2024. 06. 13. csütörtök
Anett, Antal
: 395 Ft   : 366 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Illetményügy: elhárultak az akadályok

Hosz  |  2007. 02. 28., 13:07

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) február 20-i ülésén Wapplerné dr. Balogh Ágnes szakállamtitkár - napirend elõtt - értékelte a Kormány és az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság között létrejött bérmegállapodást, majd a Honvédszakszervezet (Hosz) négy napirend elõtti kérdése hangzott el. Az ülésen a Hosz-t Mészáros Géza elnök, Heiling Ottó és Szincsák Gyula alelnökök, Kása László elnökségi tag és Jeszenyi Ildikó személyügyi- és szociális szakértõ képviselte.

A plenáris tárgyalás elején - napirend elõtt - Wapplerné dr. Balogh Ágnes számolt be a bérmegállapodással kapcsolatos tárgyalásokról, majd a Kormány ígéretérõl is tájékoztatott, vagyis arról, hogy amennyiben a konvergenciaprogram alakulása lehetõvé teszi, akkor konkrét illetményemelések is elképzelhetõek lesznek 2008-tól.

,,Édesítse“ meg a helyzetet a munkáltató, és kóstolja meg a Hosz logójával ellátott csokoládét - mondta hozzászólásában a Hosz elnöke. Mészáros Géza emellett azt is elmondta, hogy elhárultak az akadályok a keresetnövekedésrõl szóló ágazati elemekrõl mihamarabb kezdõdjenek meg a HM és a Hosz közötti szakértõi tárgyalások.

Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára elmondta: nem fogadtuk megelégedéssel a bértárgyalások lezárulását, tudomásul vesszük, ám nagy érdeklõdéssel várjuk az ágazati érdekegyeztetés folytatását.   

Ezt követõen a Hosz napirend elõtti kérdéseket tett fel a munkáltató képviselõinek.

1. A munkavállalói oldal egységes álláspontja szerint a kedvezményes étkeztetés egyértelmûen a juttatási rendszer részét képezi, alakulása elválaszthatatlan annak többi elemétõl (ruházati illetmények, pénztári munkaadói hozzájárulások, étkezési hozzájárulás, kedvezményes üdültetés, stb.). Így az oldal nyomatékosan kérte és javasolta, hogy a térítési díjról történõ döntést a Miniszter Úr halassza el a juttatási rendszer más összetevõit is érintõ tárgyalások lezárásáig. Egyben az érdekvédelmi szervezetek jelezték, hogy az illetmények reálértékének jelentõs csökkenése idõszakában ez a – szakmailag kellõképpen alá nem támasztott, így indokolatlannak látszó - lépés tovább rontja a katonák anyagi kondícióit, ami negatívan hat az amúgy is feszült hangulatra.

Az elõzmények után a munkavállalói oldal nagyfokú értetlenséggel fogadta azt a nem hivatalos úton érkezõ információt, miszerint a rendelet röviddel a HÉF ülés után aláírásra került.

Tisztában volt-e a Miniszter Úr a HÉF ülésen elhangzottakkal döntése meghozatala idején? A munkavállalói oldal miért nem értesült a döntés elõtt vagy után hivatalosan kezdeményezése és javaslata fogadtatásáról, az elutasítás okairól? Mennyiben javul az étkezés minõsége az emelés következtében, vagy mennyire romlott volna annak elmaradása esetén?

A Mészáros Géza által feltett kérdésre válaszoló dr. József Péter jogi fõosztályvezetõ elmondta: utasítást kapott az általa vezetett fõosztály, hogy fél nap alatt írassa alá az adott HM rendelet módosítását. Ezt követõen mind a Hosz, mind a Hodosz azt kérte, hogy a következõ idõszakban, ha a HÉF résztvevõi megállapodnak valamiben, akkor ahhoz mindkét fél tartsa magát, amennyiben pedig sürget a határidõ, akkor újra üljenek egyeztetni.

2. A Magyar Honvédségben hosszú ideje állandósultak az egymást követõ vagy átfedõ át- és leszervezések, miközben lényegileg módosultak, módosulnak a szolgálatvállalás körülményei, távlati garanciái. A közvetlen, illetve közvetett kényszer hatására a honvédséget elhagyó katonák mindeddig a jogszabályi lehetõségek számukra legméltányosabb alkalmazásával kapták meg juttatásaikat.

A folyamatban lévõ haderõ-átalakítás közben a fenti elv és gyakorlat gyökeresen megváltozott. A következmény nyilvánvaló: azonos döntés alapján folyó átszervezés során, a különbözõ helyen szolgálatot teljesítõk eltérõ feltételekkel válhatnak ki a honvédség állományából. Az utóbbi katonai szervezeteknél szolgálatot teljesítõk sokkal hátrányosabb helyzetbe kerültek, mint a társaik. Gyakori eset, hogy a 2007. 01. 01-el megszûnõ szervezethez tartozó katona késõbb kezdi meg felmentési idejét, mint a 03. 01-el megszûnõ, átalakuló alakulatnál lévõ. Véleményünk szerint a felmentési idõk ilyetén megállapítása sérti az esélyegyenlõséget és hátrányosan különbözteti meg a szolgálatvállalók egy bizonyos csoportját.

A Miniszter Úr ismeri az itt felsorolt körülményeket? Miért nem részesülnek a többiekhez hasonló elbánásban a II. ütemben érintettek?

Palásti Ferenc dandártábornok válaszában kifejtette: tudott a döntésrõl a honvédelmi miniszter. A HM személyzeti fõosztályvezetõ azt is elmondta, hogy tudja a szaktárca, hogy szociálisan érzékenynek kell lenni, de a pénzt sem szabad kiszórni. Reakciójában Szincsák Gyula elmondta: elfogadhatatlan a személyi állománnyal való, fentebb leírt, ilyetén bánásmód. A Hosz alelnöke szerint a kényszerûségbõl vagy közvetett kényszerûségbõl kiválók ügye nem érzelmi, hanem keményen anyagi érdek. Most a csapatoknál lévõ hangulat miatt is azt kérjük, ne sújtsa tovább az állományt a tárca. Az elhangzottak elenére a minisztérium nem tud puhítani - tette hozzá a személyzeti fõosztályvezetõ.

3. A HÉF 2007. 01. 10-i ülésén a Honvédszakszervezet napirend elõtti kezdeményezésére tárgyalta a szolgálati buszjáratok kérdését. Történtek-e, illetve milyen lépések történtek az igények és lehetõségek felmérésére? Mikor kezdõdhetnek meg a konkrét egyeztetések a járatok jövõbeni sorsáról?

Dr. Szöllõsy Tamás, a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) vezérigazgató-helyettese elmondta: igen, történtek lépések, felmértük az új igényeket, március elsejével megkezdõdnek a konkrét egyeztetések.

4. A Honvédelmi Miniszter Úr éves értékelõ és feladatszabó vezetõi értekezletén a munkavállalói oldal meghívott vezetõi, képviselõi sajnálattal állapították meg, hogy az érdekképviseleti- érdekvédelmi szervezetek semmilyen összefüggésben nem kerültek említésre. - Úgy véljük, hogy az érdekképviselet és az érdekvédelem (így annak szervezeti keretei, színtere) szervesen és elválaszthatatlanul részét képezik a honvédség és a katonák életének, ahhoz ezer szállal kötõdnek. Véleményünk szerint a hivatali és katonai vezetõk szervezeteinkhez való viszonya, kapcsolatának formája, módja, együttmûködési készsége, tevékenységének jellege (az együttmûködés területén) egyik fontos területe a honvédség egésze megítélésének.

Hordoz-e üzenetet számunkra az említett hivatkozások mellõzése?

Válaszában mind dr. Lakatos László, mind Palásti Ferenc tábornok elmondta, hogy egyetértenek a Hosz-szal, így a HM nem kíván változtatni az érdekegyeztetés fórumain kialakult, eredményes és jól mûködõ konzultációk mikéntjén.

A tervezett napirendi témák közül a HÉF megtárgyalta az aktuális haderõ-szervezési feladatokról szóló, Békési István dandártábornok, a HM haderõ-tervezési fõosztályvezetõje által beterjesztett írásos tájékoztatót. Dr. Németh András orvos dandártábornok - dr.Zsiga Imre és Szincsák Gyula által feltett kérdésekre adott - válaszában elmondta: a verõcei betegotthonban a szakállomány terhére növelni kell a kiszolgálói állományt.

Kása László, a Hosz elnökségi tagja hozzászólásában megfogalmazta: nem voltak felkészülve az egészségügyi intézmények a változásra, már-már embertelen állapotok uralkodtak február 15-én. Vizitdíj-automaták hiányában tömegek álltak, órákat várakoztak a regisztrációnál. Annak ellenére, hogy megmarad az igényjogosultság, nagyon érzékenyen érintik az egészségügyi átalakítások a nyugállományú katonákat. Gondot okoz a gyógyszer-íratás, a várakozási idõ, a soronkívüliség, a vidéken élõk budapesti honvédkórházi ellátásra jelentkezése.

Dr. Németh András válaszában elmondta: nagyon nehéz a helyzet mind a csapatorvosok tekintetében, mind az MH egészségügyi intézményeinek infrastruktúráját illetõen. Ahol a honvédségi költségvetés fedezi az egészségügyi ellátást, továbbra is ingyenes a kezelés.

A Hjt. közszolgálati reformmal kapcsolatos, kiemelten a katonák jogaira és járandóságaira a szolgálatteljesítés rendes és rendkívüli formáit és körülményeit érintõ kérdésekrõl, az ügyeleti szolgálatok viszonyáról a szolgálat-teljesítési idõhöz, a szolgálatok utáni szabadidõrõl, a készenléti szolgálat és túlszolgálat viszonyáról, a készenléti jellegû beosztásokról szóló hosszú távú elgondolást tartalmazó anyag három területet érintõ idõrendet vázol fel. Az elõmeneteli rendszer mûködtetése kisebb-nagyobb hiányosságokat mutat, annak ellenére, hogy valós pályaképet kellene sugallnia. A teljesítmény-értékelõ rendszer kényszerítõ körülménye a közigazgatási reform fontossága. A munkaidõ-szervezés rendezése is egy hosszabb távú tevékenység eredményeképpen oldódhat meg - tette hozzá az elõterjesztõ.

A Hosz nevében felszólaló Heiling Ottó alelnök azt hangsúlyozta, hogy a HÉF döntéselõkészítõ fórum, melynek az a rendeltetése, hogy közös, mindkét fél számára megnyugtató megoldásokat találjon. A Hosz örül annak, hogy egy platformon van a szaktárcával, ezt igényeljük akkor is, amikor az egyéb speciális elemekrõl - rendkívüli igénybevételi, különleges mûveleti pótlékokról - esik szó. Nemcsak a katonák a Hosz is idegenül fogadja a teljesítményalapú bérezést, tudomásunk szerint egyetlen NATO tagállam esetében sincs rá példa - tette hozzá a Hosz alelnöke. Heiling Ottó azt is kijelentette, hogy a teljes munkaidõre vonatkozó fejezet kidolgozása - az EU-s irányelv miatt is - a tárca felelõssége, ennek megalkotásában a Honvédszakszervezet is közre kíván mûködni. A HM TKF vezetõje megköszönte a Hosz által felajánlott segítséget. Elhangzott még, hogy miután az MH ÖHP parancsnokával megszületik a megállapodás, a tárca tájékoztatni fogja a fórumot a különbözõ pótlékok kifizetésének mikéntjérõl.

Az Államreform Bizottság (ÁRB) elõtt a katonaállomány érdekeit maximálisan szem elõtt tartva képviseljük a szakszervezetek javaslatait, bár ezért sok kritika ér bennünket - mondta dr. József Péter fõosztályvezetõ.

A Hosz összeállított egy alkotmánybírósági anyagot, melyben azt vizsgálta a szakszervezet, hogy a Hjt. jelenleg hatályos szabályai mennyire vannak összhangban az érvényben lévõ EU-s elõírásokkal - tájékoztatta a résztvevõket Heiling alelnök. (Részletesen lásd a 2. oldalon - a szerk.).

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok átszervezésével összefüggõ feladatokról szintén a HM TKF fõosztályvezetõje adott tájékoztatást. Ezt követõen a HM 2007-2010 közötti idõszakára vonatkozó humánpolitikai programjáról is Lakatos tábornok adott hasznos információkat.

,,A Honvédelmi Minisztérium humánpolitikai programja a haderõ átszervezésének befejezése és helyzetének stabilizációja 2007-2010 közötti idõszakára“ tervezetéhez hozzászóló Szincsák Gyula megköszönte a tárca hozzáértését, valamint a megtapasztalt nyitottságot. Fel kell öltöztetni a rendelkezésre álló vázat, a humánpolitikai programot - tette hozzá a Hosz alelnöke. Fontos lenne a reálisan nyújtott teljesítmény, a pályamodell részletes kidolgozása, különösen a pálya csúcsának meghatározása, a szerzõdéses katonák legjobbjainak hivatásos állományba vételi lehetõségének megjelentetése, a folyamat konkretizálása - mondta Szincsák alelnök.

A szaktárca 2007. évi költségvetésének fõbb adatairól szóló napirendet Bugner Sándor ezredes terjesztette a fórum elé. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségének vezérigazgató-helyettese - többek között - elmondta: a HM tisztában van vele, hogy negatív hozadékai is vannak a költségvetésnek.

A HÉF következõ plenáris ülését március 20-án Budapesten, míg május 22-én a katonai érdekegyeztetés elmúlt 15 esztendejérõl megemlékezõ ünnepi ülést Székesfehérvárott tartják.    

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Az elmúlt napokban a típus gyártására vonatkozóan kedvező híreket kapott az Eurofighter Typhoon gyártósora, hiszen Olaszország és Németország is vásárolna további példányokat.

  Háború Művészete magazin

Június 11-én és 12-én összesen 13 Gidrán harcjármű érkezik az MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz Tatára – jelentette be a honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.