlen kapcsolódási pontok figyelembe vételével elõkészíteni, egyeztetni – hangzott el a szóbeli kiegészítésben.

Lesz mód a további szakmai egyeztetésekre – válaszolt Horváth ezredes.

A HÉF II. féléves munkatervének elfogadásáról szóló napirend során az oldalvéleményt megfogalmazó Szincsák Gyula kiemelte: A Honvédszakszervezet fenntartja a II. féléves munkatervhez korábban megküldött javaslatait (így a HÉF Szentendrére kihelyezett ülésére vonatkozó kezdeményezését is), továbbá nem tartja célszerûnek és követendõnek az ülések számának, gyakoriságának csökkentését, szükséges a havi ülésezés, ezért a decemberi ülést és a már korábban megkezdett hagyományt, a kihelyezett ülések megtartását is folytatni kell. A Hosz által javasolt napirendi témák közül több témát sem tartalmaz a II. féléves munkaterv, noha azon témák idõszerûek (pl.: missziós elhelyezési körülmények), illetve korábbról elhalasztottak (pl.: többpólusú lakásrendszer).

– Úgy gondoljuk, hogy ez a fórum arra hivatott, hogy a döntéseket nem egyoldalúan, hanem kompromisszumosan kell meghozni. Teret kell adni az eltérõ vélemények kinyilvánítására, az állomány érdekeinek minél hatékonyabban kell megjelennie, ezért úgy ítéljük meg, hogy a munkaadó sok esetben azt a témát akarja megtárgyalni, ami számára kényelmes és kellemes. De! Az érdekvédelmi szervezeteknek pedig éppen az a feladata, hogy azokra a témákra irányítsa a figyelmet, amelyek az állományt érdeklik. Ezért az oldal nevében azt javaslom, hogy noha eltekintünk a decemberi HÉF üléstõl, a javasolt témákat hónapokra elosztva tárgyaljuk meg.

Miután Vadai államtitkár kifejtette, hogy a HM nem tud változtatni, Szincsák alelnök kifejtette, hogy az oldal sajnálattal és egyúttal aggodalommal veszi tudomásul a HM mereven elzárkózó álláspontját, egyben azt kezdeményezi, hogy vissza kell térni októberben a II. féléves munkatervre. Sipos Géza soros elnök megfogalmazta, hogy komoly pressziót gyakorol a munkaadó, ugyanakkor a munkavállalóknak joguk van ellenvéleményt kifejteni, egyben megismételte, hogy tárgyalni kell újra októberben a munkatervrõl.

Miután Szincsák alelnök hangsúlyozta, hogy az oldal ugyan nem fogadja el a munkatervet, de kész arra, hogy folytassa a munkatervrõl szóló tárgyalásokat. Az oldalak – ezt követõen – egyetértettek abban, hogy az októberi ülésre tervezett 7 napirendi téma mellett a munkatervrõl is tárgyalni fognak.

Ezt követõen az MH Összhaderõnemi doktrína 2. kiadásának használatba vételérõl és a kialakítás alatt álló nemzeti doktrinarendszerrõl Horváth Zoltán alezredes tájékoztatott.

A Magyar Honvédség humánstratégiájával (2008-2017) összhangban lévõ, a 2008-2009-es személyügyi évre vonatkozó Humánpolitikai Irányelvekrõl, valamint a Honvédelmi Minisztérium 2007-2010 közötti idõszakára vonatkozó Humánpolitikai Programja – Humánstratégiával összhangban lévõ – felülvizsgálatáról és módosító javaslatáról dr. Lakatos László okleveles mérnök vezérõrnagy, a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje tartott elõterjesztést.

A Hosz képviseletében Szincsák Gyula reakciójában elmondta: az erõforrások hiányában aggodalom tölt el bennünket, a védelmi tervezõ rendszerrel harmonizálva kellene a költségvetési mutatókat alátámasztani. Az elõmeneteli rendszer mûködõképességét úgy ábrázolja a dokumentum, hogy az mûködni tud, pedig nagyon sok szakmai szférában nem maradt szakember.

Hozzászólásában Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõnk elmondta: a 43/2007-es Humánpolitikai Program és az azt módosító javaslatokban aggályos, hogy a határidõk 2-3 évet csúsznak a végrehajtást illetõen. Noha tudjuk, hogy a financiális problémákra hivatkoztak, mégis kíváncsiak lennénk az illetékes fõosztály véleményére is.

A toborzó rendszer és a Magyar Honvédség megtartó képességének felülvizsgálatára irányuló kontrolling vizsgálat eredményérõl szóló - nem nyilvános tájékoztatót - szintén a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje tartotta. Az ülés után honlapunknak nyilatkozó Szincsák Gyula alelnök kiemelte: amellett, hogy szakszervezetünk elismeri a fáradozást, kedvezõtlen a munkaerõ-piaci helyzet, azt is láttatni kell, hogy a megtartás a legfontosabb, azt kell fokozni, de a rekreáció és a visszaillesztés is fontos volna. Ha már javítani nem tudunk a feltételeken, ne is rontsunk.

Miután a BEOSZ is rendkívül aggasztónak nevezte a segélyek csökkenésének összegét, a Hosz véleményét Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ foglalta össze.

– Noha nagyra becsülendõ az MH Szociálpolitaikai Közalapítvány együtmûködése, mégis van aggodalomra ok, javasoljuk az átcsoportosítást, illetve felajánljuk a szakmai közremûködést is. (Az ülésrõl bõvebben honlapunkon olvashatnak.)

A HÉF legközelebb október 29-én tart ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Áprilisban sem lesz hiány repülős rendezvényekből, előadásokból és beindul a repülőnapos szezon is! Olvasóinknak összegyűjtöttünk néhány programot, amire érdemes lesz ellátogatni.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.