2024. 04. 22. hétfő
Csilla, Noémi
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A Honvédszakszervezet támogatásával

Hosz  |  2007. 08. 03., 21:05

A Honvédszakszervezet támogatóként felkarolta a Pákozdon felállításra kerülõ „Missziós-emlékmû” ügyét, anyagi támogatás formájában is.

Az emlékmû elsõ üteme elkészült, májusban átadásra került és a megalapítás alatt lévõ Nemzeti Katonai Emlékhely részévé vált.

A Nemzeti Katonai Emlékhely gondolatisága 1848-tól napjainkig öleli fel és demonstrálja a honvédelem, a hazafiság eszményét. A fiatal honvédsereg elsõ gyõztes csatájának emlékei, a II. világégés emlékmûve, valamint a mai „expedíciós haderõ” bemutatása mellett egy elsõ világháborús emlékhely kialakítása is szóba került.

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete a terv gyakorlati megvalósításához kérte a Honvédszakszervezet segítségét is.

A megkeresés egybeesett a Hosz nemzetközi kapcsolatain belül az olasz partnerszervezetekkel meglévõ kapcsolatok fejlesztésének elképzeléseivel, így a HTBK küldöttségének tagja volt a Hosz képviselõje is.

Széleskörû összefogás eredményeként felújításra került az I. világháborús osztrák - magyar katonai temetõ az olaszországi Fogliano di Redipugliában. A felújítást követõ újraszentelésre július 21-én került sor. Az ünnepségen megjelentek az Isonzó alsó folyásánál zajlott harcokban elesett osztrák, német, horvát, szlovén és magyar katonák emlékét ápoló hagyományõrzõ szervezetek, valamint a olasz önkormányzatok és a hadsereg képviselõi. Az ünnepségen megjelent a felújításban résztvevõ Isonzó Baráti Körrel együttmûködõ Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezet delegációja is. A baráti köri delegációhoz kapcsolódott Székesfehérvár MJ Város, az Összhaderõnemi Parancsnokság, a Honvédszakszervezet, a Honvéd Kulturális Egyesület Csatatérkutató Szakosztály és a HM Zrínyi Kommunikációs Kht. képviselõi is. 

A csatatér-kutatók találtak egy, a 17. (Székesfehérvári) Honvéd Gyalogezred doberdói arcvonalán 1916-ban kialakított parancsnoki állást (kavernát), amelyet feltárás után a Pákozdi Emlékhelyen lehetne rekonstruálni.

Nagy Károly területi ügyvívõ

 

 

Pályázat

Családi napok, rendezvények és gyermektáboroztatás lebonyolítására

A Honvédszakszervezet, mint a hivatásos és szerzõdéses katonák reprezentatív érdekvédelmi szervezete pályázatot hirdet önálló csoportok, alapszervezetek és olyan csoportok részére, melyek szervezetileg és helyileg az állományilletékes parancsnoktól (vezetõtõl) elkülönült szervezeti elemnél mûködnek gyermektáboroztatás, családi napok és rendezvények támogatására. Egy szervezet egy évben csak egy B) kategóriás pályázatot nyerhet el.

1. A pályázat célja: Olyan gyermektáborok, illetve családi napok szervezése, melyek a Hosz tagok, illetve családtagjaik (gyermekeik) pihenését, regenerálódását szolgálják. A támogatott rendezvények az általános feltételeken túl legyenek olyanok, hogy a kikapcsolódáson túlmenõen nyújtsanak a részvevõknek tartalmas élményeket. Fõ cél az értékteremtõ, értékközvetítõ, kreatív programok támogatása a Hosz tagok és családtagjaik (gyermekeik) számára, melyek azok aktív közremûködésével valósulnak meg. Elérendõ a rendezvények által, a közösségek fejlesztése, saját hagyományainak megteremtése.

A) kategória: Gyermektáboroztatásra

2007-ben egyszeri alkalommal megrendezésre kerülõ táborok megvalósulásának elõsegítése.

B) kategória: Családi napok támogatása

Alapszervezetek, önálló csoportok 2007. évi családi napjának lebonyolításához történõ hozzájárulás, az éves programtervben megvalósuló események vonatkozásában.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása

2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint.

2.2. A pályázati keretösszeg a Honvédszakszervezet 2007. évi költségvetésében gyermektáborozásra és családi napok rendezésre pályázható összegként került nevesítésre.

3. A pályázaton igényelhetõ támogatás formája és öszszege

3.1. A támogatás vissza nem térítendõ pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, elõfinanszírozás formájában történik.

3.2. A pályázott támogatás mértéke:

A) kategória esetében legfeljebb 250.000,- Ft, azaz kettõszázötvenezer forint.

B) kategória esetében, mindösszesen 250.000,- Ft, de alapszervezetenként,  önálló csoportonként, és olyan csoportok részére, melyek szervezetileg és helyileg az állományilletékes parancsnoktól (vezetõtõl) elkülönült szervezeti elemnél mûködnek, a rendezvény összköltségének 30%-a, de legfeljebb 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint.

4. Pályázatot nyújthatnak be

4.1. Pályázaton azon szervezetek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott feltételeknek.

4.2. Azon Hosz alapszervezetek, önálló csoportok, és olyan csoportok, melyek szervezetileg és helyileg az állományilletékes parancsnoktól (vezetõtõl) elkülönült szervezeti elemnél mûködnek és:

- 2007. évben gyermeküdültetést rendeznek, így gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy

- tagjaik és családjaik számára 2007. évben családi napot rendeznek.

- a rendezvény lebonyolításához 30 %-uk terhére hozzájárulnak.

5. Pályázatkezelõ: Honvédszakszervezet Központi Iroda

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b  http://www.hsz.hu/

6. A pályázati csomag

A pályázati csomag - amely magában foglalja a pályázati felhívást, az adatlapot, a programûrlapot - letölthetõ a http://www.hsz.hu/ honlapról, illetve átvehetõ ingyenesen a Hosz Központi Irodájában, 1087. Budapest, Kerepesi út 29/b.

7. A pályázat benyújtása

7.1. A pályázók pályázatukat postai úton nyújthatják be.

7.2. A pályázat beadási határideje 2007. augusztus 3-ig folyamatos.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

* Honvédszakszervezet 1581 Budapest Pf: 65.

A pályázatot személyesen kizárólag a fenti címen, legkésõbb a beadási határidõ napján 16.00 óráig lehet leadni.

7.3. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidõ elõtt 8 nappal a beadási határidõt meghosszabbítsa, melyrõl a http://www.hsz.hu/ honlapon ad tájékoztatást.

8. Pályázati feltételek

8.1. Az érvényesség elengedhetetlen feltétele, hogy a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot és programûrlapot, a programûrlapban megjelölt kötelezõ mellékletekkel együtt három példányban szükséges benyújtani. A pályázatot három elkülönített (egy eredeti és két másolati) példányban, de egy borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni „PÁLYÁZAT 2007.”  és az „A” vagy „B” betûjelet!

8.2. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül benyújtásra, a pályázat kiírója felhívja a pályázót, hogy 5 munkanapon belül pótolja a hiányosságot. Amennyiben a pályázó ennek nem tesz eleget, a pályázat érvénytelennek tekintendõ.

9. A pályázati támogatás felhasználhatósága

- a támogatási összeg nem használható fel tartós tárgyi eszközök beszerzésére,

- étkezés, vendéglátás a költségek legfeljebb 30%-át tehetik ki,

- egy pályázó csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot,

- a programnak 2007. december 31-ig meg kell valósulnia.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek azon pályázati programok, melyek: elõtérbe helyezik tagok és családjaik kultúrált kikapcsolódását, a rendezvény megmozgatja a passzív tagokat, hozzájárul a gyermekek egészséges testi és lelki fejlõdéséhez. A rendezvény vagy tábor kulturálisan sokszínû, a közösségi kohéziót erõsítik, hozzájárulnak a közösség, a szervezet hosszú távú mûködéséhez.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

10.1 A pályázatok értékelését a Hosz elnöksége, az alábbi szempontrendszer szerint végzi: Megfelel-e a pályázat a kiírásnak?

A pályázó eddigi tevékenységének összhangja a projekt céljaival.

A projekt megalapozottsága. A projekt várt eredményei/hatásai (közvetlen a célcsoportra, a helyi közösségre, a fiatalok személyes fejlõdésére, a projekt folytatása, továbbfejlesztése). A módszerek megalapozottsága (hatékonyság, változatosság, életkori sajátosságokhoz igazodás).

A projekt költséghatékonysága (a költségvetés megalapozottsága, realitása, a szöveges indoklás kidolgozottsága).

A pályázat kidolgozottsága (szerkezete, átgondoltság, megfogalmazása, külalakja).

10.2. Az érvényes pályázatokról a Hosz elnöksége 2007. augusztusi elnökségi ülésén dönt. A nyertes pályázatokat a www.hsz.hu honlapon a döntés napján közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelõ ajánlott küldeményben is értesíti a döntésrõl.

10.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követõen, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidõt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

11. További feltételek

11.1. A nyertes pályázók a rendezvény lebonyolítását követõ 30 napon belül kötelesek a támogatás felhasználásáról részletes elszámolást és a rendezvényrõl pályázati beszámolót a pályázat kiírója részére eljuttatni.

11.2. A pályázaton részt vevõk a pályázati kiírásban foglaltakat magukra nézve kötelezõnek ismerik el. Pályázati programûrlap, a tájékoztató és az adatlap a www.hsz.hu-ról tölthetõ le.

Jeszenyi Ildikó, szociális és személyügyi ügyvivõ

 

Családi nap Szentendrén

 

Immár második alkalommal rendeztek - június 28-29-én - családi napot Szentendrén. A kétnapos rendezvényre az MH Szentendrei Kiképzõ Központ megbízott parancsnoka, Szalay Zoltán alezredes meghívta a Honvédszakszervezetet is. Érdekképviseleti szervezetünket Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi-, valamint Takács István budapesti területi ügyvivõk képviselték.

A remény- és feszültséggel teli szervezeti változások közepette is önfeledten ünnepeltek a szentendrei kiképzõk és szakképzõk, valamint családtagjaik a június 28-29-i családi napon. Az elsõ napon fõleg a sporton, a családi szórakozáson volt a hangsúly. A hagyományszerûen megrendezett kispályás labdarúgó bajnokság mellett több érdekes és sikeres sportvetélkedõ közül választhattak kicsik és nagyok. Izgalmas vetélkedõnek, versenynek számított a családi váltóverseny. A gyerekek részére aszfaltrajzversenyt rendeztek, ahol számos remekmû született a maga nemében.

Az elsõ napon számos, a honvédségi dolgozók érdekeit szolgáló szervezet jelent meg. Itt voltak a toborzók, a hasznos egészségügyi- és szûrõ vizsgálatokat végzõ egészségügyiek, de jelen volt reprezentatív szervezetünk, a Honvédszakszervezet is. A kialakított standon számos tájékoztató szóróanyagot vehettek át az érdeklõdõk, kollégáink és a katonai pálya iránt érdeklõdõ fiatalok is. A Hosz értékes ajándékkal, különdíjakkal lepte meg a legaktívabb alegységet, illetve a családi vetélkedõ résztvevõit, hozzájárulva a nagyszerû rendezvény színvonalának emeléséhez.

A második napon a hivatalos sorakozó mellett katonai bemutatók szórakoztatták a jelenlévõket. A családi napra a meghívót a Honvédszakszervezet részére a rendezvény egyik fõszervezõje Arató Judit, a kiképzõ központ kommunikációs tisztje adta át. A rendezvény sikere e kedves kolléganõnk áldozatos, nagyszerû teljesítményének is köszönhetõ. Gratulálunk, igazán jól éreztük magunkat.

T. I.

A foglalkoztatottságot kell növelni

Komoly szankciókat ígért a miniszterelnök

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) július 18-i - a Nyári Szakszervezeti Akadémia keretében megtartott - rendezvényének napirendjén a kormánypártok újonnan elfogadott koalíciós megállapodása és a kormányprogram változásának munkavállalókat érintõ kérdései szerepeltek. Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke, és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök - a jelen lévõ közel ötszáz szakszervezeti tag számára - tényekkel, adatokkal, illusztrációkkal alátámasztva fogalmazta meg az általuk legsúlyosabbnak tartott témákat. Az eseményen dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár és Kása László elnökségi tag képviselte a Honvédszakszervezetet... Cikkünk további részleteit a www.hsz.hu weblapunkon találja.

A július elsején életbe lépett változásokról

Július 1-jétõl bõvült a vizitdíj alól mentesülõk köre, azonban a betegúttól való eltérés miatt többet kell fizetni. 1400 gyógyszerért fizetünk többet, de azért spórolhatunk is: közel 300 termék ára csökkent. Emelkedik a szakképzetteknek járó minimálbér összege, új szabályok vonatkoznak ezután a cégekre és a színlelt szerzõdések moratóriuma is lejárt. A nyugtákra is figyelni kell: megszûnt a 2007. január 1. elõtt gyártott nyugták és számlák forgalmazhatósága. Nem kell vizitdíjat fizetni a honvédségség dolgozóinak...

A további részleteket a www.hsz.hu azonos címû cikke alatt találják.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.