2024. 04. 22. hétfő
Csilla, Noémi
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A Magyar Honvédség szabályozási rendszerében megjelenõ szociális juttatások/támogatások körérõl

Hosz  |  2007. 06. 29., 08:30

A - sajnálatos módon - fokozatosan egyre nehezedõ szociális és megélhetési körülmények okán a HOSZ jogsegélyszolgálata, valamint a segélyezés rendszerének mûködtetéséért is felelõs személyügyi és szociális ügyvivõ napi tevékenysége során nagyon sok megkereséssel találkozik a fenti címben meghatározott tárgykörben. Így indokoltnak mutatkozik a téma részletesebb bemutatása tagjaink részére.

A./1., A szociális támogatások meghatározott körének tételes bemutatását tartalmazza a 14/2002. (III. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) (a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól) IV. fejezete. Ezen belül az iskolakezdési támogatás valamint a nevelési segély folyósításának rendszere átdolgozás alatt áll, így ezt a tárgykört a módosítás megjelenését követõen kívánom ismertetni.

Fenti R. 12.§-a alapján a súlyos anyagi megterheléssel járó családi vagy egyéb szociális körülmények létrejötte esetén a állomány tagja parancsnoki segélyben részesíthetõ, melynek összege esetenként legfeljebb a mindenkori illetményalap 100%-a lehet, az adott honvédelmi szervezet által erre a célra képzett és rendelkezésre álló keret terhére. A rendkívül súlyos anyagi helyzetbe került személyek részére a Honvéd Vezérkar fõnöke – segélykeretének terhére – maximum az illetményalap háromszorosának megfelelõ összegû kifizetést engedélyezhet, mely jogkörét átruházhatja az elöljáró parancsnok részére. Ezen összeget meghaladó mértékû kifizetést kizárólag a honvédelmi miniszter engedélyezhet.

A segély-kérelmet a rendelkezésre álló nyomtatványon – szolgálati úton – a juttatás odaítélésre jogosult parancsnok részére kell benyújtani, melyet elõzetesen a közvetlen szolgálati elöljáró a kifizetésre vagy az elutasításra vonatkozó véleményével, javaslatával lát el. Ezt követõen záradékolja a kérelmet az illetékes pénzügyi szerv vezetõje. A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:

- a kért segély összegét;

- az igényjogosultság igazolását;

- a folyósítást megalapozó körülményeket a szükséges igazolások (pl. bizonylat, számla) csatolásával.

Az elbírálásra vonatkozó döntésrõl az érintettet tájékoztatni kell!

2., Amennyiben a helyõrségváltással is járó áthelyezés, vezénylés következtében a katona más belföldi településre kényszerül átköltözni, úgy vele együtt költözõ házastársa (v. élettársa) jövedelmének/keresetének átmeneti pótlására – a R.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén – házastársi jövedelem-kiegészítésre jogosult. A folyósítás feltételei:

- a házastárs az átköltözés elõtt fõ- vagy részfoglalkozású jogviszony alapján jövedelemmel rendelkezett

- új lakóhelyén pedig önhibáján kívül (pl. elhelyezkedési nehézségek) nem jut jövedelemhez vagy a jövedelme összege kevesebb, mint a korábban megszerzett összeg.

A jövedelmek különbözete (az átköltözés elõtti utolsó 4 negyedév átlagát figyelembe véve), legfeljebb azonban a mindenkori minimálbérnek az elsõ évben 75%-a, a második évben 60%-a, a harmadik évben 50%-ának megfelelõ összeg juttatható. A kiegészítés az áthelyezést követõ 5 éven belül igényelhetõ, azonban csak a tényleges átköltözéstõl számított maximum 3 évig folyósítható, havonta, utólag. A jogosultság fennállását – megfelelõ igazolással pl. munkaszerzõdés, kifizetési bizonylat, stb. – 3 havonként igazolni kell a katonai szervezet felé. A folyósítás alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a katona az engedélyezõ parancsnoknak bejelenteni!

3., Gyermek születése esetén az állomány tagja születési támogatás címén jogosult anyagi juttatásra, mely támogatási forma összege az illetményalap 200%-a, gyermekenként. A jogviszony fennállása alatt jogerõsen örökbefogadott, 6 hónapnál nem idõsebb gyermeket is megilleti a támogatás. A támogatás igényléséhez az illetékes pénzügyi szerv részére be kell mutatni:

- a gyermek születését/örökbefogadását igazoló születési anyakönyvi kivonatot/határozatot;

- az újszülött nevére kiállított adóigazolványt és társadalombiztosítási igazolványt.

4., Fenti R. 3.§- a alapján, kérelemre, az életpálya során egy alkalommal – legfeljebb a minimálbér ötszörösének megfelelõ összegû – kamatmentes visszatérítendõ támogatás adható családalapítási támogatás címen. Támogatásra jogosult:

- a 35. életévet még be nem töltött katona, aki házastársi vagy élettársi viszonyban él;

- önálló, (saját tulajdonú vagy bérelt) lakással rendelkezik vagy

- albérletben, garzon elhelyezésben részesül vagy

- szülõvel/nagyszülõvel egy lakásban lakik.

A folyósítást a Honvéd Vezérkar fõnöke, vagy átruházott jogkörben az elöljáró parancsnok engedélyezheti, legfeljebb 4 éves idõtartamú törlesztésre, szerzõdéses katonák esetében pedig – amennyiben a szerzõdés idõtartamából ennél kevesebb idõ van hátra – maximum a hátralévõ idõre. Nem folyósítható azonban a próbaidõ alatt, valamint ha az illetménybõl bármely ok miatt a törlesztõ-részletek levonására nincs lehetõség! A kérelmet a helyben rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani.

B./1., A kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 11/2002. (III. 5.) HM rendelet alapján az állomány tagja részére egyéni elbírálás alapján, kérelemre, a szociális helyzet figyelembe vételével – az állományilletékes parancsnok által temetési segély állapítható meg, amennyiben a vele közös háztartásban élõ házastársa vagy egyenesági rokona elhalálozott. Abban az esetben is engedélyezhetõ, ha nem élt ugyan az elhunyttal közös háztartásban, de a temetés költségérõl nagyobb részt õ gondoskodott. A segély összege legfeljebb az illetményalap 100%-a lehet. Nyugállományú katona részére is engedélyezhetõ, amennyiben a vele közös háztartásban élõ házastársa vagy egyenesági rokona halála esetén a temetésrõl õ gondoskodott.

A szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy betegség következtében elhalálozott katona házastársa, ennek hiányában intézkedésre jogosult egyenesági rokona részére intézményes temetési segélyt kell folyósítani, melynek összege a havi távolléti díj háromszorosa.

Egyenesági a rokonság azok között – a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 34.§ (1) bekezdésének meghatározása alapján – akik közül az egyik a másiktól származik (pl. szülõ-gyermek-unoka, stb.).

A segély folyósítására az adott honvédelmi szervezet, nyugállományúak esetében pedig az illetékes  hadkiegészítõ parancsnokság jogosult.

Kérem, hogy a Honvédszakszervezet, valamint az alapítvány által biztosított és igénybe vehetõ támogatások és juttatások körének megismerése érdekében olvassa el folyóiratunk jelen számában – a szociális és személyügyi ügyvivõ tollából származó – kapcsolódó írást is!

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.