2024. 05. 26.
Evelin, Fülöp
: 386 Ft   : 356 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A HÉF-en történt

Hosz  |  2008. 06. 30., 19:15

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) elõzõ lapzártánk óta két alkalommal is ülésezett. Most következõ összeállításunkban a május 30-i, majd a június 18-i tárgyalásokon elhangzottakról olvashatnak.

A május 30-i ülésén a testnevelési és fizikai normákról, a korszerû követelményeknek megfelelõ egyenruházatról, az ágazati idõsügyi stratégiáról és a bérkorrekcióról is tárgyaltak. A Honvédszakszervezetet Mészáros Géza elnök mellett Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ képviselte.

Napirend elõtt a Hosz elnöke azt sérelmezte, hogy a Magyar Honvédelem napi ünnepi rendezvényekre, így a Honvéd Majálisra és a központi ünnepségre sem kapott meghívót a Hosz és a Hodosz. A hiányosság orvoslására dr. Vadai Ágnes felszólította az illetékeseket (HM KTF és a HM SZÜF), hogy idõben, legalább 1 héttel az események elõtt kézbesítse a meghívásokat, s tegyék ezt azért is, hogy a szakszervezetek még idõben tudjanak rá reagálni, visszajelezni.

Ugyancsak még a napirenden szereplõ témák tárgyalása elõtt Sulyok János, a HM KPÜ vezérigazgatója pedig bejelentette a devizanem-különbözettel kapcsolatos - a HM és a Hosz közötti tárgyalások eredményeként született - állásfoglalást. Ezzel kapcsolatban további részleteket a http://www.hsz.hu/rovatok/akt/deviza0529/ webcímen találnak. Ezt követõen a BEOSZ tisztújító küldöttgyûlésén történtekrõl Sipos Géza, a BEOSZ elnöke számolt be röviden.

Napirend szerint elsõként tájékoztató hangzott el a testnevelési normák és a fizikai állapot felmérésének követelményei, a felmérések és ellenõrzések gyakorlati megvalósulása, tapasztalatai, következményei, a mozgásanyag és az elvárások egységesítésének lehetõsége témakörben. Az elõterjesztõ Juhász István vezérõrnagy volt. A HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõje megfogalmazta: a mindenkori elsõdleges cél a munkavégzésre történõ alkalmasság megállapítása. A duplikáció elkerülése érdekében gondolkodunk a rendszerek harmonizációján is. A missziós felkészítés során figyelembe veszzük, hogy minden egyes mûveleti terület más és más.

Hozzászólásában Mészáros Géza Hosz elnök kijelentette: a tárgyi, környezeti feltételekkel kapcsolatban is örömmel vesszük a jövõbeni változtatásokat, s ezek minden bizonnyal elõsegíthetik a követelményeknek való megfelelését. A HÉF a tájékoztatót tudomásul vette.

A korszerû követelményeknek megfelelõ egyenruházat fejlesztésére vonatkozó koncepcióról, a ruházati ellátás helyzetérõl, a költségvetés forrásairól és azok felhasználásáról, valamint a Katonai Ruházati Ellátó Pontok mûködésének tapasztalatairól elhangzott tájékoztató során Horváth Tibor ezredes - egyebek mellett - elmondta: a közbeszerzések során az eddigieknél erõteljesebben kell megfogalmaznunk a gyártó felé, hogy milyen ruházatra, fejlesztésre van szükség, ezt egyébként a HM kollégiuma felé is jelezzük majd.

A BEOSZ azt fogalmazta meg, hogy a nyugállományúak egyenruha viselésérõl nem tesz említést az anyag, majd azt kezdeményezte, hogy a nyugállományúak különböztethessék meg magukat az egyenruhán. A HM államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy noha jogszabályellenes mindenfajta megkülönböztetés, ám - a számos civil szervezet egyenruhaviselési módszerei miatt - támogatja mindezt.

A Hosz véleményét megfogalmazó Mészáros Géza elnök azt hangsúlyozta, hogy mivel 3 éve nem emelték a ruházati illetmény mértékét, az nem kezeli az inflációt, ezért hiába vezetnek be új ruházatot, azt a korábbi illetménybõl kell beszerezni, ezért a katona-szakszervezet javaslata szerint a munkáltatónak is hozzá kell járulnia ezekhez a beszerzésekhez. Ahhoz, hogy a magyar katona jól érezze magát az egyenruhájában, az számára kellõ védelmet biztosítson a missziókban is, forrásokat kell biztosítani - mondta a Hosz elnöke. A HÉF tudomásul vette az elõterjesztést.

„Az ágazati idõsügyi stratégia kidolgozása érdekében tervezett feladatok, felelõsök, együttmûködõk, határidõk”-rõl - címet viselte dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy tájékoztatója. A HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje - egyebek mellett - elmondta, hogy elkészült a feladat- és ütemterv.

A Hosz véleményét megfogalmazó Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ elmondta: a Hosz a munkabizottság rendelkezésére bocsátja a Nyugállományú Tagozat körében elvégzett szociológiai kutatás eredményeit, ezzel is segítve az idõsügyi stratégia létrejöttét.

Hozzászólásából kiderült, hogy dr. Vadai Ágnes is támogatja az idõsügyi törvény elkészültét, de ennek - mint mondta - segítenie kell a generációk közötti szolidaritás erõsítését is. Személyesen is szeretnék részt venni a stratégia kidolgozásában. Ez a Magyar Honvédség kötelessége, hogy megalkossa ezt a realitásokon alapuló dokumentumot, ami egy nyugodt, biztonságos idõskort is biztosíthat - mondta az államtitkár. A HÉF ezt a tájékoztatót is tudomásul vette.

Ezt követõen a HM fejezet 2007. évi elõirányzatainak teljesítésérõl Sulyok János dandártábornok, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója terjesztett elõ anyagot. Mészáros Géza, Hosz elnök közös értelmezésre kérte a HM tárcát. A HM államtitkára az ügyben keletkezett CSÉSZ levélre elmondta: mivel a CSÉSZ nem tagja a HÉF-nek, nem kell állást foglalni.

Napirend után Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára bejelentette, hogy az érdekegyeztetõ fórumokon elért bérkorrekcióval kapcsolatban szakértõi egyeztetést javasol.

A június 18-i ülésén - szakszervezetünk napirend elõtti kérdéseit követõen - a családsegítõ tevékenységrõl, valamint a kereset-megállapodásról és a személyi juttatások elõirányzatairól tárgyaltak. A Honvédszakszervezetet ez alkalommal is Mészáros Géza elnök és Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ képviselte.

A HÉF plenáris ülésének soros elnöke Sipos Géza, a BEOSZ elnöke volt, a munkaadói oldal ügyvivõje Horváth János ezredes, míg a munkavállalói oldalé Mészáros Géza Hosz elnök volt. Az ülésen a honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes államtitkár képviselte. Az ülésen jelen volt dr. Remek Éva HÉF titkár is.

A Honvédszakszervezet napirend elõtt a következõ kérdéseket tette fel:

Az elsõ kérdést tolmácsoló Mészáros Géza Hosz elnök - egyebek mellett - elmondta: a katonai szervezetek és intézmények állandósult létszámhiányokkal küzdenek. Mind több idõt és energiát igényel a megfelelõ képzettségû-végzettségû személyek kiválasztása és beosztásra történõ felkészítése, megtartása. Ugyanakkor ismereteink szerint a maximális várakozási idõ leteltével - leginkább a tiszthelyettes állománykategóriában - valós problémaként jelenik meg az elõmenetelhez szükséges feltételek, beosztások hiánya. Az érintett állományt egyre inkább nyugtalanítja, hogy a törvényi várakozási idõ leteltével el kell hagyniuk a Magyar Honvédséget, miközben sokoldalú tapasztalattal rendelkeznek, illetve eleget tettek a követelményeknek.

A jelenlegi létszámviszonyokból és az elõmeneteli szabályokból eredõ problémákat folyamatosan jeleztük a tárca illetékesei felé. Milyen megoldást tervez a tárca a kialakult helyzet kezelésére, az érintettek megtartására?

Megfelelõ gyakorlati eljárásokat szabályoztak a parancsnokok eddig is, de a Hjt. idevonatkozó része is irányt mutat - mondta válaszában Horváth János ezredes, a HM személyzeti fõosztályának helyettes vezetõje.

Mikor dönt a honvédelmi miniszter a Koszovóban, béketámogató mûveletekben részt vevõ kontingensek (MH ÖBZ, KFOR szd.) kategóriába sorolásáról - hangzott el a következõ napirend elõtti kérdés.

Ismereteink szerint a szükséges elemzések elkészültek, a javaslatokat a szakmai szervek és a Honvédszakszervezet megtették, de ez idáig a szóban forgó állomány számára méltányos döntés nem született meg.

A véleményezést követõen, az utasítás várhatóan július elsejével lép hatályba - mondta reakciójában dr. Till Szabolcs, a HM jogi fõosztályának vezetõje.

A harmadik kérdésfelvetés során elhangzott: Tájékoztatást kérünk arról, hogy vannak-e feszültségek a külszolgálatok, különösen az egyéni beosztások váltásánál, feltöltésénél a katonai szervezeteknél tapasztalható létszámhiányokból fakadóan...

A kérdés jogos - kezdte válaszát Szabó József ezredes. A HM TKF helyettes vezetõje a Honvédszakszervezettel egyetértve elmondta, hogy az alakulatok békemûködésének fenntartása külszolgálat alatt szinte antagonisztikus ellentétet, helyi feszültséget okoz.  

A HÉF plenáris ülésének elsõ napirendi témája „A Családsegítõ szolgálat kommunikációs tervének és jelentési rendjének kialakításáról“ szóló elõterjesztés volt. Miután Horváth János ezredes, a HM személyzeti fõosztályvezetõ-helyettese nem tett szóbeli kiegészítést, a munkavállalói oldal véleményét a Hosz elnöke tolmácsolta.

- Értetlenül állunk az elõterjesztés címe elõtt. Szerintünk együtt kellene a megoldást megtalálnunk ebben a sarkalatos problémakörben. A rendszernek fel kell állni, azt tartalommal kell megtölteni, s nem a kommunikációjáról kell tárgyalni. A humán szolgálat 1994-es felállása óta nagyon sok kiválóan felkészült szakemberünk volt, de elengedtük õket, most pedig utánuk áhítozunk. Tudomásul kell venni, hogy ezt a munkát nem lehet speciálisan felkészített szakemberek nélkül végezni. A huszonnegyedik órában vagyunk és ez nem lehet financiális kérdés - mondta Mészáros Géza.

Noha egyetértek azzal, hogy minél több szervezetet vonjunk be a családsegítésbe, szerintem a hazai rendszer ellátja a feladatát, a HM tárca figyelme azonban kiemelkedõen a missziós szolgálat miatt édesapa vagy édesanya nélkül maradt katonacsaládokra kell, hogy koncentrálódjon. A címet illetõen valószínûleg félreértés volt, valóban nem a kommunikációról, hanem a konkrét munkáról kell, hogy szó legyen. Nemcsak empátiáról, emberi és pénzügyi forrásigényrõl is szó van - mondta reagálásában dr. Vadai Ágnes. 

A 2008. évi keresetnövelõ megállapodás végrehajtásának idõarányos áttekintéséhez, valamint a személyi juttatások elõirányzatainak 2008. évi alakulásáról szóló elõterjesztés során dr. Vadai Ágnes államtitkár - miután összegezte azokat a tételeket, melyeket az elmúlt idõszkban a katona és a közalkalmazotti állomány részére kifizetett a szaktárca - elmondta: a tárca szinte minden hónapban valamiféle többletjuttatással próbálta enyhíteni a munkavállalók gondjait. Nem látunk arra esélyt, hogy üdülési csekket kapjon az állomány, ennek ellenére szeptemberben tovább folytatjuk a tárgyalásokat. A megállapodásnak nincs mögöttes tartalma, de amennyiben lesz bérmaradvány, folytathatjuk az egyeztetéseket.

A munkavállalói oldal véleményét a Hosz elnöke fogalta össze.

- Mindkét fél betartotta a vállalásait. Noha a katonák vágyaiba beépültek azok a juttatások, amelyeket 2007-ben megkaptak, tudjuk, hogy a szakminisztérium lehetõségei végesek. A legalsó illetménykategóriába sorolt szerzõdéses katonáink az illetmény melletti legfõbb gondja a közlekedés. Tekintsék át annak lehetõségét, hogy részarányosan biztosítsanak többletjuttatásokat, mindez az üdülési csekk vonatkozásában még - lehetõség szerint - nyáron történjen meg - kérte nyomatékosan Mészáros Géza. Ezt követõen további szakértõi egyeztetést is javasolt e témakörben a Hosz elnöke, majd a döntésrõl széleskörû tárcakommunikációt kért a HM vezetésétõl. 

Sulyok János dandártábornokkal, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatójával történt rövid egyeztetés után a HM államtitkára elmondta: sajnálatos az a vágygerjesztés, ami zajlik. Jelenleg nem áll rendelkezésre forrás arra, hogy töredékjuttatásokat, bizonyos mértékû üdülési csekket kapjon az állomány. Nemcsak nyáron, de - ebben a momentumban - idén sem látom annak esélyét, hogy a juttassunk az állománynak. Nem szabad abban a reményben tartani a katonákat, közalkalmazottakat, hogy 2008-ban üdülési csekket fognak kapni, ez egyébként a HM és a szakszervezetek közötti megállapodásban sem szerepelt.

A HM KPÜ vezérigazgatója pedig azt hangsúlyozta, hogy a szerzõdéses állománnyal kapcsolatos illetményügyeket - mivel az amúgy sem része a HM és a szakszervezetek közötti megállapodásnak - továbbra is külön kell kezelni. 

A vágyakat közösen gerjesztettük, mi is, de a tárca is vállalja fel a saját döntését - mondta reakciójában a Hosz elnöke. Mészáros Géza ezt követõen pedig arra kérte az államtitkáron keresztül a honvédelmi minisztert, hogy kormányzati forrásból próbáljon megoldást keresni a szakszervezetek felvetésére. 

A rendezvény végén elhangzott, hogy a munkavállalói oldal elfogadja a tárca vezetésének elõterjesztését. A tárgyalások tehát szeptemberben folytatódnak.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-15 10:13:12
Sobri Jóska Élménypark 2024.05.26-án és 2024.06.02.-án Egésznapos felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak a Kislődi Sobri Jóska Élmény és Kalandpark...

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

A Flotprom internetes szakportál 2024. május 2-án közzétett információi szerint a Volga mellett fekvő Zelenodolszkban működő Gorkij Hajógyárban, a hónap folyamán két új hadihajót bocsátanak vízre, a Karakurt-osztályú (Project 22800) Tájfun korvettet és a Project 22160 típusú, Viktor Velikij járőrhajót.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.