2024. 04. 24. szerda
György
: 394 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Katonák Hódmezővásárhelyen

Hosz  |  2007. 08. 30., 19:33

Helyőrségeket bemutató sorozatunkat folytatva, ez alkalommal a Paraszt Párizsba, Hódmezővásárhelyre látogattunk. A Magyar Honvédség 5/62. Könnyű Lövészzászlóaljnál a jól bevált taktikát választva a polgármesterrel, a katonai szervezet parancsnokával, illetve a szakszervezeti tisztségviselővel beszélgettünk...

A város tegnap és ma

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város már az õskorban lakott hely volt. A város határában csaknem hatezer éves lelet-együtteseket tártak fel. A város és környéke korábban a Hód-tó, valamint az ahhoz kapcsolódó vízrendszer által volt övezve. A lakosság a halászatból, kereskedelembõl és földmûvelésbõl élt. Korábban Hód és Vásárhely két különálló falu volt, majd a 15. században az említett két falu és Ábrány összeolvadásából jött létre ez a tipikus, az Alföldre jellemzõ nagyhatárú mezõváros. A török hódoltság idején a falu és környéke szinte teljesen elnéptelenedett, csak a török kiûzése után indult meg a lassú visszatelepülés. Az 1700-as években a Károlyiak birtoka volt a város és környéke. A dualizmus idején indult a város dinamikus fejlõdésnek, a századfordulón bontakozott ki az az építkezési hullám, amelynek eredményeképpen a 20. század elejére a város arculata gyökeresen megváltozott. Hódmezõvásárhely megõrizte mezõvárosi jellegét, a nagyhatárú települést kiterjedt tanyarendszer övezte. A második világháború után a városban is megtörténtek azok az építkezések, amelyek során létrejött a város lakótelepe, a kertvárosi rész ekkor indult fejlõdésnek. A város határában ipartelepet hoztak létre, noha a nehézipari termelés soha nem jellemezte a várost. Ekkor jöttek létre azok a nagyvállalatok, amelyek elsõsorban a könnyûiparhoz és a mezõgazdasági gépgyártáshoz, valamint az élelmiszeriparhoz kapcsolódtak. A rendszerváltozás után, az önkormányzati rendszer létrejöttével Hódmezõvásárhely erõteljes fejlõdésnek indult, elsõsorban az infrastruktúra terén. Az akkor megfogalmazott fejlesztési koncepciót sikerült csaknem teljesen megvalósítani. Az 1990-es évek közepére Hódmezõvásárhely fejlõdését hazai és nemzetközi szinten is díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el. Európa Díjat kapott a város, csatornázás terén messzemenõ eredményeket ért el. Új szennyvíztisztító telep létesült, kialakulóban van egy, a város nagyobb létesítményeit, intézményeit összekapcsoló informatikai hálózat. Megvalósult a város kórházának rekonstrukciója, a kakasszéki gyógyintézet felújítása ez évben befejezõdik. Hódmezõvásárhely jövõbeni fejlõdése körvonalazódni látszik, a városban fedett uszoda, valamint gyógyszálló építése kezdõdik meg ez év õszétõl. Hódmezõvásárhely idegenforgalmi szempontból nagy természeti kincse az a termálvízkészlete, amely a városi strandfürdõt táplálja és oly sok vendéget csábít nyaranként a városba. A városban nyugdíjas lakópark építése vált lehetõvé, sikeres pályázat által. Nemcsak infrastrukturális fejlõdés, hanem kulturális és mûvészeti fellendülés is kezdetét vette. Nagyon fontos a város polgárainak megadni a kellemes és kulturált szórakozás és kikapcsolódás lehetõségeit. Nagy jelentõséggel bír a Hódmezõvásárhely - Algyõ közötti útszakasz négysávossá tétele, valamint a várost elkerülõ és a nehézgépjármû-forgalomtól ezáltal tehermentesítõ autóút megépítése. Ezek által a város is bekapcsolódhat a Közép-Európán keresztül húzódó autópálya-rendszerbe. A város további eredményes, kitartó munkával és erõfeszítéssel elérheti, hogy a Dél-alföldi régió egyik legkiemelkedõbb és legdinamikusabban fejlõdõ településévé válhat, amelyre méltó módon büszkék lehetnek a város polgárai. (Forrás: www.hodmezovasarhely.hu)

Példaértékü együttmüködés

Hosszú évek alatt rengeteg tapasztalattal és szakértelemmel vértezte fel magát a megyei jogú város polgármestere. Dr. Lázár Jánost, az Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnökét, a város vezetõjét ez alkalommal a helyi lakosság és honvédség kapcsolatáról, a közös rendezvényekrõl, valamint az együttmûködés mikéntjérõl kérdeztük.

- Hódmezõvásárhely megyei jogú város szempontjából több aspektus miatt is fontos a katonai alakulat jelenléte. A Magyar Honvédség az embereknek biztonságérzetet ad - ez a ma már idejétmúltnak tûnõ fogalom a délszláv válságkor még különös jelentõséggel bírt.

A Magyar Honvédség kiemelten fejlesztett egységével egyébként hosszú évek óta nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk. Elmondható, hogy kifejezetten segítõ, támogató jellegû a város és a honvédség helyi együttmûködése. Az egyik legmélyebben fekvõ település és a honvédség között - a belvíz- és az árvízvédelmi helyzetekben - példaértékû együttes munka alakult ki az elmúlt évtizedekben itt, a Tisza mellett.

Nemcsak az aktív, de a nyugállományú katonák is jelentõs kapcsolódási pontot jelentenek. Minden egyes városi társadalmi- és sportrendezvény (mint például a Zenei Napok, a Nyitott laktanya Napok, vagy éppen az Élõ történelemóra) kapcsán komoly feladatot kap a hódmezõvásárhelyi alakulat. Nagyon jó infrastruktúrával és komoly sporteredményekkel büszkélkedhet a város legjelentõsebb - a laktanya falain belül mûködõ - sportegyesülete is. Emellett a nyílt napok és egyéb más városi rendezvények esetében a megyei jogú város mindent megtesz, hogy a partneri viszonyokat ápolja és még tovább fejlessze.

Az állampolgárok, a város, mint közösség szempontjából különösen fontos, hogy a hódmezõvásárhelyi katonai szervezet, mint rendkívül jelentõs gazdasági tétel jelenjen meg. Ha csak arra gondolunk, hogy az elmúlt másfél évtizedben a laktanya-fejlesztés, az építkezések során a vásárhelyi beszállítók, vállalkozók mennyi munkalehetõséget kaptak, ha átgondoljuk, hogy mennyi munkahelyet jelent, feltételez a laktanya, a hivatásos- a szerzõdéses- és a közalkalmazotti állomány számára, akkor azt kell megállapítani, hogy munkaadói szempontból is nagyon fontos a vásárhelyi alakulat - mondta dr. Lázár János polgármester.

Szerencsés helyzetben - A lövészzászlóalj és katonái

A helyõrségparancsnok is a város vezetésével való kiváló munkakapcsolatot dícséri, majd elmondja, hogy a lakossággal a sportegyesületen keresztül szervezõdött kontaktus: mintegy száz olyan aktív sportoló van, aki a városból jár be a laktanyai sportobjektumba.

- A Honvédszakszervezet és a Magyar Honvédség helyi alakulata között jó és eredményes a kapcsolat. Az együttmûködés kiváló példája volt az immár második alkalommal Hódmezõvásárhelyen megrendezett Szerzõdéses Katonák Országos Konferenciája (SZKOK). Mindenképpen megtisztelõ, hogy 2006 után visszatért ez a Hosz-HVK által közösen rendezett program. Nekünk azért nagyon fontos ez a lehetõség, mert aktuális képet kaphatunk arról, hogy a szerzõdéses katonáknak milyen tisztázandó problémáik vannak, miként tarthatjuk õket a katonai pályán – mondta Farkas Imre ezredes.

A zászlóaljparancsnok hozzátette, hogy nagyon lényeges azoknak a már hosszú évek óta szolgálatot ellátó, több alkalommal bizonyított szerzõdéses katonáknak a pályán tartása, akik a következõ esztendõk potenciális hivatásos tiszthelyettesei lehetnek. Ez azért is fontos, mert a szerzõdéses és a hivatásos katonák létszámaránya Hódmezõvásárhelyen jobb az országos átlagnál, kb. 50-50%. Ismeretes, hogy annak idején itt volt az elsõ olyan század, amely tisztán szerzõdéses és hivatásos katonákból, azaz profikból állt.

Megtudtuk, hogy ez a jó arány azonban nemcsak örömöt, de problémát is jelent, hiszen a 8-10 éve bevonult, tehát már jól képzett és tapasztalt szerzõdésesek most jutnak el oda, most gondolkodnak el azon, hogy leszerelnek, kiválnak a Magyar Honvédség szervezetébõl. Hódmezõvásárhelyi látogatásunkkor az is világossá vált, hogy a haderõ-átalakítás során nem lehetett mindenki számára olyan elfogadható, esetlegesen a hivatásos állományba vételt is elõrejelzõ pályaképet kínálni, ami találkozott volna a katonák elképzeléseivel. Így mintegy 130 szerzõdéses katona hagyta el a helyõrséget, lett újra civil.  

A vásárhelyi katonákat foglalkoztató aktualitásokról megtudtuk, hogy a Magyar Honvédség zászlóalj-harccsoportja – melynek alapját a vásárhelyi erõ adja – december 31-ig kell, hogy elérje a készenlétet. Az EU harccsoportba – július 1-tõl – felajánlott könnyûlövész századnál a készenlét fenntartása, míg a júliustól megkezdett KFOR misszió esetében a szolgálat magas szintû ellátása az elsõdleges kihívás. AZ EUFOR századdal történõ kapcsolattartás mellett a Tisza zászlóalj gyakorlatára, valamint az õszi, ,,Vezetési Irány 2007” elnevezésû nagyszabású gyakorlatra történõ folyamatos felkészülés is mind-mind a vásárhelyiek elõtt áll még. 

Hódmezõvásárhely a számtalan feladat-ellátás mellett mégis nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen jelenleg is mintegy ötszáz szerzõdéses katonát tudnának és szeretnének is felvenni. Beszélgetésünk végén Farkas Imre ezredes elmondta még, hogy zászlóaljparancsnokként azt reméli, hogy a 2008-ban immár harmadszor megrendezendõ SZKOK házigazdája újfent a vásárhelyi alakulat lesz.  

Az alapszervezeti vezető

A haderõ-átalakítás miatt augusztus 31-ig mûködhetett mindhárom Hosz-alapszervezet Hódmezõvásárhelyen, ez mintegy 750 fõs tagságot és nagyon jónak mondható 50%-s szervezettséget jelent. 

A helyi alapszervezet vezetõje Varga Árpád fõtörzsõrmester. Az immár egy évtizedes katonaként szolgáló – híradó beosztású – szakszervezeti vezetõ szerint eredményes napi kapcsolat alakult ki a helyõrségparancsnok és a Honvédszakszervezet helyi tagsága között.

- Együttmûködési megállapodásunk van a parancsnokkal, jogosultak vagyunk részt venni a parancsnoki értekezleteken, így amellett, hogy a parancsnok is megosztja velünk információit, mi, szakszervezetisek is sokszor tudunk biztosabb és gyorsabb hírrel szolgálni a parancsnoknak, mint ahogy az parancsnoki vonalon megtörténne. A katonai szervezetnél mûködõ (lakás- szociális és egyéb) bizottságok munkájában is részt veszünk.

Varga Árpádtól megtudtuk még, hogy a 24 órás szolgálatok után járó szabad-, illetve pihenõnapok problematikáját a közelmúltban sikerült az állomány számára megnyugtató módon rendezni, ám megoldásra vár még számos, a szerzõdéses katonákat érintõ ügy.

- Fontos volna, hogy a szerzõdéses katonák szolgálati ideje (max. 15 év) alatt olyan OKJ-s képzésben részesülnének a kollégák, mely feljogosítaná õket arra, hogy a szolgálati idõ kitöltése után a társ-szervezeteknél, így akár a Rendõrségnél, Tûzoltóságnál, a Vám- és Pénzügyõrségnél is folytathatnák pályafutásukat.

A hódmezõvásárhelyi alapszervezeti vezetõ szerint sokszor körülményes a Hosz által kínált, ugyan egyre színvonalasabb szolgáltatások fõvárosi ügyintézése, ezért jó lenne nemcsak a szakszervezeten keresztül, hanem helyi szolgáltatókkal is együttmûködést tetõ alá hozni.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

Májusi programajánlónkban sok repülős programot találhatnak Olvasóink, hiszen repülőnapok, családi napok, nyílt napok és egyéb rendezvények is várják a látogatókat!

  Háború Művészete magazin

Május első hetében rendezik meg a Maláj Királyi Haditengerészet napját, melyre már javában zajlik a felkészülés: a mai napi gyakorlás során, 2024. április 23-án, két forgószárnyas ütközött össze és zuhant le.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.